Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXIII/354/2013 Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 7 marca 2013r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391, poz. 951, Dz. U. z 2013 r. poz. 21 i poz. 228) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVI/270/2012 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 26 września 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 2940) § 1 otrzymuje następujące brzmienie:

"§ 1. Ustala się, że w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

1) w przypadku nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy:

a) nieruchomości wielolokalowe wyposaża się w pojemniki na odpady komunalne, a nieruchomości jednorodzinne w worki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych,

b) od właścicieli nieruchomości odbierane są wszystkie, zebrane przez nich, zmieszane odpady komunalne oraz selektywnie zebrane:

- papier i tektura,

- odpady opakowaniowe ze szkła,

- tworzywa sztuczne, metale oraz opakowania wielomateriałowe,

- odpady wielkogabarytowe - w ramach okresowych zbiórek.

Pozostałe selektywnie zebrane odpady komunalne, dostarczone przez właściciela nieruchomości do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych odbierane są tam nieodpłatnie.

2) w przypadku nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, ilość odbieranych odpadów uzależniona jest od liczby pojemników, w których gromadzone są odpady komunalne z tej nieruchomości, za które wnoszona jest opłata.".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Suwałk.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2013 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Suwałkach


Andrzej Paweł Chuchnowski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-03-20
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe