Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXIII/353/2013 Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 7 marca 2013r.

w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Suwałk

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 391, poz. 951; Dz.U. z 2013 r. poz. 21 i poz. 228), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Suwałkach, Rada Miejska w Suwałkach uchwala, co następuje:

§ 1. W Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Suwałk, stanowiącym załącznik do uchwały nr XXVI/269/2012 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 26 września 2012 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Suwałk
(Dz. Urz. Woj. Podl. z 2012 r. poz. 3097), wprowadza się następującą zmianę: § 11 ust. 1
pkt 5 otrzymuje brzmienie: " nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne, zmieszane odpady komunalne - 4 razy w miesiącu, z wyjątkiem nieruchomości, na których zatrudnionych jest poniżej 5 osób, w takim przypadku odpady zmieszane mogą być odbierane nie rzadziej niż 2 razy w miesiącu.".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Suwałk.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Suwałkach


Andrzej Paweł Chuchnowski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-03-20
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe