reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVIII/140/2013 Rady Gminy Sokoły

z dnia 5 marca 2013r.

w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Sokołach

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. h oraz art. 40 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567, z 2013 r. poz. 153), w związku z art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Nadaje się Statut Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Sokołach stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc:

1) Uchwała Nr XXIV/102/04 Rady Gminy Sokoły z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie uchwalenia Statutu Osrodka Pomocy Społecznej w Sokołach.

2) Uchwała Nr XI/60/07 Rady Gminy Sokoły z dnia 28 grudnia 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokołach.

3) Uchwała Nr XVIII/91/08 Rady Gminy Sokoły z dnia 2 grudnia 2008 r. w sprawie zmian w Statucie Ośriodka Pomocy Społecznej w Sokołach.

4) Uchwała Nr IV/24/2011 z dnia 8 lutego 2011 roku w sprawie zmian w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokołach.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sokoły.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Hanna Maria Kurzyna


Załącznik do Uchwały Nr XVIII/140/2013
Rady Gminy Sokoły
z dnia 5 marca 2013 r.

STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SOKOŁACH

Rozdział 1.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokołach zwany w dalszej treści statutu "Ośrodkiem" działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności na podstawie:

1) aktu o jego utworzeniu;

2) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.);

3) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182);

4) ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn zm.);

5) ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7 z późn. zm.);

6) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.);

7) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493 z póź. zm.);

8) ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z późn. zm.)

9) ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 149, poz. 887 z późn. zm.)

10) innych aktów prawnych nakładających obowiązki i uprawnienia na Ośrodek.

11) niniejszego Statutu.

§ 2. 1. Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokołach jest gminną jednostką organizacyjną Gminy Sokoły.

2. Ośrodek nie posiada osobowości prawnej.

§ 3. 1. Siedzibą Ośrodka jest miejscowość Sokoły.

2. Obszar działania Ośrodka obejmuje teren gminy Sokoły.

Rozdział 2.

CELE I ZADANIA OŚRODKA

§ 4. Podstawowym celem i zadaniem Ośrodka jest prowadzenie działań z zakresu pomocy społecznej na rzecz wspólnoty samorządowej Gminy Sokoły mającej na celu umożliwienie rodzinom i osobom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne możliwości i uprawnienia, przede wszystkim poprzez podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracja ze środowiskiem.

§ 5. 1. Zakres działania Ośrodka określają:

1) ustawy i akty wykonawcze ustaw;

2) uchwały Rady Gminy Sokoły, zwanej dalej Radą Gminy oraz zarządzenia Wójta Gminy.

2. Ośrodek realizuje zadania własne i zlecone w zakresie ustalonym w ust. 1.

§ 6. 1. Do podstawowych zadań Ośrodka należy:

1) wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokajania niezbędnych potrzeb i umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka;

2) realizacja rządowych programów pomocy społecznej.

2. Ośrodek realizuje zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w ramach funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego, realizację gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie i innych zadań wynikających z ustawy.

3. Ośrodek realizuje także przekazane mu zadania:

1) przyznawanie i wypłacanie świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych;

2) podejmowanie działań wobec dłużników alimentacyjnych;

3) realizacja zadań wynikających z Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;

4) inne zadania wynikające z upoważnienia lub przepisów prawa.

4. Kierownik Ośrodka składa Radzie Gminy coroczne sprawozdanie z działalności Ośrodka oraz przedstawia potrzeby w zakresie pomocy społecznej.

§ 7. 1. Ośrodek realizując zadania określone w § 6 współpracuje w tym zakresie, na zasadzie partnerstwa, z organizacjami społecznymi i pozarządowymi, Kościołem katolickim, fundacjami, stowarzyszeniami, pracodawcami oraz osobami fizycznymi i prawnymi.

2. Współpraca wskazana w ust. 1 odbywa się na zasadzie pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywnosci, uczciwej konkurencji i jawności.

§ 8. Ośrodek realizując zadania pomocy społecznej, może przyjmować dary w postaci rzeczowej i przekazywać je osobom potrzebującym.

Rozdział 3.

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE OŚRODKIEM

§ 9. 1. Na czele Ośrodka stoi Kierownik, który kieruje jego pracą i reprezentuje go na zewnątrz.

2. Stosunek pracy z Kierownikiem nawiązuje i rozwiązuje Wójt.

3. Zwierzchnikiem służbowym Kierownika jest Wójt Gminy.

4. Sprawy indywidualne z zakresu administracji publicznej Kierownik załatwia na podstawie upoważnienia Rady Gminy, Wójta Gminy lub wynikajacego bezpośrednio z przepisów rangi ustawowej.

5. Upoważnienia, o których mowa w ust. 4 mogą być również udzielone innej osobie na wniosek Kierownika Ośrodka.

§ 10. 1. W skład Ośrodka wchodzą nastepujące stanowiska pracy:

1) kierownik;

2) główny księgowy;

3) pracownicy socjalni;

4) pracownik do spraw świadczeń rodzinnych.

2. W celu zapewnienia prawidłowej realizacji w Ośrodku zadań mogą być tworzone inne stanowiska pracy w miarę występujących potrzeb.

3. Kierownik Ośrodka wykonuje czynności pracodawcy w stosunku do pracowników zatrudnionych w Ośrodku.

4. Kierownik i pracownicy zatrudnieni w Ośrodku powinni posiadać kwalifikacje określone przepisami ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182) i ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z póź. zm.) oraz innych odpowiednich aktów prawnych.

5. W ramach Ośrodka tworzy się komórkę organizacyjną do realizacji świadczeń rodzinnych.

§ 11. 1. Kierownik ustala zasady wynagradzania, premiowania i nagradzania pracowników w formie regulaminu.

2. Organizację wewnętrzną Ośrodka określa regulamin organizacyjny nadawany przez Kierownika.

Rozdział 4.

GOSPODARKA FINANSOWA OŚRODKA

§ 12. 1. Ośrodek prowadzi gospodarkę finasową w oparciu o środki zaplanowane w budżecie.

2. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych oraz w ustawie o rachunkowości.

3. Podstawą gospodarki finasowej Ośrodka jest roczny plan finansowy obejmujący dochody i wydatki, sporządzony przez Kierownika w porozumieniu ze Skarbnikiem Gminy podlega zatwierdzeniu przez Wójta Gminy.

4. Obsługę finansowo-księgową Ośrodka w zakresie dochodów i wydatków prowadzi główny księgowy Ośrodka w uzgodnieniu z kierownikiem Ośrodka.

Rozdział 5.

NADZÓR I KONTROLA

§ 13. 1. Bezpośredni nadzór i kontrolę nad działalnością Ośrodka sprawuje Wójt.

2. Nadzór merytoryczny nad działalnością Ośrodka sprawuje Wojewoda Podlaski.

Rozdział 6.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 14. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają przepisy powszechnie obowiązujące.

§ 15. Zmiany niniejszego Statutu następują w trybie właściwym dla jego uchwalenia.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Tax Care

Lider wśród biur księgowych dla mikro- i małych firm

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama