Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XIX/139/2013 Rady Gminy Przerośl

z dnia 28 lutego 2013r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Przerośl na 2013 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214,poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203,Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181,poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223,poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230,Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217,poz. 1281; z 2012 r. poz. 567; z 2013r. poz. 153), art.211, art.212, art.217, art.235, art.236, art.237, art.242, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240; z 2010r. Nr 28,poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726; z 2011r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707; z 2012r. poz. 1456, 1530, 1548) Rada Gminy Przerośl uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany w planie dochodów budżetowych gminy na rok 2013 zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetowych gminy na rok 2013 zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Plan dochodów ogółem - 12.121.463zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 9.672.645zł,

- dochody majątkowe w kwocie 2.448.818zł.

2) Plan wydatków ogółem - 13.114.913zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 9.671.444zł,

- wydatki majątkowe w kwocie 3.443.469zł.

§ 4. 1) Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2013r. stanowi Załącznik Nr 3.

2) Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zgodnie z Załącznikiem 4.

§ 5. Objaśnienie o dokonanych zmianach w budżecie stanowi Załącznik Nr 5.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy


Wiesław Radzewicz


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/139/2013
Rady Gminy Przerośl
z dnia 28 lutego 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/139/2013
Rady Gminy Przerośl
z dnia 28 lutego 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIX/139/2013
Rady Gminy Przerośl
z dnia 28 lutego 2013 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIX/139/2013
Rady Gminy Przerośl
z dnia 28 lutego 2013 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności w roku 2013.

L.p.

Projekt

Kategoria interwencji funduszy strukturalnych

Klasyfikacja (dzia,rozdział,§)

Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu)

w tym:

Środki z budżetu krajowego

Środki z budżetu UE

1

2

3

4

5

6

7

1

Wydatki majątkowe razem:

X

2.048.048

864.007

1.184.041

Program:

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Oś priorytetowa 3:

Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej

Dzialanie 321:

Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej

Nazwa projektu:

Poprawa infrastruktury technicznej związanej z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków w miejscowości Przerośl

Razem wydatki:

X

dz.900 rozdz. 90001 § 6057,6059

1.338.312

522.121

816.191

z tego: 2013r.

X

X

1.338.312

522.121

816.191

Program:

Program Operacyjny "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013".

Oś priorytetowa 4:

Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa, zawartą w programie operacyjnym

Dzialanie 4.1.:

Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności.

Nazwa projektu:

Utrzymanie atrakcyjności miejsca wypoczynku poprzez przebudowę małej infrastruktury turystycznej wraz z budową dojścia do istniejącej plaży gminnej nad jeziorem Krzywe

Razem wydatki:

X

dz.630 rozdz. 63003 § 6057,6059

709.736

341.886

367.850

z tego: 2013r.

X

X

709.736

341.886

367.850

2

Wydatki bieżące razem:

X

163.945

22.921

141.024

Program:

Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013

Priorytet IX:

Rozwój kształcenia i kompetencji w regionach

Dzialanie 911:

Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości uslug edukacyjnech świadczonych w systemie oświaty

Nazwa projektu:

Edukacja przedszkolna kluczem do sukcesu

Razem wydatki:

X

dz.801 rozdz.80104 § 3027,3029,4017, 4019......

163.945

22.921

141.024

z tego: 2013r.

X

X

163.945

22.921

141.024

Ogółem:

X

2.211.993

886.928

1.325.065


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIX/139/2013
Rady Gminy Przerośl
z dnia 28 lutego 2013 r.

OBJAŚNIENIA O DOKONANYCH ZMIANACH W BUDŻECIE GMINY PRZEROŚL NA 2013R.

Zwiększono dochody i wydatki w wysokości 590.467zł, z tego:

Zgodnie z Umową o dofinansowanie 00002-6173-SW1000018/12 z dnia 13.12.2012r. na realizację operacji pt. "Utrzymanie atrakcyjności miejsca wypoczynku poprzez przebudowę małej infrastruktury turystycznej wraz z budową dojścia do istniejącej plaży gminnej nad jeziorem Krzywe" na ten cel zwiększono dochody i wydatki o kwotę 490.467zł .

Całkowity koszt inwestycji wynosi709.735,43zł

Zgodnie z pismem Ministerstwa Administracji Cyfryzacji z dnia 01.02.2013r. otrzymano dofinansowanie na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w roku 2013 w wysokości 100.000zł. W ramach otrzymanej dotacji zwiększono wydatki na remont dróg gminnych w miejscowości Przełomka w stronę jeziora Hańcza i droga Łanowicze w wysokości 100.000zł.

Zmiany dotyczą także zmniejszenia wydatków na inwestycję pn.: Przebudowa drogi gminnej nr 101835B-ul.Spacerowa odcinek o dlugości 0,496km. W lokalizacji 0+000-0+496 w m. Przerośl w wysokości 25.000zł oraz zwiększenia wydatków w wysokości 10.000zł na inspektora nadzoru nad inwestycją pn.: Utrzymanie atrakcyjności miejsca wypoczynku poprzez przebudowę małej infrastruktury turystycznej wraz z budową dojścia do istniejącej plaży gminnej nad jeziorem Krzywe oraz 15.000zł zwiększono wydatki na inwestycję pn.: Modernizacja drogi gminnej na ul. Kościelna w miejscowości Przerośl.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-03-14
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe