Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XX/134/13 Rady Gminy Poświętne

z dnia 15 marca 2013r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 6k ust. 1 pkt 1, ust. 2-4 w związku z art. 6j ust. 2 i 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391, z 2013 r. poz. 228) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806 z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759 z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz.142 i poz. 146, Nr 106, poz.675, Nr 40, poz. 230, z 2011 r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz. 1281, Nr 149, poz. 887, z 2012 r. poz. 567, z 2013 r. poz. 153) Rada Gminy Poświętne uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się, w odniesieniu do nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określonej w art. 6j ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z którą opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi ponoszona będzie od gospodarstwa domowego.

§ 2. 1. Ustala się zróżnicowane miesięczne stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w następującej wysokości:

1) od gospodarstwa domowego liczącego do 2 osób - 30 zł,

2) od gospodarstwa domowego liczącego od 3 do 5 osób - 50 zł,

3) od gospodarstwa domowego liczącego 6 i więcej osób - 65 zł.

2. W przypadku, gdy odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny, zróżnicowane miesięczne stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą:

1) od gospodarstwa domowego liczącego do 2 osób - 20 zł,

2) od gospodarstwa domowego liczącego od 3 do 5 osób - 35 zł,

3) od gospodarstwa domowego liczącego 6 i więcej osób - 45 zł.

§ 3. Ilekroć w uchwale jest mowa o gospodarstwie domowym - rozumie się przez to jedną osobę lub zespół osób spokrewnionych lub niespokrewnionych, mieszkających razem i wspólnie utrzymujących się, przy czym jeden punkt adresowy, to co najmniej jedno gospodarstwo domowe.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Poświętne.

§ 5. Traci moc uchwała nr XVIII/117/12 Rady Gminy Poświętne z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2013 r. poz.103).

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, nie wcześniej jednak niż w dniu 1 lipca 2013 r.

Przewodniczący Rady


Tadeusz Kamiński

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-03-20
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe