Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Białymstoku

z dnia 18 marca 2013r.

o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Milejczyce przeprowadzonych w dniu 17 marca 2013 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 182 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190 i z 2011 r. Nr 34, poz. 172) w związku z art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113 z późn. zm.1) Komisarz Wyborczy w Białymstoku podaje do publicznej wiadomości wyniki wyborów uzupełniających do Rady Gminy Milejczyce przeprowadzonych w dniu 17 marca 2013 r.

Część I.
Dane ogólne

1. Wybory zarządzono w 1 okręgu wyborczym.

2. Wybierano 1 radnego spośród 2 kandydatów zgłoszonych na 2 listach kandydatów przez 2 komitety wyborcze.

3. Głosowanie przeprowadzono w 1 obwodzie głosowania.

4. Liczba osób uprawnionych do głosowania wyniosła 361.

5. Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania wyniosła 191.

6. Liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w wyborach) wyniosła 191,czyli frekwencja wyborcza wyniosła 52,91 %.

7. Wybrano 1 radnego.

Część II.
Wyniki wyborów

Rozdział 1.
Okręg wyborczy nr 2

1. Liczba wybieranych radnych wyniosła 1.

2. Wybory odbyły się.

3. Głosowanie przeprowadzono.

4. Liczba osób uprawnionych do głosowania wyniosła 361.

5. Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania wyniosła 191.

6. Liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w wyborach) wyniosła 191,czyli frekwencja wyborcza wyniosła 52,91 %.

7. Liczba głosów nieważnych wyniosła 3,co stanowi 1,57% ogólnej liczby głosów.

8. Liczba głosów ważnych wyniosła 188, co stanowi 98,43% ogólnej liczby głosów.

9. Na poszczególne listy kandydatów i kandydatów z tych list oddano następującą liczbę głosów:

1) lista nr 1 KWW " NIE JESTEŚ SAM" 97

a) MILNICZUK Sławomir 97

2) lista nr 2 KWW JEDNOŚĆ 91

a) MATUJEWICZ Eugeniusz 91

10. Radnym został wybrany:

1) z listay nr 1 KWW " NIE JESTEŚ SAM":

a) MILNICZUK Sławomir;

11. W okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.

Komisarz Wyborczy w Białymstoku


Bogdan Łaszkiewicz

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-03-20
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe