Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXV/205/2013 Rady Miejskiej w Tykocinie

z dnia 8 marca 2013r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Tykocin na rok 2013

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217 poz. 1281; z 2012 r. poz. 567) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240; zmiany z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 96, poz. 620, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726; z 2011 r. Nr 201, poz. 1183, Nr 185, poz. 1092, Nr 234, poz. 1386, Nr 291, poz. 1707, Nr 240, poz. 1429), Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienić plan dochodów budżetowych: zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 127.240 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zmienić plan wydatków budżetowych: zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 127.240 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem - 18.321.076 zł, w tym dochody bieżące - 17.019.770 zł, dochody majątkowe - 1.301.306 zł.

2. Wydatki ogółem - 18.291.076 zł, w tym wydatki bieżące - 16.093.809 zł, wydatki majątkowe - 2.197.267 zł.

3. Nadwyżka budżetu gminy w wysokości 30.000 zł zostanie przeznaczona na spłatę kredytów.

§ 4. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku Nr 3.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Jerzy Augustynowicz


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/205/2013
Rady Miejskiej w Tykocinie
z dnia 8 marca 2013 r.

ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2013

Rodzaj: Własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

758

Różne rozliczenia

9 758 611,00

56 330,00

9 814 941,00

75801

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

5 276 493,00

56 330,00

5 332 823,00

2920

Subwencje ogólne z budżetu państwa

5 276 493,00

56 330,00

5 332 823,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

50 000,00

70 910,00

120 910,00

90020

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

0,00

70 910,00

70 910,00

2460

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

0,00

70 910,00

70 910,00

Razem zadania własne

15 889 898,00

127 240,00

16 017 138,00

Razem zadania zlecone

2 275 938,00

0,00

2 275 938,00

Razem zadania na podstawie porozumień

28 000,00

0,00

28 000,00

Razem dochody

18 193 836,00

127 240,00

18 321 076,00

w tym dochody majątkowe

1 301 306,00

0,00

1 301 306,00

dochody bieżące

16 892 530,00

127 240,00

17 019 770,00


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/205/2013
Rady Miejskiej w Tykocinie
z dnia 8 marca 2013 r.

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2013

Rodzaj: Własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

750

Administracja publiczna

2 338 900,00

47 000,00

2 385 900,00

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

2 105 383,00

47 000,00

2 152 383,00

4270

Zakup usług remontowych

80 000,00

47 000,00

127 000,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

993 456,00

77 700,00

1 071 156,00

90003

Oczyszczanie miast i wsi

62 000,00

77 700,00

139 700,00

4300

Zakup usług pozostałych

62 000,00

77 700,00

139 700,00

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1 407 429,00

2 540,00

1 409 969,00

92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

1 167 429,00

2 540,00

1 169 969,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

6 000,00

2 540,00

8 540,00

Razem zadania własne

15 837 898,00

127 240,00

15 965 138,00

Razem zadania zlecone

2 275 938,00

0,00

2 275 938,00

Razem porozumienia z jst

50 000,00

0,00

50 000,00

Razem wydatki

18 163 836,00

127 240,00

18 291 076,00

w tym wydatki majątkowe

2 197 267,00

0,00

2 197 267,00

wydatki bieżące

15 966 569,00

127 240,00

16 093 809,00


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXV/205/2013
Rady Miejskiej w Tykocinie
z dnia 8 marca 2013 r.

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2013 ROK

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 127.240 zł, w tym:

- zwiększa się o 56.330 zł część oświatową subwencji, zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3/4820/2013/RD-5859 z dnia 14 lutego 2013 r,

- zwiększa się o 70.910 zł dochody z tytułu dotacji przyznanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na zadanie pn. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Tykocin.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 127.240 zł, w tym:

- zwiększa się o 47.000 zł wydatki na remont pomieszczeń w budynku przy ul. 11-tego Listopada w Tykocinie przeznaczonych na siedzibę Urzędu Miejskiego,

- zwiększa się o 77.700 zł wydatki z przeznaczeniem na zakup usług na realizację zadania pn. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Tykocin,

- zwiększa się 2.540 zł wydatki na wyposażenie świetlic wiejskich.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-03-15
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe