Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XL/486/13 Rady Miasta Białystok

z dnia 5 marca 2013r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281; z 2012 r. poz. 567; z 2013 r. poz. 153) w związku z art. 6k oraz art. 6j ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391, poz. 951; z 2013 r. poz. 21 i poz. 228) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. W przypadku nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy:

1) dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od gospodarstwa domowego;

2) miesięczna wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi sumę iloczynów liczby gospodarstw domowych na danej nieruchomości oraz stawek opłat, określonych w pkt 3 lub 4;

3) ustala się miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

a) od gospodarstwa domowego o powierzchni lokalu mieszkalnego do 40,00 m2włącznie - 36,00 zł,

b) od gospodarstwa domowego o powierzchni lokalu mieszkalnego od 40,01 m2do 80,00 m2włącznie - 57,00 zł,

c) od gospodarstwa domowego o powierzchni lokalu mieszkalnego powyżej 80,00 m2- 73,50 zł;

4) w przypadku, gdy odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny, ustala się miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

a) od gospodarstwa domowego o powierzchni lokalu mieszkalnego do 40,00 m2włącznie - 24,00 zł,

b) od gospodarstwa domowego o powierzchni lokalu mieszkalnego od 40,01 m2do 80,00 m2włącznie - 38,00 zł,

c) od gospodarstwa domowego o powierzchni lokalu mieszkalnego powyżej 80,00 m2- 49,00 zł;

2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) gospodarstwie domowym - rozumie się przez to wszystkie osoby spokrewnione lub niespokrewnione zamieszkałe w danym mieszkaniu, utrzymujące się lub nieutrzymujące się wspólnie, przy czym jeden punkt adresowy to jedno gospodarstwo domowe,

2) powierzchni lokalu mieszkalnego - rozumie się przez to powierzchnię użytkową, mierzoną po wewnętrznej długości ścian, wszystkich pomieszczeń znajdujących się w danym lokalu mieszkalnym, bez względu na ich przeznaczenie i sposób używania; za powierzchnię użytkową lokalu nie uważa się powierzchni balkonów, tarasów i loggii, antresoli, pralni, suszarni, wózkowni, strychów, piwnic i komórek przeznaczonych do przechowywania opału.

§ 2. 1. Ustanawia się dopłaty dla właściciela nieruchomości zamieszkałej w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 4 w związku z art. 6 c ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, który spełnia łącznie następujące warunki:

1) jest emerytem lub rencistą z orzeczoną stałą niezdolnością do wykonywania pracy zawodowej;

2) nie osiąga dochodów z innych źródeł niż emerytura lub renta;

3) prowadzi jednoosobowe gospodarstwo domowe;

4) na dzień złożenia wniosku nie posiada zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

2. W przypadku nieruchomości zabudowanych budynkami wielolokalowymi, o których mowa w art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach dopłaty przysługują właścicielowi nieruchomości, w którego zasobach mieszkaniowych zamieszkują osoby spełniające warunki, o których mowa w ust. 1.

3. Właścicielowi nieruchomości, o ile spełnia przesłanki, o których mowa w ust. 1 przysługuje dopłata w wysokości 5 zł miesięcznie na każde gospodarstwo domowe.

4. Dopłatę właścicielowi nieruchomości przyznaje się na okres od 01 lipca do końca grudnia 2013 roku, zaś w latach następnych na każdy kolejny rok kalendarzowy, nie dłuższy jednak niż na okres uprawniający do przyznania dopłaty.

5. Wniosek o dopłatę składany jest do Prezydenta Miasta Białegostoku na formularzu W-D, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

6. Dopłatę na wniosek właściciela nieruchomości, przyznaje Prezydent Miasta Białegostoku.

7. O wszelkich zmianach mających wpływ na przysługujące prawo lub jego wygaśnięcie do dopłaty, właściciel nieruchomości obowiązany jest powiadomić Prezydenta Miasta Białegostoku w terminie 14 dni od daty wystąpienia zmiany.

8. W przypadku zmiany danych zawartych we wniosku o dopłatę lub wygaśnięcia któregokolwiek z warunków niezbędnych do spełnienia, o których mowa w ust. 1 prawo do dopłaty wygasa z końcem miesiąca, w którym nastąpiły zmiany.

9. Przyznana dopłata podlega zarachowaniu na poczet wymaganej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 3. 1. W przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne:

1) ustala się stawkę opłaty za pojemnik o określonej pojemności:

a) 19,10 zł za jednorazowe opróżnienie pojemnika o pojemności 0,08 m3,

b) 28,50 zł za jednorazowe opróżnienie pojemnika o pojemności powyżej 0,08 m3do 0,12 m3,

c) 40,20 zł za jednorazowe opróżnienie pojemnika o pojemności powyżej 0,12 m3do 0,24 m3,

d) 120,60 zł za jednorazowe opróżnienie pojemnika o pojemności powyżej 0,24 m3do 0,70 m3,

e) 189,60 zł za jednorazowe opróżnienie pojemnika o pojemności powyżej 0,70 m3do 1,10 m3,

f) 565,80 zł za jednorazowe opróżnienie pojemnika o pojemności powyżej 1,10 m3do 3,00 m3,

g) 942,90 zł za jednorazowe opróżnienie pojemnika o pojemności powyżej 3,00 m3do 5,00 m3,

h) 1 320,00 zł za jednorazowe opróżnienie pojemnika o pojemności powyżej 5,00 m3do 7,00 m3,

i) 1 885,80 zł za jednorazowe opróżnienie pojemnika o pojemności powyżej 7,00 m3do 10,00 m3,

j) 2 262,90 zł za jednorazowe opróżnienie pojemnika o pojemności powyżej 10,00 m3do 12,00 m3,

k) 2 640,20 zł za jednorazowe opróżnienie pojemnika o pojemności powyżej 12,00 m3do 14,00 m3,

l) 3 017,30 zł za jednorazowe opróżnienie pojemnika o pojemności powyżej 14,00 m3do 16,00 m3,

m) 3 236,30 zł za jednorazowe opróżnienie pojemnika prasokontenera o pojemności powyżej 10,00 m3do 12,00 m3,

n) 3 688,50 zł za jednorazowe opróżnienie pojemnika prasokontenera o pojemności powyżej 12,00 m3do 14,00 m3,

o) 4 454,30 zł za jednorazowe opróżnienie pojemnika prasokontenera o pojemności powyżej 14,00 m3.

2) w przypadku, gdy odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny, ustala się stawkę opłaty za pojemnik o określonej pojemności:

a) 12,70 zł za jednorazowe opróżnienie pojemnika o pojemności 0,08 m3,

b) 19,00 zł za jednorazowe opróżnienie pojemnika o pojemności powyżej 0,08 m3do 0,12 m3,

c) 26,80 zł za jednorazowe opróżnienie pojemnika o pojemności powyżej 0,12 m3do 0,24 m3,

d) 80,40 zł za jednorazowe opróżnienie pojemnika o pojemności powyżej 0,24 m3do 0,70 m3,

e) 126,40 zł za jednorazowe opróżnienie pojemnika o pojemności powyżej 0,70 m3do 1,10 m3,

f) 377,20 zł za jednorazowe opróżnienie pojemnika o pojemności powyżej 1,10 m3do 3,00 m3,

g) 628,60 zł za jednorazowe opróżnienie pojemnika o pojemności powyżej 3,00 m3do 5,00 m3,

h) 880,00 zł za jednorazowe opróżnienie pojemnika o pojemności powyżej 5,00 m3do 7,00 m3,

i) 1 257,20 zł za jednorazowe opróżnienie pojemnika o pojemności powyżej 7,00 m3do 10,00 m3,

j) 1 508,60 zł za jednorazowe opróżnienie pojemnika o pojemności powyżej 10,00 m3do 12,00 m3,

k) 1 760,10 zł za jednorazowe opróżnienie pojemnika o pojemności powyżej 12,00 m3do 14,00 m3,

l) 2 011,50 zł za jednorazowe opróżnienie pojemnika o pojemności powyżej 14,00 m3do 16,00 m3,

m) 2 157,50 zł za jednorazowe opróżnienie pojemnika prasokontenera o pojemności powyżej 10,00 m3do 12,00 m3,

n) 2 459,00 zł za jednorazowe opróżnienie pojemnika prasokontenera o pojemności powyżej 12,00 m3do 14,00 m3,

o) 2 969,50 zł za jednorazowe opróżnienie pojemnika prasokontenera o pojemności powyżej 14,00 m3.

2. Miesięczna wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi:

1) iloczyn liczby opróżnień pojemnika o określonej pojemności w miesiącu oraz odpowiedniej stawki opłaty, o której mowa w ust. 1 - w przypadku stosowania pojemników o jednakowej pojemności,

2) sumę iloczynów liczby opróżnień pojemników o określonej pojemności w miesiącu oraz odpowiednich stawek opłat, o których mowa w ust. 1 - w przypadku stosowania pojemników o różnej pojemności.

§ 4. W przypadku nieruchomości "mieszanej", tj. nieruchomości stanowiącej w części nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi sumę opłat obliczonych zgodnie z §1 i §3 niniejszej uchwały.

§ 5. Określone w niniejszej uchwale stawki opłat oraz dopłaty mają zastosowanie od 1 lipca 2013 roku.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Białegostoku.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Włodzimierz Leszek Kusak


Załącznik do Uchwały Nr XL/486/13
Rady Miasta Białystok
z dnia 5 marca 2013 r.
Zalacznik.pdf


Załącznik Nr do zal do Uchwały Nr XL/486/13
Rady Miasta Białystok
z dnia 5 marca 2013 r.
Zalacznikdo%20zal.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-03-15
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe