Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Sprawozdanie nr 1/2013 Starosty Łomżyńskiego

z dnia 13 marca 2013r.

z działalności Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w roku 2012

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 38 b ust. 3 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) przedkładam Wysokiej Radzie sprawozdanie z działalności Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2012 roku. Skład Komisji, którą powołałem zarządzeniem nr 10/11 z dnia 09 marca 2011 roku, jest następujący:

1. Pan Lech Marek Szabłowski - Starosta - Przewodniczący,

2. Pani Maria Mrozek - radna powiatu łomżyńskiego,

3. Pan Mirosław Szymanowski - radny powiatu łomżyńskiego,

4. Pani Dorota Szymonowicz - Dyrektor Kuratorium Oświaty w Białymstoku, Delegatury w Łomży,

5. Pan Edward Jarota - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży,

6. Pani Ewa Jadwiga Wojtczak - pedagog w Zespole Szkół w Marianowie,

7. Pan Robert Godlewski - Zastępca Naczelnika Wydziału Patrolowo Interwencyjnego Komendy Miejskiej Policji w Łomży,

8. Pan Jan Iwanowski - Naczelnik Wydziału Patrolowo Interwencyjnego Komendy Miejskiej Policji w Łomży,

9. Pan Dariusz Błażejczyk - Zastępca Prokuratora Rejonowego w Łomży,

10. Edward Łada - Wójt Gminy Piątnica. Sprawozdanie z działalności Komisji w 2011 roku zostało opublikowane, na podstawie art. 38 b ust. 3 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego poz. 832 z dnia 07 marca 2012 r. W 2012 roku Komisja odbyła następujące posiedzenia:

1. W dniu 30.05.2012 roku, na którym:

a) omówiono stan bezpieczeństwa w powiecie łomżyńskim w związku z EURO 2012;

b) omówiono działania podejmowane na rzecz przeciwdziałania demoralizacji dzieci i młodzieży szkolnej;

c) wysłuchano informacji na temat bezpiecznego wypoczynku letniego dzieci i młodzieży na terenie powiatu łomżyńskiego.

2. W dniu 20.11.2011 roku, na którym:

a) omówiono stan bezpieczeństwa w powiecie łomżyńskim;

b) omówiono działania podejmowane na rzecz bezdomnych i osób starszych samotnie mieszkających w okresie zimowym;

c) zaopiniowano projekt budżetu powiatu łomżyńskiego w części dotyczącej porządku publicznego i bezpieczeństwa; W roku sprawozdawczym Komisja koordynowała realizację przyjętego przez Radę Powiatu uchwałą nr XI/58/07 z dnia 17.10.2007 r. "Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego". "Program …" realizowany był m. in. przez Komendą Miejską Policji, Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Łomży, Gminne/Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej, Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży, Powiatowy Szkolny Związek Sportowy, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży, Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży. Ponadto:

- za kwotę 8.500 zł doposażono stanowisko kierowania starosty w niezbędny sprzęt biurowy, doposażono magazyn przeciwpowodziowy oraz dokonano konserwacji sprzętu łączności;

- za kwotę 5.000 zł zakupiono i przekazano do Komendy Miejskiej Policji w Łomży sprzęt biurowy;

- kwotą 8.000 zł dofinansowano zakup sprzętu specjalistycznego dla Komendy Miejskiej Straży Pożarnej w Łomży;

- Starostwo współuczestniczyło w organizowanym przez Komendę Miejską Policji w Łomży konkursie dla dzieci i młodzieży "Bezpieczeństwo w ruchu drogowym" oraz organizowanym przez Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej Konkursie plastycznym pod hasłem "20 lat Państwowej Straży Pożarnej - jak nas widzą, tak nas malują";

- Starostwo utrzymuje utworzoną decyzją Wojewody Podlaskiego rezerwę mobilizacyjną państwową agregatu prądotwórczego przeznaczonego do awaryjnego zasilania w energię elektryczną głównego stanowiska kierowania starosty. Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Łomży na sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego w dniu 24.04.2012 r. przedstawił ocenę stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego na terenie powiatu łomżyńskiego.

Starosta


Lech Marek Szabłowski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-03-15
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe