Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXIV/278/2013 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny

z dnia 1 marca 2013r.

w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Juchnowcu Kościelnym

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h i art 40 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; z 2009r. Nr 52 poz.420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. nr 28 poz. 142 i poz. 146, nr 40, poz. 230, nr 106 poz. 675, z 2011 r. nr 21, poz. 113, nr 117 poz. 679, nr 134 poz. 777, Nr 149,poz.887 i Nr 217,poz.1281), w związku z art. 110 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 182) Rada Gminy Juchnowiec Kościelny uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Juchnowcu Kościelnym stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały tracą moc:

1. Uchwała Nr VI /29/07 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 29 marca 2007r. w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Juchnowcu Kościelnym (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2007r. Nr 104, poz.925),

2. Uchwała Nr VII/36/07 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 26 kwietnia 2007r. w sprawie zmian w statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Juchnowcu Kościelnym, (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2007r. Nr 106, poz. 953),

3. Uchwała Nr IX/57/07 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 2 sierpnia 2007r. w sprawie zmian w statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Juchnowcu Kościelnym,(Dz. Urz. Woj. Podl. z 2007r. Nr 186, poz. 1898),

4. Uchwała Nr XXIV/168/08 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 24 września 2008r. w sprawie zmian w statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Juchnowcu Kościelnym, (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2008r. Nr 246, poz. 2538),

5. Uchwała Nr XXXIII/233/09 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 23 czerwca 2009r. w sprawie zmian w statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Juchnowcu Kościelnym, (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2009r. Nr 149, poz. 1636),

6. Uchwała Nr XII/111/2011 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie zmian w statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Juchnowcu Kościelnym, (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2012r. Nr 12, poz. 256).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Juchnowiec Kościelny..

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Bożena Ewa Jakończuk


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/278/2013
Rady Gminy Juchnowiec Kościelny
z dnia 1 marca 2013 r.

STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W JUCHNOWCU KOŚCIELNYM

§ 1. Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Juchnowcu Kościelnym, zwany dalej "Statutem" określa:

I. Postanowienia ogólne

II. Cele i zadania Ośrodka

III. Organizacja Ośrodka

IV. Postanowienia końcowe

I. Postanowienia ogólne

§ 2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Juchnowcu Kościelnym zwany dalej "Ośrodkiem" jest jednostką organizacyjną Gminy Juchnowiec Kościelny prowadzoną w formie jednostki budżetowej, którego organem stanowiącym jest Rada Gminy Juchnowiec Kościelny. Ośrodek został powołany na mocy uchwały Nr VI/13/90 Rady Gminy w Juchnowcu Dolnym z dnia 29 lipca 1990 r. w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

§ 3. 1. Nadzór nad działalnością Ośrodka oraz realizacją zadań własnych gminy sprawuje Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny i Wojewoda Podlaski.

2. Nadzór nad realizacją przez Ośrodek zadań zleconych z zakresu administracji rządowej sprawuje Wojewoda Podlaski.

§ 4. 1. Siedzibą Ośrodka jest miejscowość Księżyno ul. Alberta 2, 16-001 Kleosin.

2. Terenem działania Ośrodka jest obszar Gminy Juchnowiec Kościelny.

3. Ośrodek używa pieczęci podłużnej z nazwą i adresem. Pieczęć podłużna dodatkowo może zawierać dane dotyczące numeru telefonu, numeru REGON, NIP , komórki organizacyjnej.

§ 5. Ośrodek działa w szczególności na podstawie:

1) Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz.U. z 2013r. poz. 182);

2) Ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2006r. Nr 139, poz.992 z późn. zm.);

3) Ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7 z późn. zm.);

4) Ustawy z dnia 22 kwietnia 2005r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz. U. z 2005 Nr 86, poz.732);

5) Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.);

6) Ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585 z późn. zm.);

7) Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr. 223, poz. 1458 z późn. zm.);

8) Ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 71, poz.734 z późn. zm.);

9) Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z póź. zm.);

10) Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.);

11) Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2013r., poz.135);

12) Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. );

13) Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240);

14) Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz.1223 z późn. zm.);

15) niniejszego Statutu;

16) innych aktów prawnych dotyczących jego działalności.

II. Cele i zadania Ośrodka

§ 6. Celem ośrodka jest realizacja zadań własnych i zleconych wymienionych w ustawie o pomocy społecznej oraz innych zadań z zakresu zabezpieczenia społecznego wskazanych do realizacji przez Ośrodek, bądź powierzonych do realizacji w drodze porozumienia, uchwał Rady Gminy oraz zarządzeń lub upoważnień Wójta.

§ 7. Do zadań realizowanych przez Ośrodek należy w szczególności:

1. ocena oraz analizowanie stanu potrzeb lokalnych w zakresie pomocy społecznej, w tym problemów społecznych, potrzeb socjalnych zarówno jednostkowych jak i środowiskowych występujących na terenie gminy Juchnowiec Kościelny,

2. praca socjalna,

3. przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą o pomocy społecznej świadczeń;

4. udzielanie pomocy środowiskowej i instytucjonalnej osobom oraz rodzinom znajdującym się w trudnych warunkach życiowych,

5. pobudzanie społecznej aktywności w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin;

6. koordynacja zadań związanych z pomocą społeczną,

7. realizacja zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych,

8. realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,

9. ustalanie prawa do dodatku mieszkaniowego i jego wypłata,

10. prowadzenie postępowania i wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym,

11. ustalanie prawa do świadczeń zdrowotnych,

12. obsługa organizacyjno - techniczna zespołu interdyscyplinarnego,

13. kierowanie wniosków o ustalanie niezdolności do pracy i stopnia niepełnosprawności do organów określonych odrębnymi przepisami.

§ 8. 1. Ośrodek realizuje zadania własne Gminy z zakresu pomocy społecznej, o których mowa w art. 17 ustawy o pomocy społecznej.

2. Ośrodek realizuje zadania zlecone Gminie z zakresu administracji rządowej z pomocy społecznej, o których mowa w art. 18 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.

3. Ośrodek może realizować także inne zadania wynikające z przepisów szczególnych na podstawie stosownych upoważnień.

§ 9. Ośrodek sporządza ocenę zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej,

§ 10. W realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej Ośrodek współpracuje z organizacjami pozarządowymi, organizacjami społecznymi, Kościołem katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi, fundacjami, stowarzyszeniami, pracodawcami oraz osobami fizycznymi i prawnymi.

III. Organizacja Ośrodka

§ 11. 1. Ośrodek realizuje powierzone mu zadania pod przewodnictwem Kierownika, który organizuje i nadzoruje pracę Ośrodka oraz odpowiada za realizację powierzonych mu zadań, a także reprezentuje Ośrodek na zewnątrz.

2. Kierownika Ośrodka zatrudnia i zwalnia Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny oraz wykonuje wobec niego inne czynności wynikające z zakresu prawa pracy.

3. Kierownik Ośrodka jest przełożonym wszystkich pracowników Ośrodka i wykonuje wobec nich wszelkie czynności z zakresu prawa pracy.

4. Kierownik Ośrodka wydaje zarządzenia wewnętrzne, polecenia służbowe oraz wprowadza regulaminy, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

5. Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny udziela kierownikowi Ośrodka upoważnień do prowadzenia postępowań administracyjnych i wydawania decyzji administracyjnych w zakresie wykonywania zadań wynikających z realizujących przez Ośrodek ustaw.

6. Upoważnienia, o którym mowa w pkt. 4 mogą być także udzielone innej osobie na wniosek kierownika Ośrodka.

7. Kierownik Ośrodka składa Radzie Gminy Juchnowiec Kościelny coroczne sprawozdanie z działalności Ośrodka oraz przedstawia potrzeby w zakresie pomocy społecznej.

8. Kierownik Ośrodka może wytaczać na rzecz obywateli powództwa o roszczenia alimentacyjne.

§ 12. 1. Kierownik wykonuje zadania Ośrodka w szczególności przy pomocy pracowników socjalnych działających w rejonach opiekuńczych zgodnie z ustawą o pomocy społecznej oraz innych pracowników zatrudnionych w Ośrodku.

2. Pracownicy Ośrodka posiadają status pracowników samorządowych.

3. Umowy o pracę z pracownikami Ośrodka zawiera i rozwiązuje Kierownik Ośrodka.

4. Kierownik Ośrodka ustala zakresy czynności dla poszczególnych pracowników Ośrodka.

5. Prawa i obowiązki pracowników zatrudnionych w Ośrodku regulują w szczególności przepisy ustawy o pracownikach samorządowych.

§ 13. 1. W strukturach Ośrodka działa komórka organizacyjna pod nazwą "Referat Świadczeń Społecznych", która realizuje świadczenia rodzinne, sprawy związane z postępowaniem wobec dłużników alimentacyjnych oraz pomoc osobom uprawionym do alimentów.

2. Referat Świadczeń Społecznych sporządza odrębną analizę potrzeb oraz odrębną sprawozdawczość ze swojej działalności.

§ 14. 1. Obsługę prawną zapewnia Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny.

2. Obsługę kadrową oraz składnicę akt prowadzi Ośrodek .

§ 15. Szczegółową strukturę organizacyjną Ośrodka ustala Kierownik Ośrodka w Regulaminie Organizacyjnym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Juchnowcu Kościelnym.

§ 16. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych dla jednostek budżetowych w ustawie o finansach publicznych, ustawie o rachunkowości i innych obowiązujących w tym zakresie przepisach.

1. Dochody i wydatki Ośrodka są objęte budżetem Gminy Juchnowiec Kościelny.

2. Ośrodek posiada wyodrębnione rachunki bankowe.

3. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest plan finansowy tj. plan dochodów i wydatków opracowany przez Kierownika i dostosowany do uchwały budżetowej Rady Gminy Juchnowiec Kościelny.

4. Działalność Ośrodka finansowana jest:

a) ze środków budżetu Gminy Juchnowiec Kościelny,

b) ze środków budżetu państwa,

c) innych prawem dopuszczalnych źródeł.

IV. Postanowienia końcowe

§ 17. Zmiany Statutu dokonywane są w trybie właściwym dla jego uchwalenia.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-03-15
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe