Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXIX/175/13 Rady Miejskiej w Goniądzu

z dnia 6 marca 2013r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 6 m, art. 6 n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391, Dz. U. z 2013 r., poz. 21, poz. 228 ) oraz na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 167, poz.1759; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 214, poz. 1806; z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz.675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281; z 2012 r. poz. 567; z 2013 r. poz.153) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

2. Deklarację, o której mowa w ust. 1, właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć osobiście w Urzędzie Miejskim w Goniądzu, Plac 11 Listopada 38, 19-110 Goniądz bądź za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

3. W przypadku złożenia deklaracji elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej należy dokument przekazać:

a) w formacie elektronicznym XML,

b) z wykorzystaniem elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej zwanej "e-PUAP",

c) opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy certyfikatu.

§ 2. 1. Pierwszą deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składa się w terminie do dnia 15 kwietnia 2013 r.

2. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a także w przypadku zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmiany.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Goniądza.

§ 4. § 4 Traci moc uchwała Nr XXVI/151/2012 Rady Miejskiej w Goniądzu z dnia 19.12.2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Piotr Gabriel Haffke


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/175/13
Rady Miejskiej w Goniądzu
z dnia 6 marca 2013 r.

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE MIASTA I GMINY GONIĄDZ

Podstawa
prawna

Art. 6 m ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U.
z 2012 r. poz. 391, Dz. U. z 2013 r. poz. 21, poz. 228)

Składający

Właściciele nieruchomości znajdujących się w granicach administracyjnych miasta i gminy Goniądz, przez których rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.

Termin składania

Do dnia 15 kwietnia 2013 r ., a także w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca mających wpływ na zmianę danych będących podstawą ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Miejsce składania

Urząd Miejski w Goniądzu, Plac 11 Listopada 38, 19-110 Goniądz

DEKLARACJĘ NALEŻY WYPEŁNIĆ CZYTELNIE, NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE WIELKIMI, DRUKOWANYMI LITERAMI.

Dane identyfikacyjne:
*dotyczy podmiotów nie będących osobami fizycznymi **dotyczy podmiotów będących osobami fizycznymi

Rodzaj składającego deklarację (zaznaczyć właściwą pozycję stawiając X , należy wybrać jedną możliwość)
? Właściciel
? Współwłaściciel
? Jednostka organizacyjna i osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu
? Użytkownik wieczysty
? Inny podmiot

Nazwa pełna*, NIP*/Imię i nazwisko, PESEL**


Telefon kontaktowy


ADRES SIEDZIBY/ADRES ZAMIESZKANIA SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ:

KRAJ

WOJEWÓDZTWO

POWIAT

GMINA

ULICA

NR DOMU

NR LOKALU

MIEJSCOWOŚĆ

KOD POCZTOWY

POCZTA

ADRES NIERUCHOMOŚCI (należy podać adres nieruchomości, z której będą odbierane odpady komunalne bądź oznaczenie ewidencyjne działki) :

KRAJ

WOJEWÓDZTWO

POWIAT

GMINA

ULICA

NR DOMU

NR LOKALU

MIEJSCOWOŚĆ

KOD POCZTOWY

POCZTA

DZIAŁKA/DZIAŁKI OZNACZONA NR GEODEZYJNYM

OBRĘB

OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA DEKLARACJI
(zaznaczyć właściwą pozycję stawiając X , należy wybrać jedną możliwość)

? pierwsza deklaracja

? zmiana deklaracji

OŚWIADCZAM, ŻE:

? nie gromadzę odpadów w sposób selektywny i do ustalenia opłaty miesięcznej przyjmuję stawkę wyższą

? gromadzę odpady w sposób selektywny i do ustalenia opłaty miesięcznej przyjmuję stawkę niższą

(zaznaczyć właściwą pozycję stawiając X , należy wybrać jedną możliwość)


Nieruchomość ogółem zamieszkuje ……………………………osoba/osób, co stanowi

……………. gospodarstwo/a domowe.

(wskazać liczbę mieszkańców i liczbę gospodarstw domowych znajdujących się na terenie nieruchomości)

USTALENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
(dotyczy podmiotów będących i niebędących osobami fizycznymi; n - liczba osób przekraczająca 6 osób w gospodarstwie domowym )

Wyszczególnienie

Podstawa opłaty

Stawka opłaty( 2 )

Kwota opłaty
za 1 miesiąc

Liczba gospodarstw domowych znajdujących się na danej nieruchomości

Liczba osób
w gospodarstwie domowym

1

100 %

2

170 %

3

230 %

4

280 %

5

320 %

6

350 %

6+n

350 %+n x30%

SUMA

OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO /OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO

Uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej z art. 223 § 1 Kodeksu karnego oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodnie z prawdą.

Data wypełnienia (dzień - miesiąc - rok)

Czytelny podpis (pieczęć) składającego/osoby reprezentującej składającego

Pouczenie

1. Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2012 r. poz. 1015 ze zm.).

2. Stawka opłaty zatwierdzona uchwałą Nr XXIX/174/2013 Rady Miejskiej w Goniądzu z dnia 6.03.2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.

Zmiany stawek wskazanych w niniejszej uchwale nie wymagają zmian formularza deklaracji.

3. Przez podpisanie niniejszej deklaracji wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów związanych z ustaleniem należności za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-03-13
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe