Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XX/161/13 Rady Gminy Czeremcha

z dnia 27 lutego 2013r.

w sprawie ustalenia odpłatności za odbiór, przyjęcie i unieszkodliwianie odpadów komunalnych z terenu Gminy Czeremcha

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. u. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220 , Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 128, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675,z 2011 r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567) oraz art. 6 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach(Dz. U. z 2012r., poz. 391 i 951; z 2013 r poz. 21), RADA GMINY CZEREMCHA ustala co następuje:

§ 1. Ustala się górne stawki opłat ponoszonych przez właściciela nieruchomości za usługi:

1. odbiór odpadów komunalnych stałych niesegregowanych- 60zł/m3netto.

2. odbiór odpadów stałych gromadzonych selektywnie - 22 zł/m3netto.

3. odbiór ze zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych wozami asenizacyjnymi -33 zł/m3netto

§ 2. Traci moc Uchwała Nr VI/42/11 Rady Gminy Czeremchy z dnia 9 maja 2011 r. w sprawie ustalenia odpłatności za odbiór, przyjęcie i unieszkodliwianie odpadów komunalnych ( Dz.Urz. Nr 149, poz. 1723 z dnia 24 maja 2011 r).

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czeremcha.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodnicząca Rady


mgr Nadzieja Sulima

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-03-14
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe