Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XV/161/2013 Rady Gminy Nurzec-Stacja

z dnia 11 marca 2013r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9, lit c, d, e, i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591; z 2002r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr153 poz 1271, Nr 214 poz.1806, z 2003r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz.1568; z 2004r. Nr 102 poz.1055 , Nr 116 poz 1203 , Nr 167 poz. 1759; z 2005r. Nr 172 poz. 1441, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz.142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 oraz z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz.887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567, z 2013 r. p[oz. 153) oraz art.211, art. 212 art.214, art.215,art. 235, art.236, art.237 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157 poz. 1240; z 2010r. Nr 28, poz. 146.-, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz.835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) Rada Gminy Nurzec Stacja uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych po zmianach na 2013 rok - załącznik nr 3 do uchwały Rady Gminy.

§ 4. Wprowadza się zmiany w planie przychodów i rozchodów budżetu zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały Rady Gminy.

§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- Plan dochodów ogółem - 11 809 526 zł, w tym bieżące - 10 608 975 zł, majątkowe - 1 200 551 zł,

- Plan wydatków ogółem - 11 968 101 zł, w tym bieżące - 10 572 184 zł, majątkowe - 1 395 917 zł. Deficyt budżetowy wynosi 158 575 zł . Źródłem finansowania deficytu będą:

- zaciągane kredyty w kwocie - 83 500 zł,

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 uofp - 75 075 zł.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Zenon Podbielski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/161/2013
Rady Gminy Nurzec-Stacja
z dnia 11 marca 2013 r.

ZMIANY DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2013R.

w złotych

Klasyfikacja

Rodzaj zadania

Zmniejszenie

Zwiększenie

Rodzaj dochodu

Plan po zmianach

dział

rozdział

§

010

01010

0960

własne

200,00

bieżący

200,00

010

01095

0770

własne

30 000,00

majątkowy

80 000,00

700

70005

0770

własne

30 000,00

majątkowy

220 000,00

700

70005

0920

własne

150,00

bieżący

150,00

700

70005

0970

własne

167,00

bieżący

167,00

756

75618

0690

własne

3 387,00

bieżący

9 555,00

758

75801

2920

własne

81 443,00

bieżący

2 628 097,00

801

80101

0970

własne

504,00

bieżący

504,00

852

85295

2030

własne

2 622,00

bieżący

14 622,00

853

85395

2009

Własne z art.5 ust.1 pkt2 i 3 uofp)

724,00

bieżący

724,00

900

90095

2460

własne

24 900,00

bieżący

24 900,00

Razem

111 443,00

62 654,00

11 809 526,00

Objaśnien ia do tabeli:

Dział 010 - zwiększa się dochody o kwotę 200 zł - z tyt. zaległych wpłat za przyłącza kanalizacyjne . Kwotę 30 000 zł przenosi się z planu dochodów dotyczących sprzedaży nieruchomości budowlanych (dz. 700) do planu sprzedaży nieruchomości rolnych.

Dział 700 - zwiększa się plan dochodów z tyt. odsetek od należności cywilnoprawnych o kwotę 150 zł oraz z tytułu różnych dochodów o kwotę 167 zł.

Dział 756- zwiększa się plan z tyt. wpłat za zajęcie pasa drogowego o kwotę 3 387 zł.,

Dział 758 - na podstawie pisma ST3/4820/2/2013 Ministra Finansów i załącznika do niego zmniejsza się plan dochodów z tytułu subwencji oświatowej o kwotę 81 443 zł.

Dział 801 - zwiększa się plan dochodów o kwotę 504 zł z tytułu refundacji za rok 2012 kosztów energii elektrycznej przez wykonawcę sali gimnastycznej w Nurcu-Stacji

Dział 852 - na podstawie pism Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB-II.3111.28.2013.BŁ o ostatecznych kwotach dotacji na 2013 rok i FB-II.3111.66.2013.MA zwiększa się dochody o kwotę 2 622 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".

Dział 853 - zwiększa się dochody o kwotę 724 zł w związku z realizacją projektu "Nauka przynosi sukces" w ramach PO KL. Są to środki krajowe, które na koniec grudnia przekazano do budżetu Województwa , a w 2013r. ponownie zostały przekazane na rachunek realizowanego w 2012 i 2013 roku projektu.

Dział 900 - zwiększa się plan dochodów o kwotę 24 900 zł na podstawie pisma Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku WF/373/13/ZFK-WS/4104/0063/13 o przyznaniu dotacji na dofinansowanie zadania "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nurzec-Stacja".


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/161/2013
Rady Gminy Nurzec-Stacja
z dnia 11 marca 2013 r.

ZMIANY WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2013R.

w złotych

Klasyfikacja

Rodzaj zadania

Zmniejszenie

Zwiększenie

Rodzaj wydatku

Plan po zmianach

dział

rozdział

§

600

60016

4270

własne

270,00

bieżący

80 270,00

600

60016

4300

własne

270,00

bieżący

49 730,00

600

60016

6050

własne

66 500,00

majątkowy

127 500,00

600

60017

4480

własne

2 854,00

bieżący

64 215,00

750

75095

4430

własne

1 300,00

bieżący

8 200,00

750

75095

4500

własne

1 300,00

bieżący

1 300,00

754

75404

4210

własne

3 000,00

bieżący

3 000,00

801

80101

4040

własne

500

bieżący

90 150,00

801

80110

4040

własne

500

bieżący

54 750,00

851

85154

4170

własne

5 000,00

bieżący

12 000,00

851

85154

4210

własne

2 760,00

bieżący

11 060,00

851

85154

4300

własne

12 000,00

bieżący

17 000,00

851

85195

4210

własne

9 000,00

bieżący

38 000,00

852

85295

3110

własne

2 622,00

bieżący

24 622,00

900

90095

4300

własne

24 900,00

bieżący

80 850,00

921

92109

4210

własne

1 000,00

bieżący

37 214,00

921

92109

4300

własne

2 000,00

bieżący

8 000,00

921

92109

6050

własne

29 650,00

majątkowy

50 890,00

Razem

69 570,00

95 856,00

11 968 101,00

Objaśnienia do tabeli:

DZ. 600 - w ramach realizacji zadań z funduszu sołeckiego dokonuje się przeniesienia kwoty 270 zł z zakupu usług pozostałych do zakupu usług remontowych (żwirowanie). W związku z rozstrzygnięciem przetargu na Przebudowę ulicy Nowej w Nurcu-Stacji zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 66 500 zł. Uzupełnia się plan wydatków na podatek od nieruchomości od dróg nie zaliczonych do kategorii dróg gminnych o kwotę 2 854 zł.

DZ. 700 - dokonuje się przesunięcia kwoty 1 000 zł z zadania "Nabycie na własność gminy działek stanowiących centrum miejscowości Nurzec-Stacja" na zadanie pn. "Zakup działki na osiedlu Zielone w Nurcu-Stacji" w ramach tego samego paragrafu.

DZ. 750 - kwotę 1300 zł przeznacza się na opłacenie podatku od środków transportowych .

DZ. 754 - zwiększa się plan wydatków o kwotę 3 000 zł z przeznaczeniem na zakupy rzeczowe dla Policji.

DZ. 851 - w związku z niewykorzystanymi środkami w 2012r. w kwocie 19 760 zł na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii, zwiększa się w dz. 851 plan wydatków o powyższą kwotę z przeznaczeniem na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi. O kwotę 9 000 zł zwiększa się plan wydatków na zakupy oleju opałowego do budynku Ośrodka Zdrowia w Nurcu-Stacji.

DZ. 852 - na realizację programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" zwiększa się plan wydatków o kwotę 2622 zł. Środki pochodzą z dotacji budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.

Dział 900 - zwiększa się plan wydatków o kwotę 24 900 zł na realizację zadania "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nurzec-Stacja"

DZ. 921 - zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 29 650 zł na zadanie pn. Przebudowa dachu w świetlicy wiejskiej w Moszczonie Pańskiej.


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/161/2013
Rady Gminy Nurzec-Stacja
z dnia 11 marca 2013 r.

Zadania inwestycyjne w 2013 r.

Lp.

Dział

Rozdz.

Nazwa zadania inwestycyjnego

Łączne koszty finansowe

Planowane wydatki

Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu

rok budżetowy 2013 (7+8+9+10)

z tego źródła finansowania

dochody własne jst

kredyty i pożyczki

środki pochodzące z innych źródeł

środki wymienione w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.

010

01095

Budowa zbiornika wodnego do gromadzenia wody-retencji w obrębie Chanie Chursy

50 000

50 000

50 000

Urząd Gminy Nurzec-Stacja

2.

600

60016

Przebudowa ulicy Nowej w Nurcu-Stacji

88 500

88 500

83 500

5 000*)

Urząd Gminy Nurzec-Stacja

3.

600

60016

Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie odwodnienia drogi gminnej w Moszczonie Pańskiej

15 000

15 000

15 000

Urząd Gminy Nurzec-Stacja

4.

600

60016

Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi we wsi Zalesie

24 000

24 000

24 000

Urząd Gminy Nurzec-Stacja ( z F-szu sołeckiego - 4 000 zł)

5.

630

63003

Budowa tras rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą

7 100

7 100

7 100

Urząd Gminy Nurzec-Stacja

6.

700

70005

Przebudowa dachu w budynku gminnym przy ul. Szkolnej 3 w Nurcu-Stacji

76 500

73 000

73 000

Urząd Gminy Nurzec-Stacja

7.

700

70005

Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych w budynku gminnym przy ul. Szkolnej 3 w Nurcu-Stacji

10 984

10 000

10 000

Urząd Gminy Nurzec-Stacja

8.

700

70005

Zakup zabudowanej nieruchomości przy ul. Świerczewskiego w Nurcu-Stacji

20 000

20 000

20 000

Urząd Gminy Nurzec-Stacja

9.

700

70005

Zakup działki na osiedlu Zielone w Nurcu-Stacji (droga wewnętrzna)

3 500

3 500

3 500

Urząd Gminy Nurzec-Stacja

10

700

70005

Nabycie na własność gminy działek stanowiących centrum miejscowości Nurzec-Stacja

29 000

29 000

29 000

Urząd Gminy Nurzec-Stacja

11.

720

72095

Budowa nadbużańskiej szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej

2 733 360

20 000

20 000

Urząd Gminy Nurzec-Stacja

12.

720

72095

Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności woj. podlaskiego-część II, administracja samorządowa

78 966

78 966

11 844

67 122

Urząd Gminy Nurzec-Stacja

13.

750

75023

Zakup oprogramowania na potrzeby obsługi gospodarki odpadami

6 000

6 000

6 000

Urząd Gminy Nurzec-Stacja

14

900

90015

Wymiana lamp oświetleniowych w Werpolu

15 000

15 000

15 000

Urząd Gminy Nurzec-Stacja

15.

900

90095

Przebudowa centrum miejscowości gminnej Nurzec-Stacja- opracowanie dokumentacji projektowej

30 000

30 000

30 000

Urząd Gminy Nurzec-Stacja

16.

900

90095

Zakup i montaż altany we wsi Wyczółki

6 532

6 532

6 532

Urząd Gminy Nurzec-Stacja (F-sz Sołecki)

17.

921

92109

Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Borysowszczyzna- wytyczenie geodezyjne i zagospodarowanie terenu

4 763

4 763

4 763

Urząd Gminy Nurzec-Stacja (F-sz sołecki)

18.

921

92109

Przebudowa dachu w świetlicy wiejskiej w Moszczonie Pańskiej

40 000

40 000

40 000

Urząd Gminy Nurzec-Stacja (F-sz sołecki -6 350 zł)

19.

921

92109

Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Sycze (opracowanie dokumentacji i zakup materiałów)

6 127

6 127

6 127

Urząd Gminy Nurzec-Stacja (F-sz sołecki

20.

926

92601

Budowa sali gimnastycznej w Nurcu-Stacji- okres realizacji 2010-2014

2 361 668

568 429

568 4291)

Urząd Gminy Nurzec-Stacja

21.

926

92601

Dostosowanie kotłowni do potrzeb ogrzewania Sali gimnastycznej w Nurcu-Stacji

300 000

300 000

90 000

210 0002)

Urząd Gminy Nurzec-Stacka

Ogółem

5 907 000

1 395 917

461 866

83 500

783 429

67 122

X

*) - 5 000 zł - dotacja celowa z Powiatu Siemiatyckiego

1) - z kwoty 568 429 zł przypada na środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach "Wieloletniego Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Podlaskiego na lata 2009-2012" - 397 900 zł; na środki do pozyskania z PFRON - 170 529 zł.

2)- kwota 210 000 zł - środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach "Wieloletniego Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Podlaskiego na lata 2009-2012"


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XV/161/2013
Rady Gminy Nurzec-Stacja
z dnia 11 marca 2013 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.

w złotych

Lp.

Treść

Klasyfikacja
§

Kwota
2012 r.

1

2

3

4

Przychody ogółem:

808 575

1.

Kredyty

§ 952

533 500

2.

Pożyczki

§ 952

3.

Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych
z udziałem środków pochodzących z budżetu UE

§ 903

4.

Spłaty pożyczek udzielonych

§ 951

5.

Prywatyzacja majątku jst

§ 944

6.

Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych

§ 957

7.

Papiery wartościowe (obligacje)

§ 931

8.

Inne źródła (wolne środki)

§ 950

275 075

Rozchody ogółem:

650 000

1.

Spłaty kredytów

§ 992

550 000

2.

Spłaty pożyczek

§ 992

100 000

3.

Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE

§ 963

4.

Udzielone pożyczki

§ 991

5.

Lokaty

§ 994

6.

Wykup papierów wartościowych (obligacji)

§ 982

7.

Rozchody z tytułu innych rozliczeń

§ 995

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-03-21
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe