Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXII/343/2013 Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 27 lutego 2013r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w granicach administracyjnych miasta Suwałk przeznaczonych pod linię 400kV relacji Ełk - Granica Państwa

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz.1759 i Nr 214, poz.1806; z 2005 r. Nr 172, poz,1441 i Nr 175, poz.1457; z 2006r. Nr 17, poz.128 , Nr 175, poz.1457 i Nr 181, poz.1337; z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz.1218; z 2008 r. Nr 180, poz.1111; z 2009 r. Nr 223, poz.1458, Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230; z 2011 r. Nr 117, poz.679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz.113, Nr 149, poz.887, Nr 217, poz.1281; z 2012 r. poz. 567 i z 2013 r. poz. 153), oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 i poz. 951; z 2013 r. poz. 21), Rada Miejska w Suwałkach uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Granice opracowania planu określono w uchwale nr XXII/237/2012 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w granicach administracyjnych miasta Suwałk przeznaczonych pod linię 400kV relacji Ełk - Granica Państwa.

2. Stwierdza się, że plan nie narusza ustaleń "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Suwałk" uchwalonego uchwałą nr XXII/238/2012 z dnia 30 maja 2012 r.

3. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w granicach administracyjnych miasta Suwałk przeznaczonych pod linię 400kV relacji Ełk - Granica Państwa, zwany dalej planem.

4. Plan obejmuje obszar o powierzchni ok. 31 ha.

§ 2. Plan składa się z ustaleń stanowiących treść niniejszej uchwały oraz następujących załączników podlegających uchwaleniu i opublikowaniu:

1)rysunku planu w skali 1:2000, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;

2)rozstrzygnięcia dotyczącego sposobu rozpatrzenia uwag do projektu planu, w tym listy nieuwzględnionych uwag do projektu planu, stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej uchwały;

3)rozstrzygnięcia o sposobie realizacji i zasadach finansowania zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

Rozdział 1.
Ustalenia ogólne

§ 3. Celem regulacji prawnych zawartych w ustaleniach planu jest:

1)realizacja inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym, jakim jest dwutorowa, napowietrzna linia elektroenergetyczna 400kV Ełk - Granica Państwa;

2)ustalenie przeznaczenia i zasad zagospodarowania terenów oraz form ochrony terenów, z zachowaniem warunków określonych w ustawach i postanowieniach przepisów szczególnych;

3)ustalenie ograniczeń w zagospodarowaniu terenów w pasie technologicznym linii 400kV.

§ 4. 1. W niniejszym planieokreśla się:

1)przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

2)zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;

3)zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego;

4)zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej;

5)wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych;

6)szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy;

7)zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej;

8)sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów;

9)stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

10)przebieg trasy liniowej inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym, umieszczonych w "Planie zagospodarowania przestrzennego województwa podlaskiego" zatwierdzonym Uchwałą Nr IX/80/03 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 27 czerwca 2003r., jaką jest dwutorowa napowietrzna linia elektroenergetyczna 400kV Ełk - granica RP;

2. Na obszarze objętym planem nie zachodzą przesłanki do określenia:

1)zasad kształtowania zabudowy oraz wskaźników zagospodarowania terenu, maksymalnej i minimalnej intensywności zabudowy jako wskaźnika powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, minimalnego udziału procentowego powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, maksymalnej wysokości zabudowy, minimalnej liczby miejsc do parkowania i sposobu ich realizacji oraz linii zabudowy i gabarytów obiektów

2)granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszarów osuwania się mas ziemnych.

§ 5. 1. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:

1)przepisach odrębnych - należy przez to rozumieć obowiązujące przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi;

2)rysunku planu - należy przez to rozumieć rysunek, sporządzony na odpowiednim podkładzie geodezyjnym w skali 1:2000, zawarty w granicach obszaru objętego planem, wraz z informacjami i oznaczeniami obrazującymi ustalenia niniejszego planu, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;

3)terenie - należy przez to rozumieć obszar wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi, o określonym przeznaczeniu, oznaczony symbolem literowym, odpowiadającym temu przeznaczeniu, zgodnie z § 6;

4)linii 400kV - należy przez to rozumieć dwutorową, napowietrzną linię elektroenergetyczną o napięciu znamionowym 400kV, składającą się z konstrukcji wsporczych i podwieszonych na nich przewodów;

5)pasie technologicznym linii 400kV - należy przez to rozumieć obszar o szerokości 70,0 m, po 35,0 m po obu stronach osi linii 400kV;

6)osi linii - należy przez to rozumieć linię wyznaczającą środek konstrukcji wsporczej linii 400kV;

7)słupie - należy przez to rozumieć konstrukcję wsporczą linii elektroenergetycznej;

8)zieleni wysokiej - należy przez to rozumieć gatunki roślin które w sposób naturalny mogą przekroczyć wysokość 5,0 m.

2. Pojęcia i określenia użyte w planie, a nie zdefiniowane powyżej, należy rozumieć zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w przypadku ich braku zgodnie z ich ogólnym rozumieniem słownikowym.

§ 6. 1. Ustala się następujące przeznaczenie terenów:

1)tereny dróg publicznych, oznaczone na rysunku planu symbolem KD ;

2)tereny rolnicze z dopuszczeniem lokalizacji urządzeń technicznych z zakresu elektroenergetyki, oznaczone na rysunku planu symbolem RE .

2. Tereny, których przeznaczenie plan miejscowy zmienia, mogą być wykorzystywane w sposób dotychczasowy do czasu ich zagospodarowania zgodnie z tym planem, chyba że w planie ustalono inny sposób ich tymczasowego zagospodarowania.

§ 7. 1. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:

1)granice obszaru objętego planem;

2)linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

3)obszar pasa technologicznego dwutorowej, napowietrznej linii elektroenergetycznej 400kV;

4)symbole literowe określające przeznaczenie terenóworaz ich numery porządkowe.

2. Oznaczenia graficzne znajdujące się na rysunku planu, niewymienione w ust. 1, mają charakter informacyjny.

3. Oznaczenia granic obszaru objętego planem, biegnące wzdłuż linii rozgraniczających, należy traktować jako biegnące w osi tych linii.

§ 8. Ustala się zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

1)w celu wyeliminowania kolizji przestrzennych przyjmuje się założenie prowadzenia linii 400kV wzdłuż projektowanej obwodnicy;

2)utrzymuje się rolnicze użytkowanie terenów poza liniami rozgraniczającymi dróg;

3)w granicach planu nie przewiduje się lokalizowania nowych budynków.

§ 9. Ustala się zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

1)obszar planu nie jest położony w granicach terenów objętych ochroną na podstawie przepisów odrębnych dotyczących ochrony przyrody w tym w granicach Obszarów Natura 2000;

2)dopuszczalne poziomy natężenia pola elektrycznego, pola magnetycznego oraz wartość progowa poziomu hałasu - powinna być określana zgodnie z przepisami odrębnymi dotyczącymi ochrony środowiska.

§ 10. Ustala się zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:

1)na terenie objętym planem nie występują obiekty wpisane do rejestru zabytków na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

2)na terenie objętym planem nie występują obiekty zabytkowe figurujące w wojewódzkiej ani gminnej ewidencji zabytków.

3)na terenie objętym planem nie występują udokumentowane stanowiska archeologiczne.

4)zamiar rozpoczęcia robót ziemnych przy budowie linii 400kV należy zgłosić do wojewódzkiego konserwatora zabytków.

5)na wszystkich terenach w granicach planu, w przypadku odkrycia, w trakcie wykonania jakichkolwiek robót ziemnych, przedmiotów, co do których istnieje przypuszczenie, iż są one zabytkiem archeologicznym inwestor i wykonawca robót są zobowiązani wstrzymać prace i zawiadomić niezwłocznie o tym fakcie wojewódzkiego konserwatora zabytków.

§ 11. Ustala się zasady kształtowania przestrzeni publicznych:

1)za tereny przestrzeni publicznych uznaje się tereny dróg oznaczone symbolami KD;

2)wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych określono w ustaleniach szczegółowych, dotyczących terenów wymienionych w pkt 1.

§ 12. 1. Szczególne warunki i ograniczenia obowiązujące w granicach pasa technologicznego linii 400 kV, określono w § 16.

2. W granicach terenu objętego planem nie występują obszary:

1)szczególnego zagrożenia powodzią,

2)osuwania się mas ziemnych,

3)terenów górniczych.

§ 13. Ustala się zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:

1)ustalenia w zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji określono w ustaleniach szczegółowych dla terenów dróg oznaczonych symbolami: KD;

2)w granicach planu, ustala się lokalizację linii 400kV, zgodnie z zapisami § 16;

3)na całym obszarze planu dopuszcza się lokalizację inwestycji celu publicznego związanych z infrastrukturą techniczną;

4)realizacja inwestycji, o których mowa w pkt 3, na poszczególnych terenach musi być zgodna z przepisami odrębnymi;

5)budowa, przebudowa, rozbudowa oraz podłączenie do sieci infrastruktury technicznej są możliwe na podstawie niniejszego planu, w oparciu o warunki techniczne wydane przez administratora sieci, zgodnie z przepisami odrębnymi;

6)nie ogranicza się możliwości realizacji inwestycji telekomunikacyjnych, w tym związanych z sieciami szerokopasmowymi, zgodnie z przepisami o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, pod warunkiem przestrzegania pozostałych zapisów planu;

7)zasady usuwania odpadów określa regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Suwałki.

§ 14. Ustala się sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów:

1)do chwili rozpoczęcia realizacji inwestycji objętych ustaleniami planu, poszczególne tereny będą użytkowane w sposób dotychczasowy;

2)dopuszcza się tymczasowe zajęcie terenów, na cele związane z budową linii 400kV;

3)po zakończeniu robót budowlanych, o których mowa w ust. 2, w części nie zajętej przez obiekty i urządzenia linii 400 kV, ustala się obowiązek bezzwłocznego przywrócenia terenu do stanu zgodnego z jego dotychczasowym użytkowaniem lub przeznaczeniem ustalonym w niniejszym planie.

§ 15. Ustala się stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości 0% (słownie zero procent) dla wszystkich terenów w granicach planu.

§ 16. 1. Ustala się przebieg trasy liniowej inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym, umieszczonej w "Planie zagospodarowania przestrzennego województwa podlaskiego" zatwierdzonym uchwałą nr IX/80/03 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 27 czerwca 2003r., jaką jest dwutorowa napowietrzna linia elektroenergetyczna 400kV Ełk - granica RP.

2. Na rysunku planu pokazano obszar pasa technologicznego linii 400kV.

3. Zasady budowy linii 400 kV określają przepisy odrębne.

4. W granicach pasa technologicznego:

1)zakazuje się budowy i eksploatacji obiektów budowlanych z pomieszczeniami przeznaczonymi na stały pobyt ludzi;

2)zakazuje się nasadzeń zieleni wysokiej;

3)pozostałe obiekty budowlane należy lokalizować w oparciu o przepisy odrębne, w szczególności dotyczące odległości od linii elektroenergetycznych;

4)dopuszcza się prowadzenie krzyżujących się z linią 400kV, sieci teletechnicznych oraz elektroenergetycznych średniego i niskiego napięcia jako kablowych;

5)budowę, przebudowę, rozbudowę i eksploatację dróg i urządzeń infrastruktury technicznej nie związanej z linią 400kV, należy realizować zgodnie z przepisami odrębnymi.

§ 17. Na obszarze objętym niniejszym planem nie wyznacza się terenów dla których zachodzi potrzeba przeprowadzenia procedury scalania i podziału nieruchomości na podstawie przepisów odrębnych.

§ 18. Wszelkie projektowane obiekty o wysokości równej i większej 50 m n.p.t. każdorazowo, przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę wymagają zgłoszenia do Szefostwa Służb Ruchu Lotniczego RP.

Rozdział 2.
Ustalenia szczegółowe

§ 19. 1. Ustala się linie rozgraniczające teren drogi publicznej, obwodnicy Suwałk wyznaczające fragment pasa drogowego o szerokości w granicach opracowania od 5,0 do 80,0 m, oznaczony na rysunku planu symbolami: 1KD (o powierzchni około 0,22 ha) oraz 2KD (o powierzchni około 1,90 ha)

2. Ustala się wymagania techniczne i użytkowe ulicy w klasie S - ekspresowej.

3. Dopuszcza się zmianę linii rozgraniczających na podstawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, uzyskanego zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

4. Ustala się następujące podstawowe parametry:

1)klasa drogi S (droga ekspresowa);

2)prędkość projektowa 100km/h;

3)ilość jezdni 2;

4)ilość pasów ruchu 4 (2 jezdnie po 2 pasy ruchu);

5)szerokość pasa ruchu 3,50 m;

6)szerokość pasów awaryjnych 2,50 m;

7)szerokość poboczy gruntowych 2x0,75 m (2,20 m na odcinku stosowania barier);

8)szerokość pasa rozdziału o szerokości 12,00 m (w tym opaski 2 x 0,50 m i rezerwa pod dodatkowy pas ruchu 2 x 3,50 m);

9)drogi serwisowe (wewnętrzne) jako elementy drogi ekspresowej (S) nr 61;

10)obiekty budowlane oraz urządzenia drogowe związane z potrzebami zarządzania drogą ekspresową lub potrzebami ruchu drogowego;

11)urządzenia infrastruktury związane z potrzebami zarządzania drogą ekspresową lub potrzebami ruchu drogowego.

5. Zakaz odprowadzania wód z przylegających terenów do sieci odwodnienia dróg krajowych.

6. Zakaz bezpośredniej obsługi działek przyległych z drogi ekspresowej nr 61.

7. Obiekty budowlane przy drogach ekspresowych, powinny być usytuowane w odległości od zewnętrznej krawędzi jezdni, co najmniej 40 m.

8. Zabrania się umieszczania nadziemnych urządzeń liniowych, w szczególności linii energetycznej, telekomunikacyjnej, rurociągu, taśmociągu, wzdłuż pasów drogowych poza terenem zabudowy, w odległości mniejszej niż 5,0 m od granicy pasa drogowego.

9. Linia elektroenergetyczna, budowla liniowa przecinająca poprzecznie drogę lub usytuowana wzdłuż drogi, powinna być wykonana w taki sposób, aby nie ograniczała możliwości przebudowy albo remontu drogi.

10. Należy stosować rozwiązania projektowe chroniące środowisko przed nadmiernym hałasem, wibracjami, zanieczyszczeniami powietrza, wody i gleb zgodnie z przepisami szczególnymi i wydaną decyzją środowiskową.

§ 20. 1. Ustala się linie rozgraniczające ulicy w ciągu drogi powiatowej nr 1142B Biała Woda - Żywa Woda, wyznaczające pas drogi publicznej klasy Z zbiorcza, o szerokości w liniach rozgraniczających 20,0 m (o łącznej powierzchni w granicach opracowania planu około 0,25 ha), oznaczony na rysunku planu symbolem 3KD.

2. W granicach pasa drogowego ulicy 3KD należy zrealizować docelowo:

1)jezdnię szerokości 7,0 m;

2)zieleńce oddzielające jezdnię od chodników i ścieżek rowerowych o szerokości 3,0 m;

3)obustronne chodniki o szerokości minimum 1,5 m;

4)ścieżki rowerowe o szerokości minimum 2,0 m;

5)obiekty i urządzenia małej architektury oraz urządzenia służące utrzymaniu porządku;

6)uzbrojenie techniczne.

3. Infrastruktura liniowa przebiegająca poprzecznie nad drogą nie może naruszyć skrajni drogi, natomiast urządzenie oddziałujące niekorzystnie na uczestników ruchu powinno być odpowiednio zabezpieczone, dlatego odległość przewodów fazowych od nawierzchni jezdni, w miejscach skrzyżowania linii 400kV z drogą powiatową nr 1142B, oznaczoną na rysunku planu symbolem 3KD, nie powinna być mniejsza niż wysokość skrajni przyjęta dla drogi klasy Z+1,0 m.

§ 21. 1. Ustala się tereny rolnicze z dopuszczeniem lokalizacji urządzeń technicznych, oznaczone na rysunku planu symbolami: 4RE (o powierzchni ok. 15,42 ha) i 5RE (o powierzchni ok.13,24 ha).

2. W zakresie przeznaczenia podstawowego ustala się rolnicze wykorzystanie i zagospodarowanie terenów.

3. Na terenach, o których mowa w ustępie 1, możliwe są działania inwestycyjne dotyczące urządzeń technicznych oraz związane z przeznaczeniem podstawowym terenu wymienionym w ust. 2, z wyjątkiem realizacji budynków mieszkalnych i innych budynków z pomieszczeniami przeznaczonymi na stały pobyt ludzi oraz budynków inwentarskich i gospodarczych jak również innego typu obiektów i urządzeń związanych z gospodarką rolną.

4. Na terenach, o których mowa w ustępie 1,ustala się obszar pasa technologicznego szerokości 70 m, w którego osi przewiduje się realizację dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400kV relacji Ełk - Granica RP.

5. Warunki lokalizacji linii 400kV oraz ograniczenia w użytkowaniu i zagospodarowaniu jej pasa technologicznego ustalono w § 16.

6. Dopuszcza się wydzielenie odrębnych nieruchomości pod obiekty i urządzenia linii 400kV.

Rozdział 3.
Ustalenia końcowe

§ 22. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Suwałk.

§ 23. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Suwałkach


Andrzej Paweł Chuchnowski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/343/2013
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 27 lutego 2013 r.

infoRgrafika


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXII/343/2013
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 27 lutego 2013 r.

Lista nieuwzględnionych uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w granicach administracyjnych miasta Suwałk przeznaczonych pod linię 400kV relacji Ełk-Granica Państwa

Lp

Data wpływu uwagi

Nazwisko i imię, nazwa jednostki orgaizacyjnej i adres zgłaszajacego uwagi

Treść uwagi

Oznaczenie nieruchomości której dotyczy uwaga

Ustalenia projektu planu dla nieruchomości której dotyczy uwaga

Uwagi

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

1.

2013-01-08

Dorota i Stefan Jacek Podziewscy

Uwaga zawiera żądanie wykreślenia działki o numerze 20733 z granic opracowania planu i zachowanie odległości co najmniej 100 metrów od miedzy do planowanej inwestycji, aby linia nie zagrażała życiu i zdrowiu. Zarzuca ograniczenie planem prawa własności. Podnosi fakt zamiaru lokalizacji zabudowy na działce o numerze 20733 oraz fakt, iż właściciele przedmiotowej działki nie występowali do tutejszego Urzędu o opracowanie planu. Zarzuca, iż miasto opracowuje plan "pod interes osób prywatnych, nie posiadających własności". Podważa celowość budowy mostu energetycznego oraz kwestionuje zakwalifikowanie przedmiotowej inwestycji jako celu publicznego, sugerując jej przeprowadzenie przez grunty należące do miasta.

dz. nr 20733

4RE

2.

2013-01-15


Wiesław Kolenkiewicz

Uwaga zawiera żądanie wykreślenia działek o numerach geodezyjnych: 20696 i 20687 z projektu planu i odsunięcia planowanej linii na odległość ok. 100 metrów od granic tych działek. Podnosi ponadto fakt zamiaru lokalizacji nowego siedliska na wskazanych działkach. Zarzuca, iż budowa linii 400kV przez ELTEL jest prywatną inicjatywą, a nie interesem Państwa

dz. nr 20696, 20687

5RE

3.

2013-01-17


Janusz Zieliński

Uwagi zawierają zarzut naruszenia planem miejscowym:
- art. 21 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, poprzez ograniczenie swobodnego korzystania z prawa własności,
- art. 32 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, poprzez ograniczenie prawa własności w akcie innym niż ustawa oraz mimo, że nie jest to konieczne z u wagi na ochronę ważnego interesu publicznego,
- art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, poprzez nadmierną ingerencję gminy w prawo własności do działki nr 20690,
- art. 140 k.c. poprzez ograniczenie prawa własności w planie miejscowym, a nie w ustawie.
Wyrażają brak zgody na:
- przeprowadzenie linii 400kV przez działkę oznaczoną numerem 20690,
- wprowadzenie w § 13 ust. 2 w związku z § 16 projektu planu ograniczeń odnoszących się do działki o numerze 20690.
Zawierają żądanie zmiany planu poprzez poprowadzenie linii 400kV z wyłączeniem działki gruntu 20690, lub ewentualnie maksymalne przesunięcie projektowanej linii wraz z pasem technologicznym do granicy działki o numerze 20690 z działką o numerze 175/2.
W uzasadnieniu uwag podniesione są ponadto następujące kwestie:
- zamiar lokalizacji zabudowy siedliskowej na działce o numerze 20690,
- ograniczanie prawa własności poprzez różnice w planowanym przebiegu linii 400kV w uchwałach intencyjnych w sprawie przystąpienia do opracowania przedmiotowego planu,
- naruszenie prawa uchwałą Rady Miejskiej w Suwałkach Nr XXII/237/2012 z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie przystąpienia do opracowania przedmiotowego planu, poprzez objęcie nim działki o numerze 20690 i ograniczenie prawa własności,
- brak merytorycznego uzasadnienia przez Urząd Miasta w Suwałkach zaprojektowanego przebiegu linii przez nieruchomość wnoszącego uwagi, a nie przez inne nieruchomości;
- niezgodność ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Suwałki, w którym wskazano obszar jego nieruchomości, jako "tereny rolnicze stanowiące zabezpieczenie terenów budowlano mieszkalnych", podczas gdy projekt planu na terenie RE nie dopuszcza możliwości budowy żadnych obiektów budowlanych; oznacza to zmianę przeznaczenia terenu w stosunku do ustaleń studium, które są wiążące przy uchwalaniu planu miejscowego
- niezgodność miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wyłożonego do publicznego wglądu z ustaleniami Studium poprzez dopuszczenie na terenach rolniczych lokalizacji urządzeń technicznych z zakresu elektroenergetyki oraz niedopuszczenie możliwości budowy żadnych obiektów budowlanych,
- niezgodność z Planem Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Podlaskiego w zakresie przebiegu linii elektroenergetycznej 400kV na załączniku graficznym

dz. nr 20690

5RE

4.

2013-01-17


Beata Siłkowska

Uwagi zawierają następujące zarzuty:
- zapisy projektu planu rażąco naruszają interes prawny poprzez przeznaczenie cennych obszarów inwestycyjnych w pobliżu projektowanej obwodnicy pod projektowaną linię 400kV, co spowoduje drastyczne obniżenie wartości wszystkich działek w obszarze planistycznym B miasta Suwałk oraz degradację przestrzenną całego miasta poprzez nieodpowiedzialne wprowadzenie rozległej dominanty widocznej praktycznie z każdego miejsca w mieście,
- założenia planu bezwzględnie ignorują wszystkie ustalenia odnośnie miasta Suwałki, dotyczące obszarów cennych przyrodniczo, zawarte w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Suwałk, jak i Prognozie oddziaływania na środowisko projektu Programu rozbudowy KSP w zakresie połączenia Polska - Litwa.
- w związku z planowaną obwodnicą, której decyzja środowiskowa, zawiera zalecenia ochrony czynnej szczególnie cennych zasobów przyrodniczych, ustalenia mpzp wskazują na zaniechanie problemów ochrony środowiska przy sporządzaniu przedmiotowego planu,
- przy sporządzaniu przedmiotowego planu nie uwzględniono odmiennego przebiegu projektowanej linii 400kV zawartego w obowiązującym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Podlaskiego, a sam plan jest sprzeczny z zapisami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Suwałki (zmienionego uchwałą z dnia 12 września 2008 r.).
Jako dobre przykłady rozwiązania przebiegu linii 400kV w uwadze przywołuje się Białystok, Łomża i Ełk, gdzie linia omija obszar administracyjny tych miast w znacznej odległości, mimo, że w pobliżu tych miast realizowane są budowy stacji energetycznych 400/110kV, z czego wynika, iż realne jest zapewnienie dobrych warunków zasilania w energie elektryczną przy poszanowaniu istotnych interesów ekonomicznych i środowiskowych.
Podnosi, iż nie zaplanowano stacji energetycznej 400/110kV w okolicy Suwałk, pozostawiając ten obszar w skrajnie niekorzystnych warunkach zasilania i przesyłu energii elektrycznej.
Zarzuca, iż w warunkach skandalicznego traktowania miasta Suwałk przez Inwestora, władze samorządowe tworzą jeden front z Inwestorem skierowany przeciwko całej społeczności miasta i regionu. W wyniku skoordynowanych działań Inwestora i władz samorządowych przebieg projektowanej linii 2x 400 kV w okolicy miasta Suwałki rażąco odbiega od przebiegu wykazanego w załączniku graficznym do Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Podlaskiego z dnia 27 czerwca 2003 r., co gorsza wszystkie warianty w tym miejscu mają identyczny przebieg, nie wskazano żadnej alternatywy, mimo że obszar ten podlega intensywnym pracom planistycznym związanym z projektowaną obwodnicą Suwałk oraz leży w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru szczególnie cennego przyrodniczo.
Podnosi, iż szczególna refleksja nasuwa się przy stwierdzeniach Inwestora zawartych w cytowanym załączniku "Programu rozbudowy KSP w zakresie połączenia Polska-Litwa - ZAŁĄCZNIK III część 1", że projektowana linia 2x 400 kV ominie zabytek kultury (bunkry z okresu II Wojny Światowej w Bakałarzewie), niestety dzięki "zaradności" władz samorządowych miasta Suwałk nie ominie wielowiekowej spuścizny przodków w najcenniejszym przyrodniczo obszarze planistycznym B miasta Suwałk i poprzez proponowany miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wprowadzi linię 2x 400 kV w granice administracyjne miasta a wraz z nią degradację ładu przestrzennego, ekonomicznego, przyrodniczego i kulturowego w całym obszarze planistycznym B miasta Suwałk

teren w granicach opracowania planu


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXII/343/2013
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 27 lutego 2013 r.

Sposób realizacji oraz zasady finansowania zapisanych w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w granicach administracyjnych miasta Suwałk przeznaczonych pod linię 400kV relacji Ełk-Granica Państwa , inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej.

Na podstawie art. 20 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 i poz. 951), stwierdza się, że na terenie objętym planem inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, należące do zadań własnych gminy, będą realizowane zgodnie z uchwalonymi rocznymi planami inwestycyjnymi miasta Suwałk.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-03-19
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe