Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XX/137/13 Rady Gminy Poświętne

z dnia 15 marca 2013r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391, z 2013 r. poz. 228 ), art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806 z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759 z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz.142 i poz. 146, Nr 106, poz.675, Nr 40, poz. 230, z 2011 r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz. 1281, Nr 149, poz. 887, z 2012 r. poz. 567 , z 2013 r. poz. 153) oraz art.12 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 897, Nr 171, poz. 1016 i Nr 224, poz. 1337) Rada Gminy Poświętne uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej do Wójta Gminy Poświętne przez właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy , zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

2. Deklarację, o której mowa w ust. 1 właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca.

3. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację, o której mowa w ust.1, w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.

4. Pierwszą deklarację, o której mowa w ust.1, właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć w terminie do dnia 30 kwietnia 2013 r.

§ 2. 1. Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi może być składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

2. Deklaracja przekazywana za pomocą środków komunikacji elektronicznej powinna spełniać określone warunki i tryb składania:

1) deklaracja powinna być kompletna i przesłana w niezmienionej formie, w stosunku do wzoru udostępnionego do pobrania na stronach BIP Urzędu Gminy Poświętne ,

2) deklaracje należy składać za pomocą elektronicznej platformy usług administracji publicznej ( ePUAP),

3) deklaracja złożona w formie elektronicznej musi być podpisana bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowalnym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Poświętne.

§ 4. Traci moc uchwała Rady Gminy Poświętne Nr XVIII/119/12 z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości(Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2013 r. poz. 105 ).

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Tadeusz Kamiński


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/137/13
Rady Gminy Poświętne
z dnia 15 marca 2013 r.

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

infoRgrafika

infoRgrafika

POUCZENIE :

1. Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji ( Dz. U. z 2012 r. poz 1015).

2. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi obliczona i wykazana w części D płatna jest - bez wezwania - w kasie Urzędu Gminy Poświętne, przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Poświętnem nr 27808100090000395520000020 w Banku Spółdzielczym w Łapach lub w drodze inkasa u sołtysa, za okresy kwartalne w następujących terminach :

za I kwartał- do 15 marca , za II kwartał- do 15 czerwca , za III kwartał- do 15 września , za IV kwartał- do 15 grudnia

3. Właściciel nieruchomości, który ma zawartą z gminną jednostką organizacyjną lub przedsiębiorcą umowę na odbieranie odpadów komunalnych, jest zobowiązany dołączyć kopię w/w umowy do pierwszej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

4. W razie nie złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji, zgodnie z art. 6o ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Wójt Gminy Poświętne określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych, powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.

5. Zgodnie z art. 6p ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymania czystości i porządku w gminach w razie stwierdzenia, że właściciel nieruchomość nie uiścił opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uiścił ją w wysokości niższej od należnej Wójt Gminy Poświętne określi, w drodze decyzji, wysokość zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

6. Zgodnie z art. 6q ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymania czystości i porządku w gminach w sprawach dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa, z tym, że uprawnienia organów podatkowych przysługują Wójtowi Gminy Poświętne.

7. Zgodnie z art. 6qa ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymania czystości i porządku w gminach Wójt Gminy Poświętne jest organem egzekucyjnym uprawnionym do stosowania wszystkich środków egzekucyjnych, z wyjątkiem egzekucji z nieruchomości, w egzekucji administracyjnej należności pieniężnych z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

8. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację do Wójta Gminy Poświętne w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

OBJAŚNIENIE:

1. Ilekroć w deklaracji mowa jest o:

a) gospodarstwie domowym - rozumie się przez to jedną osobę lub zespół osób spokrewnionych lub niespokrewnionych, mieszkających razem i wspólnie utrzymujących się, przy czym jeden punkt adresowy to co najmniej jedno gospodarstwo domowe

b) właścicielach nieruchomości - rozumie się przez to także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością;

c) zbieraniu odpadów w sposób selektywny - rozumie się przez to zbieranie i odbieranie odpadów komunalnych w sposób wskazany w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Poświętne.

Przewodniczący Rady


Tadeusz Kamiński

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-03-20
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe