Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXVII/113/13 Rady Gminy Giby

z dnia 28 lutego 2013r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Giby na 2013 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 z późn.zm.) oraz art.211 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn. zmianami) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. Dokonanie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych:

1) zwiększyć plan dochodów o kwotę: 70 030 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1

2) zwiększyć plan wydatków o kwotę: 231 536 zł zmniejszyć plan wydatków o kwotę: 161 506 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 2. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi: Plan dochodów budżetowych - 12 158 365 zł w tym: bieżące - 9 598 349 zł majątkowe - 2 560 016 zł Plan wydatków budżetowych - 11 611 223 zł w tym: bieżące - 9 136 843 zł majątkowe - 2 474 380 zł

2. Nadwyżkę budżetu w wysokości 547 142 zł przeznacza się na planowaną spłatę rat kredytów i pożyczek.

§ 3. Objaśnienia do dokonanych zmian stanowi załącznik Nr 3.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Cezary Jan Czarniewski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/113/13
Rady Gminy Giby
z dnia 28 lutego 2013 r.

Dochody własne

Rodzaj: Własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

852

Pomoc społeczna

296 100,00

3 000,00

299 100,00

85295

Pozostała działalność

44 000,00

3 000,00

47 000,00

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

44 000,00

3 000,00

47 000,00

926

Kultura fizyczna

2 330 016,00

67 030,00

2 397 046,00

92604

Instytucje kultury fizycznej

2 330 016,00

67 030,00

2 397 046,00

2007

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

0,00

67 030,00

67 030,00

Razem:

10 659 926,00

70 030,00

10 729 956,00

Dochody bieżące stanowi kwota - 9 598 349 zł, w tym:

1) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 - 657 603 zł

Dochody majątkowe stanowi kwota: 2 560 016 zł, w tym:

1) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 - 1 930 016 zł

2) dochody ze sprzedaży majątku - 230 000 zł


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/113/13
Rady Gminy Giby
z dnia 28 lutego 2013 r.

Wydatki własne

Rodzaj: Własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

750

Administracja publiczna

1 557 085,00

3 593,00

1 560 678,00

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

1 401 073,00

3 593,00

1 404 666,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

61 012,00

3 593,00

64 605,00

75095

Pozostała działalność

30 650,00

0,00

30 650,00

4017

Wynagrodzenia osobowe pracowników

0,00

11 010,00

11 010,00

4019

Wynagrodzenia osobowe pracowników

0,00

1 940,00

1 940,00

4177

Wynagrodzenia bezosobowe

11 010,00

- 11 010,00

0,00

4179

Wynagrodzenia bezosobowe

1 940,00

- 1 940,00

0,00

801

Oświata i wychowanie

3 483 275,00

63 437,00

3 546 712,00

80101

Szkoły podstawowe

1 730 835,00

63 431,00

1 794 266,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

1 001 140,00

3 106,00

1 004 246,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

76 950,00

18 460,00

95 410,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

201 900,00

4 596,00

206 496,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

29 200,00

660,00

29 860,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

5 000,00

- 1 832,00

3 168,00

4300

Zakup usług pozostałych

20 000,00

38 441,00

58 441,00

80110

Gimnazja

1 042 559,00

- 343,00

1 042 216,00

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

41 709,00

- 343,00

41 366,00

80113

Dowożenie uczniów do szkół

305 877,00

6,00

305 883,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

5 955,00

6,00

5 961,00

80146

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

14 250,00

- 2 017,00

12 233,00

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

14 250,00

- 2 017,00

12 233,00

80195

Pozostała działalność

38 102,00

2 360,00

40 462,00

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

22 482,00

2 360,00

24 842,00

852

Pomoc społeczna

528 213,00

3 000,00

531 213,00

85295

Pozostała działalność

73 500,00

3 000,00

76 500,00

3110

Świadczenia społeczne

73 500,00

3 000,00

76 500,00

926

Kultura fizyczna

2 508 980,00

0,00

2 508 980,00

92604

Instytucje kultury fizycznej

2 474 380,00

0,00

2 474 380,00

6057

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

2 074 380,00

- 144 364,00

1 930 016,00

6059

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

400 000,00

144 364,00

544 364,00

Razem:

10 112 784,00

70 030,00

10 182 814,00

Wydatki bieżące stanowi kwota: 9 136 843 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych: 6 079 133 zł

2) wynagrodzenie i składki od nich naliczane: 3 913 690 zł

3) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 2 165 443 zł

4) dotacje na zadania bieżące - 260 269 zł

5) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1 785 430 zł

6) wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 - 662 011 zł

7) wydatki na obsługę długu - 350 000 zł

Wydatki majątkowe stanowi kwota: 2 474 380 zł, w tym:

1) na programy z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 - 2 474 380 zł


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVII/113/13
Rady Gminy Giby
z dnia 28 lutego 2013 r.

Objaśnienia

do § 1 ust.1

1. Zwiększono plan dochodów budżetowych o kwotę: 70 030 zł

67 030 zł - środki z funduszu unijnego w ramach zwrotu poniesionych kosztów w latach poprzednich na budowę hali sportowej w Gibach

3 000 zł - dotacja celowa na zadania własne w zakresie dożywiania uczniów

do § 1 ust.2

1. Zwiększono plan wydatków budżetowych o kwotę: 231 536 zł

144 364 zł - środki z funduszu unijnego w ramach programu RPO na budowę hali sportowej w Gibach (zamiana § 6057 na § 6059 )

12 950 zł - dodatek specjalny do wynagrodzenia pracownika w ramach projektu "Wykwalifikowane kadry"

24 990 zł - wynagrodzenie i pochodne od dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników po zlikwidowanej Szkole Podstawowej we Frąckach

3 593 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników administracji

6 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne kierowców dowożących uczniów

1 032 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników Szkoły Podstawowej w Karolinie

3 160 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz odpisy na ZFŚS pracowników Szkoły Podstawowej w Gibach

38 441 zł - usługi związane z działalnością szkół podstawowych na terenie gminy

3 000 zł - wydatki w zakresie dożywiania uczniów

1. Zmniejszono plan wydatków budżetowych o kwotę: 161 506 zł

144 364 zł - środki z funduszu unijnego w ramach programu RPO na budowę hali sportowej w Gibach (zamiana § 6059 na § 6057 )

12 950 zł - wynagrodzenie bezosobowe w ramach projektu "Wykwalifikowane kadry"

1 832 zł - wynagrodzenie bezosobowe w Szkołach Podstawowych: w Karolinie i w Gibach

2 017 zł - dokształcanie nauczycieli w Szkole Podstawowej w Gibach

343 zł - odpisy na ZFŚS w Gimnazjum

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-03-14
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe