Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXIII/153/13 Rady Gminy Kolno

z dnia 11 marca 2013r.

o zmianie uchwały w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolnie

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit. h, art. 40 ust. 2, pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz, 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281; z 2012 r. poz.567), art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r., poz. 182) uchwala się, co następuje:

§ 1. W statucie, stanowiącym załącznik do uchwały Nr 22/IV/92 Rady Gminy Kolno z 30 kwietnia 1992 r. w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolnie (zm.: uchwała Nr X/69/99 Rady Gminy Kolno z dnia 28 grudnia 1999 r. i Dz. Urz. Woj. Podl. z 2003 r. Nr 10, poz.294, z 2004 r. Nr 201, poz. 2825, z 2005 r. Nr 125, poz. 1513 i Nr 177, poz. 2075, z 2007 r. Nr 45, poz. 365 i z 2008 r. Nr 14, poz. 160 i Nr 119, poz. 1254, oraz z 2009 r. Nr 16, poz.162) wprowadza się następujące zmiany:

1) do § 3 po pkt. 8 dodaje się pkt. 9 - 11 w brzmieniu:

przyznawanie i wypłacanie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendiów i zasiłków szkolnych),

10) realizowanie zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,

11) zapewnienie obsługi organizacyjno - technicznej zespołu interdyscyplinarnego.";

2) po § 6 dodaje się § 6a w brzmieniu:

Upoważnia się Dyrektora Ośrodka do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, w tym do wydawania decyzji administracyjnych i postanowień w sprawach należących do zadań statutowych Ośrodka.".

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-03-21
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe