Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXVIII/193/13 Rady Miasta Bielsk Podlaski

z dnia 26 lutego 2013r.

w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w mieście Bielsk Podlaski

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567, z 2013 r. poz. 153) w zw. z art. 8 ust. 1a ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz. 115, Nr 23, poz. 136, Nr 192, poz. 1381, z 2008 r. Nr 54, poz. 326, Nr 218, poz. 1391, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100 i 101, Nr 86, poz. 720, Nr 168, poz. 1323 z 2010 r, Nr 106, poz. 675, Nr 152, poz. 1018, Nr 225, poz. 1466, z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 159, poz. 945, Nr 222, poz. 1321, z 2012 r. poz. 472, poz. 965, poz. 1256) Rada Miasta Bielsk Podlaski uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Nadaje się nazwę ulica Kresowa drodze wewnętrznej położonej w północno-zachodniej części miasta Bielsk Podlaski biegnącej od ul. Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury do ul. Zamiejskiej, oznaczonej w ewidencji gruntów w obrębie nr 3 jako działka nr 995, której przebieg przedstawiono na mapie stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.

2. Na nazwanie drogi wewnętrznej wymienionej w ust. 1 uzyskano pisemną zgodę właściciela terenu, na którym jest ona zlokalizowana.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Bielsk Podlaski.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Kazimierz Henryk Leszczyński


Załącznik do Uchwały Nr XXVIII/193/13
Rady Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 26 lutego 2013 r.

infoRgrafika

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-03-13
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe