Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXV/141/2013 Rady Powiatu Łomżyńskiego

z dnia 13 marca 2013r.

w sprawie określenia wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego w ciągu dróg powiatowych, których zarządcą jest Zarząd Powiatu

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.) oraz art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z póź. zm.) uchwala się , co następuje:

§ 1. Ustala się stawki opłaty za zajęcie jednego m2 pasa drogowego dróg powiatowych w celu:

1) prowadzenia robót w pasie drogowym na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg,

2) umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,

3) umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam,

4) zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt. 1-3.

§ 2. 1. Za zajęcie 1 m2 powierzchni pasa drogowego w celach, o których mowa w §1 pkt. 1 i pkt. 4 określa się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia:

1) przy zajęciu do 20% szerokości jezdni - 5,00 zł,

2) przy zajęciu od 20% do 50% szerokości jezdni - 6,00 zł,

3) przy zajęciu powyżej 50% szerokości jezdni, do całkowitego zajęcia jezdni - 7,00 zł.

2. Stawki określone w ust. 1 pkt. 1 stosuje się także do chodników, wjazdów, placów, zatok postojowych i autobusowych, ścieżek rowerowych i ciągów pieszych, a dla pozostałych elementów pasa drogowego (pobocze) ustala się stawkę opłat za jeden m2 pasa drogowego w wysokości - 3,00 zł.

3. Za zajęcie pasa drogowego na czas krótszy niż 24 godziny stosuje się stawki takie jak za zajęcie pasa drogowego za jeden dzień.

§ 3. 1. Ustala się następujące stawki rocznych opłat za 1 m2 powierzchni pasa drogowego dróg powiatowych zajętej przez rzut poziomy urządzeń, o których mowa w § 1 pkt. 2.

1) w pasie drogowym poza obszarem zabudowanym - 25,00 zł,

2) w pasie drogowym w obszarze zabudowanym - 50 zł,

3) na obiekcie mostowym - 100,00 zł.

2. Stawki opłat za umieszczenie urządzenia lub obiektu ulegną podwyższeniu o 100% w przypadku umieszczenia urządzenia w jezdni.

3. Roczne stawki opłat w wysokości określonej w ust. 1 i 2 obejmują pełny rok kalendarzowy umieszczenia urządzenia w pasie drogowym. Za niepełny rok kalendarzowy wysokość rocznych stawek opłat obliczana jest proporcjonalnie do liczby miesięcy umieszczania urządzenia w pasie drogowym.

§ 4. Ustala się następujące stawki opłat za zajęcia 1 m2 pasa drogowego dróg powiatowych w celu, o którym mowa w § 1 pkt. 3:

1) za zajęcie 1 m2 powierzchni pasa drogowego przez rzut poziomy obiektu handlowego lub usługowego w terenie zabudowanym i poza terenem zabudowanym - 1,00 zł/1mkw/doba ,

2) za zajęcie 1 m2 powierzchni pasa drogowego przez rzut poziomy tymczasowego stoiska handlowego - 3,00 zł/1mkw/doba,

3) za 1 m2 powierzchni reklamy - 3,00 zł/1mkw/doba.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6. Traci moc uchwała nr XII/74/04 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 19 kwietnia 2004 r. w sprawie: określenia wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego w ciągu dróg powiatowych, których zarządcą jest Zarząd Powiatu.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Jarosław Kulesza

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-03-20
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe