Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 197.2013 Wójta Gminy Jeleniewo

z dnia 25 lutego 2013r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu gminy za 2012 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 267 z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, zm. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz 1020, Nr 96, poz. 620, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz.1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz 1429, Nr 291, poz. 1707), art. 13 pkt. 5 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz.577, Nr 154, poz 1800, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 149, poz. 1454, z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 14, poz. 114, Nr 64, poz.565, Nr 249, poz 2104, z 2009 r Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 238, poz. 1578, z 2011 r. Nr 240, poz. 1429, z 2012 r. poz. 1113) - Wójt Gminy Jeleniewo postanawia:

§ 1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2012 rok według której:

1. Informacja z realizacji dochodów budżetowych gminy, plan po naniesionych zmianach wynosi 10 522 603,00 zł, wykonanie planu dochodów budżetowych za 2012 rok wynosi 10 284 256,21 zł, co stanowi 97,73% w tym: Dochody bieżące w kwocie plan: 8 663 511,00 zł , wykonano: 8 436 953,76 zł , co stanowi 97,38%; Dochody majątkowe w kwocie , plan: 1 859 092,00 zł, wykonano: 1 847 302,45 zł, co stanowi 99,36% zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Informacja z realizacji wydatków budżetowych gminy plan po naniesionych zmianach wynosi 11 822 155,00zł, wykonanie planu wydatków budżetowych za 2012 rok wynosi 11 475 401,77zł , co stanowi 97,06% w tym: Wydatki bieżące w kwocie , plan: 8 561 753,00 zł, wykonano: 8 225 094,61 zł , co stanowi 96,06%, Wydatki majątkowe w kwocie , plan: 3 260 402,00zł, wykonano: 3 250 307,16 zł, co stanowi 99,78% zgodnie z załącznikiem Nr 2.

3. Zestawienie zadań z zakresu realizacji zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami plan po zmianach i wykonanie - zgodnie z załącznikiem Nr 3.

4. Zestawienie z wykonania zadań inwestycyjnych na poszczególne zadania z uwzględnieniem klasyfikacji budżetowej - zgodnie z załącznikiem Nr 4.

5. Zestawienie z wykonania wydatków na projekty i programy realizowane ze środków bezzwrotnych pochodzących z programów pomocy Unii Europejskiej - zgodnie z załącznikiem Nr 5.

6. Zestawienie z wykonania udzielonych dotacji z budżetu gminy Jeleniewo - zgodnie z załącznikiem Nr 6.

7. Przyjąć sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2012 rok według załącznika Nr 6a.

8. Zestawienie przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych - zgodnie z załącznikiem Nr 7.

9. Zestawienie dochodów i wydatków z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - zgodnie z załącznikiem Nr 8.

10. Informacja z tytułu uzyskanych dochodów z opłaty produktowej oraz dochodów pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatków nimi finansowanymi - zgodnie z załącznikiem Nr 9.

11. Informacja z wykonania planu przychodów i wydatków oraz sald zaciągniętych kredytów i pożyczek - zgodnie z załącznikiem Nr 10.

12. Zestawienie z realizacji wydatków budżetowych wyodrębnionego funduszu sołeckiego za 2012 rok - zgodnie z załącznikiem nr 11.

13. Część opisowa realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy przedstawia załącznik Nr 12 .

14. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć przedstawia załącznik Nr 13.

§ 2. Budżet gminy Jeleniewo za rok 2012 zamknął się deficytem w wysokości 1 191 145,56 zł.

§ 3. Informację o przebiegu wykonania budżetu za 2012 rok należy przekazać w terminie 7 dni od daty podjęcia niniejszego Zarządzenia:

1. Radzie Gminy w Jeleniewo.

2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół Zamiejscowy w Suwałkach.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

WÓJT

/-/ Kazimierz Urynowicz


Załącznik do Zarządzenia Nr 197.2013
Wójta Gminy Jeleniewo
z dnia 25 lutego 2013 r.
Zalacznik1.doc

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-03-18
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe