Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XIX/141/12 Rady Miasta Brańsk

z dnia 27 grudnia 2012r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Brańsk na 2012 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23,poz.220, Nr 62,poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz.717 oraz Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz.1759; z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457; z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.1458; z 2009r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106 poz. 675; z 2011r., Nr 21 poz. 113,, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 149 poz. 887, Nr 217 poz. 1281, z 2012r. poz.567), oraz art. 211, art. 212, art. 216, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240; z 2010r. Nr 28, poz.146, Nr 123 poz. 835, Nr 96 poz. 620, Nr 152 poz.1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726; z 2011r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz.1183, Nr 185, poz.1092, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz.1707) Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Objaśnienia o dokonanych zmianach w budżecie stanowi załacznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Przyjąć budżet po dokonanych zmianach w wysokości:

1. dochody budżetu 14 086 272 zł, w tym:

1) bieżące w wysokości 11 824 279 zł,

2) majątkowe w wysokości 2 261 993 zł

2. wydatki budżetu 15 947 428 zł, w tym:

1) bieżące w wysokości 11 703 924 zł,

2) majątkowe w wysokości 4 243 504 zł.

3. deficyt budżetu 1 861 156 zł, którego źródłem pokrycia będzie kredyt w kwocie 856 854zł, oraz wolne środki w wysokości 1 004 302 zł.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Brańsk.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miasta


mgr Ryszard Anusiewicz


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/141/12
Rady Miasta Brańsk
z dnia 27 grudnia 2012 r.

Plan dochodów na 2012r.

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/141/12
Rady Miasta Brańsk
z dnia 27 grudnia 2012 r.

Plan wydatków na 2012r.

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIX/141/12
Rady Miasta Brańsk
z dnia 27 grudnia 2012 r.

Objaśnienia

Zmiany dotyczą:

1. Zwiększenia planu dochodów o kwotę 9 155 zł, w tym:

1) Dział 758 rozdział 75802 § 2750 o kwotę 8 855 zł - zwiększa się plan dochodów subwencji ogólnej zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów Nr ST3/4822/1/DWX/2012

2) Dział 852 rozdział 85295 § 2010 o kwotę 300 zł - zwieksza się plan dochodów zgodnie z decyzja Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.648.2012.BB

2. Zwiększenia planu wydatków o kwotę 9 155 zł, w tym:

1) Dział 750 rozdział 75023 § 4300 o kwotę 8 855 zł - zwiększa się plan wydatków na zakup usług pozostałych

2) Dział 852 rozdzial 85295 § 3110 o kwotę 300 zł - zwieksza się dotację celową zgodnie z decyzja Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.648.2012.BB

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-03-22
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe