Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXIX/470/13 Rady Miasta Białystok

z dnia 25 lutego 2013r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Dojlidy w Białymstoku (rejon ulic J. Kuronia oraz F. Karpińskiego)

Tekst pierwotny

Na podstawieart. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223 poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567 oraz z 2013 r. poz. 153), oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, poz. 951, poz 1445 oraz z 2013 r. poz. 21), uchwala się, co następuje:

Dział I.
PRZEPISY OGÓLNE

§ 1. Stwierdza się, że miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części osiedla Dojlidy w Białymstoku (rejon ulic J. Kuronia oraz F. Karpińskiego), zwany dalej planem, nie narusza ustaleń "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Białegostoku" uchwalonego uchwałą Nr XX/256/99 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 29 listopada 1999 r., zmienionego uchwałami Rady Miejskiej Białegostoku: Nr X/82/03 z dnia 30 czerwca 2003 r., Nr XLIV/502/05 z dnia 27 czerwca 2005 r., Nr XLV/520/05 z dnia 25 lipca 2005 r., Nr XXVIII/317/08 z dnia 26 maja 2008 r. oraz Nr XXXI/373/08 z dnia 8 września 2008 r., Nr XXXV/405/12 z dnia 26 listopada 2012 r.

§ 2. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części osiedla Dojlidy w Białymstoku (rejon ulic J. Kuronia oraz F. Karpińskiego), zwany dalej planem, składający się z ustaleń zawartych w niniejszej uchwale i rysunku planu.

2. Plan obejmuje obszar o powierzchni około 40,5 ha położony pomiędzy ulicami: A. Mickiewicza, ul. J. Kuronia, ul. Solnicką, ul. F. Karpińskiego i północną granicą ogródków działkowych.

3. Integralną częścią niniejszej uchwały są:

1) załącznik nr 1 - stanowiący rysunek planu w skali 1:2000;

2) załącznik nr 2 - zawierający rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu;

3) załącznik nr 3 - określający sposób realizacji oraz zasady finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, należących do zadań własnych Gminy Białystok.

§ 3. 1. Ilekroć w przepisach niniejszej uchwały jest mowa bez bliższego określenia o:

1) dachu płaskim - należy przez to rozumieć dach o kącie nachylenia głównych połaci do płaszczyzny poziomej od 0° do 20°;

2) infrastrukturze technicznej - należy przez to rozumieć sieci, urządzenia oraz inne obiekty budowlane służące do przesyłania i dystrybucji płynów, gazów, paliw, energii oraz sygnałów;

3) infrastrukturze technicznej ogólnomiejskiej - należy przez to rozumieć infrastrukturę techniczną służącą realizacji celów publicznych;

4) kiosku - należy przez to rozumieć tymczasowy obiekt budowlany o funkcji usługowej, posiadający jedną kondygnację nadziemną o wysokości nie większej niż 3,5 m i o powierzchni zabudowy nie większej niż 20 m2;

5) linii rozgraniczającej - należy przez to rozumieć linię oddzielającą tereny o różnych funkcjach lub różnych zasadach zagospodarowania;

6) linii zabudowy nieprzekraczalnej - należy przez to rozumieć linię, której nie może przekroczyć ściana zewnętrzna budynku w kierunku ulicy, sąsiedniego terenu lub sąsiedniej działki, z zastrzeżeniem § 4 ust. 1 pkt 4 i § 36 ust. 4 pkt 2 lit b;

7) nośniku reklamy - należy przez to rozumieć urządzenie reklamowe, ze stałą lub zmienną powierzchnią ekspozycyjną, przeznaczone do eksponowania reklamy, nie będące znakiem w rozumieniu przepisów o znakach i sygnałach drogowych, elementem SIMB lub pojazdem samobieżnym; do nośników reklamy zalicza się:

a) format mały - nośnik reklamy o powierzchni ekspozycyjnej do 3 m2włącznie,

b) format średni - nośnik reklamy o powierzchni ekspozycyjnej od 3 m2 do 9 m2włącznie,

c) format standard - nośnik reklamy o powierzchni ekspozycyjnej od 9 m2do 18 m2włącznie,

d) reklamę remontowo-budowlaną - nośnik reklamy umieszczony na rusztowaniu, ogrodzeniu lub wyposażeniu placu budowy, stosowany wyłącznie w trakcie formalnie prowadzonych robót budowlanych,

e) reklamę semaforową - nośnik reklamy mocowany prostopadle do płaszczyzny ściany budynku,

f) słup ogłoszeniowo - reklamowy - rodzaj nośnika reklamy, w formie walca lub graniastosłupa, o średnicy lub szerokości od 120 do 160 cm (na wysokości części ekspozycyjnej) i maksymalnej wysokości nie przekraczającej 470 cm, służący do umieszczania ogłoszeń i informacji o imprezach (wydarzeniach) kulturalnych, oświatowych lub edukacyjnych oraz reklam;

8) powierzchni zabudowy - należy przez to rozumieć powierzchnię terenu zajętą przez budynek (budynki) w stanie wykończonym, wyznaczoną przez rzut pionowy zewnętrznych krawędzi budynku (budynków) na powierzchnię działki budowlanej, z wyłączeniem powierzchni: obiektów budowlanych lub ich części niewystających ponad powierzchnię terenu, schodów zewnętrznych, ramp zewnętrznych, pochylni, wiat, balkonów, daszków, markiz oraz występów dachowych;

9) produkcji - należy przez to rozumieć wytwarzanie dóbr materialnych na skalę przemysłową, tj. seryjną;

10) przeznaczeniu podstawowym - należy przez to rozumieć funkcję dominującą na terenie w sposób określony w ustaleniach planu;

11) przeznaczeniu uzupełniającym - należy przez to rozumieć funkcję uzupełniającą przeznaczenie podstawowe w sposób określony w ustaleniach planu;

12) SIMB - należy przez to rozumieć elementy Systemu Informacji Miejskiej Białegostoku tj. tablice i znaki informacyjne, w tym nazwy ulic i numerację porządkową nieruchomości;

13) strefie technicznej - należy przez to rozumieć przestrzeń wokół infrastruktury technicznej ogólnomiejskiej, w której obowiązują ograniczenia w sposobie użytkowania wprowadzone w ustaleniach planu lub w przepisach odrębnych;

14) szyldzie - należy przez to rozumieć zewnętrzne oznaczenie stałego miejsca wykonywania działalności gospodarczej lub siedziby np.: biur, instytucji, urzędów, w formie tablicy informacyjnej o powierzchni nie większej niż 0,3 m2, umieszczonej płasko na ścianie bądź prostopadle do płaszczyzny ściany budynku (szyld semaforowy) przy wejściu/wejściach do budynku, w którym prowadzona jest działalność gospodarcza lub znajduje się siedziba np.: biur, instytucji, urzędów;

15) terenie - należy przez to rozumieć obszar o określonym przeznaczeniu, wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi oraz oznaczony wyróżniającym go spośród pozostałych terenów symbolem;

16) obiektach i urządzeniach towarzyszących - należy przez to rozumieć urządzenia i obiekty budowlane, ściśle związane z prawidłowym funkcjonowaniem terenu, w tym m.in.: garaże, budynki gospodarcze, podjazdy, parkingi, obiekty małej architektury;

17) usługach - należy przez to rozumieć zaspokajanie potrzeb ludności - w tym funkcje z zakresu użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego, oraz wytwórczości drobnej tj. wytwarzanie produktów jednostkowych na zamówienie klienta detalicznego;

18) zieleni urządzonej - należy przez to rozumieć tereny pokryte roślinnością, świadomie kształtowaną przez człowieka, przeznaczone na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, sportowe, estetyczne, o charakterze parkowym lub jako zieleń towarzysząca przy obiektach budowlanych.

2. W odniesieniu do innych określeń i pojęć użytych w uchwale, niewymienionych w ust. 1, należy stosować definicje zawarte w innych obowiązujących przepisach.

§ 4. 1. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:

1) granica obszaru objętego planem;

2) linie rozgraniczające;

3) symbole i oznaczenia terenów;

4) linie zabudowy nieprzekraczalne, z odstępstwem dla następujących wyjątków:

a) elementów zewnętrznych budynków takich jak: balkon, wykusz, zadaszenie, markiza, okap oraz elementów tworzących fakturę zewnętrzną i wystrój elewacji - o maksymalnym wysięgu do 1,5 m poza ścianę zewnętrzną budynku,

b) klatek schodowych, przedsionków i wiatrołapów o maksymalnym wysięgu do 1,5 m poza ścianę zewnętrzną budynku,

c) parterowych portierni (do 25 m2powierzchni zabudowy) lokalizowanych przy wjazdach na określony teren,

d) stacji transformatorowych i innych budowli oraz urządzeń budowlanych z zakresu infrastruktury technicznej oraz obiektów małej architektury,

e) przypadku, o którym mowa w § 36 ust. 4 pkt 2 lit. b;

5) klasyfikacja ulic - dróg publicznych i wewnętrznych;

6) zasady rozrządu - tj. układ i rodzaje projektowanej infrastruktury technicznej w pasach drogowych dróg publicznych i wewnętrznych, z wyjątkiem ustaleń dotyczących parametrów technicznych infrastruktury, zgodnie z zasadami określonymi w § 27;

7) powierzchnie ograniczające wysokość zabudowy w rejonie lotniska i lądowiska lub miejsca startów i lądowań śmigłowców.

2. Pozostałe oznaczenia graficzne zawarte na rysunku planu, niewymienione w ust. 1, mają charakter informacyjny, w tym m.in. przebieg jezdni i ścieżek rowerowych.

§ 5. 1. Poszczególnym terenom wyznaczonym na rysunku planu liniami rozgraniczającymi przypisuje się symbole cyfrowo-literowe, w których człon cyfrowy jest porządkowy (numerujący poszczególne tereny), a człon literowy określa następujące podstawowe przeznaczenie terenów:

1) U - tereny zabudowy usługowej;

2) P - tereny zabudowy produkcyjnej, w tym tereny lokalizacji baz, składów, handlu hurtowego lub specjalistycznego itp.;

3) E - tereny urządzeń elektroenergetycznych;

4) ZP - tereny zieleni urządzonej;

5) KD - tereny dróg publicznych;

6) KDW - teren drogi wewnętrznej.

2. Połączenie oznaczeń literowych w symbolu przecinkiem oznacza równorzędność danych funkcji, przy czym funkcje te mogą występować łącznie w dowolnych proporcjach lub wymiennie, w zależności od zamierzeń inwestora.

3. Symbol literowy oznacza przeznaczenie podstawowe terenu, które może być uzupełnione przeznaczeniem uzupełniającym terenu - zgodnie z ustaleniami szczegółowymi obowiązującymi dla poszczególnych terenów.

Dział II.
USTALENIA OGÓLNE PLANU

Rozdział 1
Ochrona i kształtowanie ładu przestrzennego

§ 6. 1. W zakresie lokalizacji nośników reklamy:

1) ustala się warunki umieszczania nośników reklamy:

a) na budynkach - zgodnie z zasadami określonymi w ust. 2,

b) na kioskach i przystankach - zgodnie z zasadami określonymi w ust. 3,

c) jako wolno stojących - zgodnie z zasadami określonymi w ust. 4,

d) reklam remontowo-budowlanych - bez ograniczeń;

2) zakazuje się umieszczania nośników reklamy:

a) w miejscach i w sposób zastrzeżony dla znaków drogowych i oznakowania SIMB,

b) w miejscach i w sposób ograniczający widoczność z kamer wizyjnych systemu monitoringu miejskiego,

c) w szpalerach drzew i na drzewach,

d) na budowlach o funkcji barier dźwiękochłonnych,

e) na ogrodzeniach,

f) emitujących światło pulsujące;

2. W zakresie umieszczania nośników reklamy i szyldów na budynkach:

1) ustala się:

a) maksymalną wielkość nośników reklamy do formatu standard,

b) minimalną odległość między nośnikiem reklamy a elementami SIMB zlokalizowanymi na tej samej ścianie budynku - 1,2 m,

c) maksymalną wysokość nośników reklamy umieszczanych powyżej ścian budynków z zastrzeżeniem§ 17, § 18:

- 1/5 wysokości budynku dla budynków o wysokości do 6 m,

- 1/6 wysokości budynku i nie więcej niż 1,5 m dla budynków o wysokości od 6 do 12 m,

- 1/10 wysokości budynku i nie więcej niż 6 m dla budynków o wysokości do 25 m;

d) łączną powierzchnię wszystkich powierzchni szyldów i nośników reklamy na jednej ścianie budynku - maksimum 15 % powierzchni tej ściany;

2) dopuszcza się:

a) umieszczanie szyldów wyłącznie w kondygnacji parteru, w rejonie wejścia do budynku, z zastosowaniem ujednoliconych formatów w ramach poszczególnych budynków,

b) umieszczanie nośników reklamy na elewacjach frontowych budynków, w kondygnacji parteru, tj. poniżej gzymsu, a w przypadku braku gzymsu oddzielającego parter od wyższych kondygnacji - poniżej stropu, płasko na ścianie budynku,

c) umieszczanie nośników reklamy powyżej ścian, w licu ściany frontowej budynku, wyłącznie w przypadku budynków o dachach płaskich przy zachowaniu w obrębie poszczególnych budynków jednakowej wysokości reklam, równych odstępów między nimi i jednakowej odległości od górnej krawędzi elewacji;

3. W zakresie umieszczania nośników reklamy i szyldów na kioskach oraz na przystankach komunikacji miejskiej:

1) dopuszcza się umieszczanie:

a) na kioskach:

- nośników reklamy formatu małego, o łącznej powierzchni nie większej niż 15 % łącznej powierzchni ścian obiektu,

- szyldów na attyce o wysokości nieprzekraczającej wysokości attyki,

b) na wiacie przystanku komunikacji miejskiej (tj. w ścianach wiaty) - maksymalnie dwóch, dwustronnych nośników reklamy formatu małego;

2) zakazuje się:

a) stosowania nośników reklamy i szyldów wystających poza obrys ściany o więcej niż 0,15 m,

b) umieszczania reklam i szyldów na dachu wiaty i kiosku;

4. W zakresie umieszczania wolno stojących nośników reklamy:

1) ustala się:

a) maksymalną wielkość wolno stojących nośników reklamy na format standard,

b) minimalną odległość między wolno stojącymi nośnikami reklamy a elementami SIMB, usytuowanymi po tej samej stronie drogi:

- 75 m między obiektami o powierzchni większej niż format średni,

- 30 m między obiektami o powierzchni od formatu małego do formatu średniego włącznie oraz słupami ogłoszeniowymi, odległości mogą być zmniejszone pomiędzy obiektami formatu średniego, jeżeli obiekty te umieszczone są w ramach zorganizowanych zespołów;

c) minimalną odległość między wolno stojącymi nośnikami reklamy a innymi obiektami:

- 20 m od znaków drogowych zlokalizowanych po tej samej stronie drogi,

- 2,5 m od krawężników jezdni;

d) minimalną odległość wolno stojących nośników reklamy od skrzyżowań (od obszaru wyznaczonego przez linie zatrzymania i krawężniki jezdni):

- 20 m dla reklam formatu małego oraz słupów ogłoszeniowo - reklamowych,

- 50 m dla pozostałych formatów reklam, z uwzględnieniem przepisów szczególnych i odrębnych;

2) dopuszcza się stosowanie słupów ogłoszeniowo - reklamowych.

Rozdział 2
Ochrona środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego

§ 7. W zakresie kształtowania zieleni ustala się:

1) w przypadku budowy parkingów (nie dotyczy parkingów podziemnych i wbudowanych) wprowadzenie zieleni wysokiej w proporcji co najmniej 1 drzewo na 5 miejsc postojowych w obrębie parkingu lub po jego obrysie;

2) utrzymanie drożności przepływu wody w cieku na terenie oznaczonym symbolem 5ZP.

§ 8. W zakresie gospodarki odpadami ustala się prowadzenie zagospodarowania odpadów w oparciu o plan gospodarki odpadami.

§ 9. Na całym obszarze objętym planem nakazuje się w zakładach o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii stosowanie zabezpieczeń zapobiegających poważnym awariom przemysłowym, zgodnie z przepisami z zakresu ochrony środowiska.

Rozdział 3
Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej

§ 10. 1. Na obszarze objętym planem nie występują zabytki nieruchome wpisane do rejestru zabytków.

2. Wszelkie prace ziemne na obszarze występującego stanowiska archeologicznego st. 1 (38-87/4), ujętego w wojewódzkiej ewidencji zabytków, oznaczonego odpowiednio na rysunku planu na terenie 2PU, należy prowadzić pod nadzorem archeologicznym, zgodnie z przepisami o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

§ 11. W przypadku odkrycia, podczas prowadzenia robót budowlanych lub ziemnych, przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie, że jest on zabytkiem, należy wstrzymać wszelkie roboty mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot, zabezpieczyć ten przedmiot i miejsce jego odkrycia oraz niezwłocznie zawiadomić o tym odpowiednie wojewódzkie służby konserwatorskie lub Prezydenta Miasta Białegostoku.

Rozdział 4
Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych

§ 12. 1. W skład przestrzeni publicznych wchodzą drogi publiczne i droga wewnętrzna.

2. W zakresie kształtowania przestrzeni publicznych, o których mowa w ust. 1 pkt 1:

1) zakazuje się lokalizacji obiektów budowlanych niezwiązanych z drogami, w tym tymczasowych z zastrzeżeniem pkt 2;

2) dopuszcza się:

a) lokalizację elementów oznakowania SIMB oraz obiektów małej architektury,

b) lokalizację następujących obiektów związanych bezpośrednio z obsługą komunikacji zbiorowej:

- wiat przystanków autobusowych,

- kiosków - wyłącznie jeden kiosk w bezpośrednim sąsiedztwie przystanku,

c) lokalizację nośników reklamowych, zgodnie z ustaleniami § 6,

d) lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej z zastrzeżeniem § 17 i § 18,

e) nasadzenie drzew w liniach rozgraniczających ulicy z zastrzeżeniem § 17 i § 18.

§ 13. W zakresie lokalizacji ogrodzeń:

1) ustala się maksymalną wysokość ogrodzeń na 1,8 m od poziomu terenu;

2) zakazuje się stosowania ogrodzeń pełnych.

Rozdział 5
Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie przepisów odrębnych, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych

§ 14. Na obszarze objętym planem nie występują tereny lub obiekty podlegające ochronie, ustalone na podstawie przepisów odrębnych, w tym tereny górnicze, a także narażone na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożone osuwaniem się mas ziem.

Rozdział 6
Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym

§ 15. Na obszarze objętym planem nie wyznacza się obszarów do scalenia i podziału nieruchomości.

§ 16. 1. Linie rozgraniczające tereny, z wyjątkiem terenów publicznych, nie stanowią podstawy do przeprowadzenia obligatoryjnego podziału w miejscu ich przebiegu.

2. Dopuszcza się podziały geodezyjne oraz łączenie działek służące poprawie warunków zagospodarowania działek sąsiednich.

Rozdział 7
Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy

§ 17. Na terenie objętym planem ustala się ograniczenie wysokości:

1) obiektów budowlanych oraz drzew i krzewów lokalizowanych w rejonie lotniska i lądowiska lub miejsca startów i lądowań śmigłowców, przez powierzchnie ograniczające oznaczone odpowiednio na rysunku planu, których rzędne wynoszą od 163 do 196 m n. p. m.;

2) obiektów lokalizowanych poza powierzchniami ograniczającymi, o których mowa w pkt 1, do wysokości 196 m n.p.m.;

3) obiektów trudno dostrzegalnych z powietrza (w tym m.in. napowietrznych linii, masztów, anten, urządzeń na budynkach) do wysokości wynikającej z pomniejszonych o co najmniej 10 m wysokości, o których mowa w pkt 1 i 2.

§ 18. Na całym obszarze objętym planem zakazuje się lokalizacji przeszkód lotniczych.

§ 19. Na terenie objętym planem zakazuje się budowy i rozbudowy obiektów budowlanych mogących stanowić źródło żerowania ptaków.

§ 20. 1. Ustala się następujące strefy techniczne wzdłuż infrastruktury technicznej ogólnomiejskiej o poniżej podanych szerokościach:

1) dla linii energetycznych kablowych (od osi sieci):

a) niskiego i średniego napięcia - 0,5 m,

b) linii 110 kV - 1 m;

2) dla sieci wodociągowej (obustronnie od osi sieci):

a) o średnicy od Dn 100 do Dn 300 włącznie - 2,0 m,

b) o średnicy od Dn 300 do Dn 500 włącznie - 4,0 m,

c) o średnicy większej od Dn 500 - 6,0 m;

3) dla sieci kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej (obustronnie od osi sieci):

a) o średnicy od Dn 200 do Dn 300 włącznie - 2,0 m,

b) o średnicy od Dn 300 do Dn 400 włącznie - 3,0 m,

c) o średnicy większej od Dn 400 - 4,0 m;

4) dla kanałów sieci ciepłowniczych - 2,0 m od krawędzi kanału, komory ciepłowniczej lub innych obiektów budowlanych związanych z funkcjonowaniem sieci ciepłowniczej;

5) dla gazociągów niskiego i średniego ciśnienia - taką jak szerokość stref kontrolowanych ustalonych na podstawie przepisów w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać sieci gazowe;

6) dla kabli telekomunikacyjnych i innych - zgodnie z przepisami odrębnymi.

2. W strefach technicznych, o których mowa w ust. 1:

1) ustala się zagospodarowanie terenu w sposób umożliwiający prowadzenie robót budowlanych i remontów sieci;

2) dopuszcza się lokalizację nowych obiektów budowlanych, pod warunkiem zastosowania rozwiązań technicznych gwarantujących bezpieczeństwo istniejącej sieci i lokalizowanego obiektu.

§ 21. Ustala się następujące wymagania z zakresu obrony cywilnej:

1) w projektowanych budynkach zamieszkania zbiorowego przeznaczonych na pobyt powyżej 15 osób, usługowych z zakresu użyteczności publicznej i produkcyjnych powyżej 15 pracowników, należy przewidzieć możliwość wykonania ukryć w okresie podwyższonej gotowości obronnej państwa;

2) stacje transformatorowe należy dostosować do systemu wygaszania oświetlenia zewnętrznego;

3) awaryjne ujęcie wody pitnej, o wydajności min. 7,5 l na osobę/dobę i promieniu dojścia do budynków mieszkalnych nie większym niż 800 m, należy zapewnić z projektowanego ujęcia wody pitnej, projektowane na terenie 1PU;

4) alarmowanie ludności należy zapewnić z istniejącej syreny alarmowej o zasięgu 500 m, zlokalizowanej przy ul. Mickiewicza 103 oraz projektowanej na terenie oznaczonym 2P,U;

5) trasę przelotową zapewniającą sprawną ewakuację ludności w okresie podwyższonej gotowości obronnej państwa należy przewidzieć w ulicy J. Kuronia i F. Karpińskiego.

§ 22. Przy projektowaniu i realizacji obiektów budowlanych zaliczanych do kategorii zagrożenia ludzi na terenie objętym planem należy zapewnić m.in. wymagania w zakresie dojazdów pożarowych oraz zaopatrzenia w wodę do celów przeciwpożarowych, zgodnie z wymaganiami przepisów warunków technicznych.

Rozdział 8
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji

§ 23. 1. Obsługę komunikacyjną zapewniają:

1) ulice układu podstawowego: A. Mickiewicza (1KD-Z), J. Kuronia (2KD-Z);

2) ulice układu obsługującego:

a) Myśliwska (3KD-L), Solnicka (4KD-L), F. Karpińskiego (5KD-L),

b) projektowana droga wewnętrzna 6KDW;

2. Ustala się przebieg tras komunikacji zbiorowej ulicami układu podstawowego i wybranymi ulicami układu obsługującego.

§ 24. Ustala się następującą klasyfikację i parametry techniczne dróg :

1) publicznych, oznaczonych na rysunku planu symbolami:

a) 1KD-Z - fragment ul. A. Mickiewicza - ulica zbiorcza z jezdnią 2x2 pasy ruchu, w przekroju ulicy droga rowerowa,

b) 2KD-Z - J. Kuronia - ulica zbiorcza, o szerokości w liniach rozgraniczających od 34,0 m do 40,0 m (wg odczytu geometrycznego na rysunku planu) z jezdnią 2x2 pasy ruchu, w przekroju ulicy droga rowerowa,

c) 3KD-L - Myśliwska - ulica lokalna o szerokości w liniach rozgraniczających 25,0 m z jezdnią 1x2 pasy ruchu,

d) 4KD-L - Solnicka - ulica lokalna o szerokości w liniach rozgraniczających 25,0 m
z jezdnią 1x2 pasy ruchu, w przekroju ulicy droga rowerowa,

e) 5KD-L - F. Karpińskiego - ulica lokalna o szerokości w liniach rozgraniczających 25,0 m z jezdnią 2x2 pasy ruchu, w przekroju ulicy droga rowerowa;

2) wewnętrznej, oznaczonej na rysunku planu symbolem 6KDW - o szerokości w liniach rozgraniczających od 8,0 m do 12,0 m (wg odczytu geometrycznego na rysunku planu).

§ 25. 1. Ustala się następujące minimalne wskaźniki urządzenia miejsc postojowych w granicach działki budowlanej:

1) zabudowa usługowa:

a) administracja, biura - 20 miejsc postojowych na 1000 m2powierzchni użytkowej,

b) handel - 25 miejsc postojowych na 1000 m2powierzchni użytkowej,

c) gastronomia -20 miejsc postojowych na 100 miejsc konsumpcyjnych;

2) produkcja - 15 miejsc postojowych na 100 zatrudnionych;

3) składy, magazyny - 2 miejsca postojowe na 1000 m2powierzchni użytkowej;

4) usługi inne niż wymienione w pkt 1 - 20 miejsc postojowych na 1000 m2powierzchni użytkowej.

2. Do powierzchni użytkowej, dla której określa się ilość miejsc postojowych, nie wlicza się powierzchni użytkowej komunikacji, zapleczy magazynowych, zapleczy socjalnych oraz powierzchni miejsc postojowych wbudowanych.

§ 26. Dla terenów, o których mowa w § 24, pkt 1 i 2 nie ustala się stawki procentowej służącej naliczeniu jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu, ponieważ nie przewiduje się wzrostu wartości z tego tytułu.

Rozdział 9
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej ogólnomiejskiej oraz infrastruktury zlokalizowanej na terenach publicznych

§ 27. W zakresie zasad lokalizacji i określania parametrów infrastruktury technicznej:

1) ustala się:

a) lokalizację infrastruktury technicznej ogólnomiejskiej w pasach drogowych dróg publicznych i na terenach przewidzianych pod lokalizację infrastruktury, zgodnie z zasadami rozrządu sieci infrastruktury technicznej i zagospodarowania terenów,

b) dostosowanie parametrów projektowanej infrastruktury technicznej do przewidywanego pełnego zainwestowania na terenach objętych ustaleniami planu z uwzględnieniem przewidywanych potrzeb przesyłu mediów w obszarze obsługiwanym przez tą infrastrukturę (np. zlewni, obszaru zasilania),

c) realizację przejść poprzecznych infrastruktury technicznej przez koryto cieków wodnych pod dnem, z zastrzeżeniem pkt 2 lit. e;

2) dopuszcza się:

a) zmianę lokalizacji infrastruktury technicznej określonej w pkt 1, pod warunkiem zachowania zasad rozrządu infrastruktury określonych na rysunku planu,

b) zmianę przedstawionych na rysunku planu zasad rozrządu sieci pod warunkiem opracowania nowych zasad rozrządu, z uwzględnieniem wszystkich rodzajów sieci infrastruktury przedstawionych na rysunku planu,

c) lokalizację infrastruktury technicznej nieuwzględnionej w rozrządzie, pod warunkiem opracowania nowych zasad rozrządu i zachowania priorytetu lokalizacji infrastruktury technicznej ogólnomiejskiej przedstawionej na rysunku planu,

d) lokalizację infrastruktury technicznej ogólnomiejskiej na innych terenach w przypadku braku możliwości lokalizacji na terenie wskazanym na rysunku planu,

e) realizację przejść poprzecznych nad ciekiem, pod warunkiem osłonięcia ich elementami infrastruktury komunikacyjnej (mostami, kładkami) lub elementami małej architektury z uwzględnieniem przewidywanych wysokich stanów wody.

§ 28. W zakresie zaopatrzenia w wodę:

1) ustala się:

a) podstawowe źródło zaopatrzenia w wodę - ogólnomiejska sieć wodociągowa,

b) zasilanie w wodę z istniejącej magistrali wodociągowej przebiegającej w ul. J. Kuronia (2KD-Z), sieci wodociągowej w ul. A. Mickiewicza (1KD-Z) i w ul. F. Karpińskiego (5KD-L) oraz z istniejących i projektowanych miejskich sieci wodociągowych w sąsiednich ulicach;

2) dopuszcza się:

a) zaopatrzenie w wodę z innych systemów wodociągowych, spełniających warunki w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę określone w przepisach o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzeniu ścieków,

b) korzystanie z własnych ujęć wody zgodnie z zasadami zawartymi w przepisach prawa wodnego.

§ 29. W zakresie odprowadzenia ścieków komunalnych:

1) ustala się:

a) podstawowy odbiornik ścieków komunalnych - ogólnomiejska sieć kanalizacji sanitarnej,

b) odprowadzenie ścieków do istniejącego kolektora sanitarnego w ul. Myśliwskiej (3KD-L) za pomocą kanałów sanitarnych w ulicach J. Kuronia (2KD-Z), ul. F. Karpińskiego (5KD-L), ul. Solnickej (4KD-L) oraz do istniejących i projektowanych sieci kanalizacji sanitarnej w sąsiednich ulicach,

2) dopuszcza się odprowadzenie ścieków do innych systemów kanalizacji sanitarnej, spełniających warunki w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków określone w przepisach o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzeniu ścieków.

§ 30. W zakresie odprowadzenia wód opadowych:

1) ustala się, że podstawowym odbiornikiem wód opadowych jest grunt oraz rzeka Biała, zgodnie z poniższymi zasadami:

a) wody opadowe przed odprowadzeniem należy retencjonować w miejscu ich powstawania,

b) wody opadowe o małym stopniu zanieczyszczenia (z terenów zieleni urządzonej, ciągów pieszych, dachów oraz innych powierzchni niezanieczyszczonych - układ czysty) należy odprowadzać do gruntu lub cieków wodnych,

c) zanieczyszczone wody opadowe i roztopowe (z terenów dróg, parkingów oraz obszarów produkcyjno-usługowych i innych zanieczyszczonych - układ brudny) należy odprowadzać do gruntu i cieków wodnych wyłącznie po uprzednim ich oczyszczeniu w stopniu określonym w prawie wodnym;

2) dopuszcza się odprowadzenie wód opadowych:

a) do istniejącego kolektora deszczowego w ul. J. Kuronia (2KD-Z) za pomocą kanałów deszczowych w ul. Solnickiej (4KD-L), ul. Myśliwskiej (3KD-L) i ul. F. Karpińskiego (5KD-L) oraz do istniejącej i projektowanej kanalizacji deszczowej w sąsiednich ulicach,

b) do innych systemów odprowadzania wód opadowych lub do innych odbiorników wód opadowych spełniających warunki określone w prawie wodnym.

§ 31. W zakresie zaopatrzenia w ciepło:

1) ustala się:

a) podstawowe źródło zaopatrzenia w ciepło - ogólnomiejskie sieci ciepłownicze: wodna i parowa,

b) zaopatrzenie w ciepło w postaci wody gorącej z ogólnomiejskich sieci ciepłowniczych zlokalizowanych wzdłuż ul. Borsuczej i ul. J. Kuronia, oraz z istniejących i projektowanych sieci ciepłowniczych w sąsiadujących ulicach,

c) doprowadzenie pary z ogólnomiejskiej sieci parowej zlokalizowanej poza zakresem planu;

2) dopuszcza się:

a) korzystanie z innych systemów i czynników służących do przesyłania energii,

b) stosowanie lokalnych lub indywidualnych źródeł energii wytwarzanego w procesach:

- odzyskiwania energii (solarnej, gruntowej, wodnej lub zawartej w innych nośnikach),

- spalania gazu ziemnego, oleju opałowego niskosiarkowego, propanu-butanu - z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z przepisów w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego.

§ 32. W zakresie zaopatrzenia w gaz ziemny:

1) ustala się:

a) podstawowe źródło zaopatrzenia w gaz - ogólnomiejska sieć gazowa zasilana gazem ziemnym z systemu gazowniczego poza obszarem planu,

b) możliwość doprowadzenia gazu z istniejącej ogólnomiejskiej sieć gazowej średniego i niskiego ciśnienia oraz z projektowanych sieci gazowych średniego i niskiego ciśnienia w sąsiadujących ulicach;

2) dopuszcza się:

a) doprowadzenie gazu z innych systemów, spełniających warunki w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w gaz określone w przepisach prawa energetycznego,

b) stosowanie indywidualnych zbiorników paliw gazowych.

§ 33. W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną :

1) ustala się:

a) zasilanie w energię elektryczną z istniejących stacji transformatorowo - rozdzielczych 110/15 kV RPZ-3, 110/15 kV RPZ-4 i projektowanej stacji transformatorowo - rozdzielczej 110/15 kV RPZ-11 "Strefa" głównego systemu zasilania miasta za pośrednictwem istniejących i projektowanych linii kablowych 15 kV,

b) dostawę energii elektrycznej do odbiorców z istniejących stacji transformatorowych 15/04 kV wnętrzowych stacji transformatorowych 15/04 kV zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie terenu opracowania oraz z projektowanych stacji transformatorowych 15/04 kV,

c) zasilanie projektowanych stacji transformatorowych 15/04 kV za pośrednictwem istniejących i projektowanych linii kablowych 15 kV wyprowadzonych od istniejących i projektowanych złączy kablowych średniego napięcia i linii kablowych średniego napięcia,

d) dostawę energii elektrycznej do odbiorców ze stacji transformatorowych 15/04 kV istniejących i projektowanych za pośrednictwem istniejących oraz projektowanych linii kablowych niskiego napięcia,

e) zasilanie projektowanej stacji transformatorowo-rozdzielczej 110/15 kV RPZ-11 "Strefa" zlokalizowanej na terenie oznaczonym symbolem 4E projektowaną linią kablową 110 kV wyprowadzoną od linii napowietrznej 110 kV z kierunku 612 "Narew";

2) dopuszcza się:

a) przebudowę bądź likwidację istniejących stacji transformatorowych 15/04 kV oraz linii średniego i niskiego napięcia kolidujących z planowanym zagospodarowaniem terenu,

b) zmianę lokalizacji projektowanych złączy kablowych, stacji transformatorowych 15/04 kV i projektowanych linii kablowych w granicach określonego terenu.

§ 34. Ustala się obsługę telekomunikacyjną:

1) w zakresie urządzeń telekomunikacyjnych stacjonarnych - za pośrednictwem istniejących i projektowanych sieci kanalizacji telefonicznej magistralnej oraz kanalizacji i kabli doziemnych rozdzielczych,

2) w zakresie urządzeń teletechnicznych (internet, telewizja kablowa itp.) - za pośrednictwem sieci kanalizacji i kabli doziemnych,

3) w zakresie łączności telefonii bezprzewodowej - z istniejących stacji bazowych telefonii cyfrowej zlokalizowanych poza terenem planu oraz projektowanych stacji bazowych telefonii cyfrowej, z zastrzeżeniem § 17 i § 18.

Rozdział 10
Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów

§ 35. Jeżeli istniejące zagospodarowanie terenu jest niezgodne z ustalonym w planie, dopuszcza się użytkowanie terenów zgodnie ze stanem istniejącym do czasu realizacji ustaleń planu.

Dział III.
Ustalenia szczegółowe planu

§ 36. 1. Tereny oznaczone na rysunku planu symbolami 1P,U , 2P,U i 3P,U przeznacza się pod zabudowę produkcyjną (w tym m.in. lokalizację baz, składów, handlu hurtowego lub specjalistycznego) i usługową wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi oraz zielenią urządzoną.

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, zakazuje się lokalizacji usług z zakresu użyteczności publicznej, takich jak: oświaty, wychowania, opieki społecznej i socjalnej.

3. Ustalenia ogólne obowiązujące dla terenów, o których mowa w ust. 1, zostały określone w dziale II.

4. Ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania terenów, o których mowa w ust. 1

1) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania:

a) powierzchnia zabudowy - maksymalnie 65 % powierzchni działki budowlanej,

b) teren biologicznie czynny - minimalnie 10 % powierzchni działki budowlanej,

c) maksymalna wysokość budynków, z zastrzeżeniem § 17 i § 18:

- na terenie 1P,U, 2P,U - do 25,0 m,

- na terenie 3P,U - do 14 m,

e) geometria dachów - dachy płaskie;

2) na terenach 1P,U i 2P,U:

a) nakazuje się sytuowanie minimum 70% powierzchni ścian tworzących frontowe elewacje budynków od strony ulic A. Mickiewicza i F. Karpińskiego - równolegle do nieprzekraczalnej linii zabudowy na odcinkach oznaczonych na rysunku planu AB, CD i EF w pasie o szerokości 40 m od tej linii,

b) dopuszcza się przekroczenie nieprzekraczalnej linii zabudowy wzdłuż ul. F. Karpińskiego drugą i wyższymi kondygnacjami nadziemnymi (wraz z elementami konstrukcyjnymi podpierającymi) maksymalnie o 5,0 m;

3) obsługa komunikacyjna - od istniejących i projektowanych ulic;

4) miejsca postojowe - według wskaźników i zasad zawartych w § 25.

5. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, nie ustala się stawki procentowej służącej naliczeniu jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu, ponieważ nie przewiduje się wzrostu ich wartości z tego tytułu.

§ 37. 1. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 4E przeznacza się pod urządzenia elektroenergetyczne i zabudowę z nimi związaną , wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi oraz zielenią urządzoną.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 dopuszcza się realizację obiektów budowlanych związanych z przeznaczeniem podstawowym.

3. Ustalenia ogólne obowiązujące dla terenu, o którym mowa w ust. 1, zostały określone w dziale II.

4. Ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania terenu, o którym mowa w ust. 1:

1) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania:

a) powierzchnia zabudowy - maksymalnie 80 % powierzchni działki budowlanej,

b) teren biologicznie czynny - minimalnie 10 % powierzchni działki budowlanej,

c) wysokość zabudowy - maksymalnie 14,0 m, z zastrzeżeniem § 17 i § 18,

d) geometria dachów - dachy płaskie;

2) obsługa komunikacyjna - od istniejących ulic;

3) miejsca postojowe - według wskaźników i zasad zawartych w § 25.

5. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, nie ustala się stawki procentowej służącej naliczeniu jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu, ponieważ nie przewiduje się wzrostu jego wartości z tego tytułu.

§ 38. 1. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 5ZP przeznacza się pod zieleń urządzoną .

2. Teren, o którym mowa w ust. 1, stanowi obszar wspomagający utrzymanie walorów przyrodniczych oraz powiązań ekologicznych poza obszarem planu oraz pełni funkcję hydrologiczną i biologiczną.

3. Ustalenia ogólne obowiązujące dla terenu, o którym mowa w ust. 1, zostały określone w dziale II.

4. Ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania terenu, o którym mowa w ust. 1:

1) nakazuje się:

a) utrzymanie drożności przepływu wód,

b) utrzymanie terenu biologicznie czynnego o powierzchni minimalnej 65 % terenu;

2) dopuszcza się:

a) budowę kładek, mostów z uwzględnieniem maksymalnego poziomu wody w korycie,

b) budowę obiektów małej architektury,

c) budowę infrastruktury technicznej,

d) zmianę linii brzegowej cieku (w tym meandryzację i tworzenie rozlewisk);

3) zakazuje się:

a) lokalizacji budynków i obiektów tymczasowych,

b) przekształcania koryta cieku w formę kanału zamkniętego,

c) lokalizacji nośników reklamy;

5. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, nie ustala się stawki procentowej służącej naliczeniu jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu, ponieważ nie przewiduje się wzrostu jego wartości z tego tytułu.

Dział IV.
Przepisy końcowe

§ 39. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Białegostoku.

§ 40. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Włodzimierz Leszek Kusak


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/470/13
Rady Miasta Białystok
z dnia 25 lutego 2013 r.

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/470/13
Rady Miasta Białystok
z dnia 25 lutego 2013 r.

Sposób rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Dojlidy w Białymstoku (rejon ulic J. Kuronia oraz F. Karpińskiego)

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ze zmianami) oraz w związku z art. 18 w/w ustawy oraz art. 39 ust. 1 i art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zmianami) rozstrzyga się co następuje:

Nie uwzględniono w całości uwag dotyczących:

1) zwiększenia wskaźnika wielkości powierzchni zabudowy terenu działki 771/30 do 70%;

2) wprowadzenia zapisu umożliwiającego budowę obiektów sytuowanych bezpośrednio przy granicy z sąsiednią nieruchomością w obrębie działek nr 771/23, 771/30, 771/31;

3) uzupełnienia w § 3 pkt 16 definicji o obiektach i urządzeniach towarzyszących o mury oporowe, zbiorniki na gazy techniczne, silosy na materiały sypkie, urządzenia służące ochronie środowiska (filtry, cyklony itp.);

4) wykonania dróg rowerowych przy przebudowie i modernizacji ulic i chodników;

5) ochrony terenów zielonych przed zabudową i dewastacją - istniejących i zaprojektowanie, wykonanie nowych w postaci np.: zieleńców, parków, skwerów, trawników itp.


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIX/470/13
Rady Miasta Białystok
z dnia 25 lutego 2013 r.

Sposób realizacji oraz zasady finansowania zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego części osiedla Dojlidy w Białymstoku (rejon ulic
J. Kuronia oraz F. Karpińskiego) inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych Gminy Białystok

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ze zmianami) stwierdza się, że na terenie objętym planem nie przewiduje się realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych Gminy Białystok.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-03-15
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe