Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXIX/246/13 Rady Miejskiej w Mońkach

z dnia 8 marca 2013r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281; 2012 r. poz. 567; z 2013 r. poz. 153), art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391) Rada Miejska w Mońkach uchwala co następuje:

§ 1. 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

2. Ustala się, iż w zamian za uiszczoną przez mieszkańców opłatę z terenu nieruchomości będzie odbierana każda ilość odpadów komunalnych zmieszanych i każda ilość odpadów komunalnych segregowanych, za wyjątkiem odpadów remontowo - budowlanych i rozbiórkowych pochodzących z remontów prowadzonych samodzielnie oraz mebli i odpadów wielkogabarytowych jak również baterii i akumulatorów, przeterminowanych leków, odpadów zielonych, odpadów wielomateriałowych, opon i chemikaliów, które będą odbierane od mieszkańców gminy w PSZOK bezpłatnie. Transport odpadów do punktu selektywnego zbierania odpadów mieszkańcy zapewniają we własnym zakresie i na własny koszt.

§ 2. Określa się częstotliwość odbierania odpadów komunalnych niesegregowanych (zmieszanych) w następujący sposób:

1) Właściciele nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy w budynkach jednorodzinnych na terenie miasta Mońki - co najmniej 2 razy w miesiącu.

2) Właściciele nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy w budynkach jednorodzinnych na terenie Gminy Mońki - co najmniej 1 raz w miesiącu.

3) Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami wielolokalowymi na terenie miasta Mońki - co najmniej 2 razy w tygodniu.

4) Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami wielolokalowymi na terenie gminy Mońki - co najmniej 1 raz w miesiącu.

5) Właściciele nieruchomości niezamieszkałych ujętych w § 14, 15 Regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie Mońki - co najmniej 2 razy w miesiącu.

§ 3. Określa się częstotliwość odbierania odpadów komunalnych segregowanych w następujący sposób:

1) Właściciele nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej, położonych w mieście Mońki - co najmniej 1 raz w miesiącu.

2) Właściciele nieruchomości w zabudowie wielolokalowej, położonych w mieście Mońki - co najmniej 2 razy w miesiącu.

3) Właściciele nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej i wielolokalowej położonych na terenie gminy Mońki - co najmniej 1 raz na 2 miesiące.

4) Na nieruchomościach, na której znajdują się cmentarze,odpady komunalne co najmniej raz w miesiącu, lub szczególnie w okresie przedświątecznym według potrzeb, nie dopuszczając do przepełniania się pojemników.

5) Właściciele nieruchomości prowadzący handlową, gastronomiczną lub hotelarską działalność gospodarczą lub działalność użyteczności publicznej - co najmniej 2 razy w miesiącu.

§ 4. Ustala się, utworzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, prowadzonego przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mońkach z siedzibą przy ul. Kolejowej 21 w mieście Mońki na zasadach określonych w umowie.

§ 5. 1. Meble i odpady wielkogabarytowe odbierane są od mieszkańców "u źródła" w zależności od potrzeb w ramach organizowanych okresowo zbiórek, lub dostarczane przez mieszkańców do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

2. Odpady budowlano - remontowe z prac prowadzonych we własnym zakresie zbiera się w kontenerach przeznaczonych do gromadzenia tego rodzaju odpadów udostępnionych przez jednostkę wywozową, na podstawie zgłoszenia dodatkowego zapotrzebowania na wywóz tych odpadów w terminie uzgodnionym z przedsiębiorcą, które winny być ustawione w miejscu nie utrudniającym możliwości korzystania z nieruchomości i umożliwiającym dojazd pojazdu jednostki wywozowej. Koszt za wykonanie takiej usługi ponosi w całości Zleceniodawca.

3. Odpady zielone pochodzące z pielęgnacji ogrodów z zabudowy jednorodzinnej i wielolokalowej należy dostarczać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów.

4. Odpady wielomateriałowe, opony oraz chemikalia należy dostarczać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK).

§ 6. W ramach selektywnego zbierania odpadów komunalnych "u źródła" podmiot odbierający odpady od właścicieli nieruchomości zobowiązany jest odebrać selektywnie co najmniej następujące frakcje odpadów:

1) tworzywa sztuczne,

2) metale- drobny złom,

3) papier i makulaturę,

4) szkło kolorowe i bezbarwne,

5) odpady zmieszane.

§ 7. Odpady powstałe na terenie nieruchomości posegregowane niezgodnie z zasadami określonymi w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Mońki, będą traktowane jako odpady zmieszane.

§ 8. Harmonogram odbioru zmieszanych odpadów komunalnych oraz selektywnie zebranych odpadów z papieru, szkła, tworzywa sztucznego, metalu będzie dostarczany mieszkańcom w formie ulotki co rok przed rozpoczęciem okresu jaki obejmuje, ponadto publikowany jest na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Mońkach oraz dostępny w Urzędzie Miejskim.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Moniek.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2013 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Edward Stanisław Klepacki

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-03-21
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe