Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VIII/27/13 Zgromadzenia Związku Gmin "Kumiałka - Biebrza"

z dnia 25 stycznia 2013r.

w sprawie uchwalenia budżetu Związku Gmin na 2013 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. "d" oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 121 ust. 4, ust. 5 i ust. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 124) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240) Zgromadzenie Związku uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu Związku Gmin w wysokości 100 000,00 zł, z tego:

- dochody bieżące - 74 416,00 zł,

- dochody majątkowe - 25 584,00 zł , zgodnie z Załącznikiem nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu Związku Gmin w wysokości 122 727,00 zł, z tego:

- wydatki bieżące - 74 416,00 zł,

- wydatki majątkowe - 48 311,00 zł , zgodnie z Załącznikiem nr 2.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 1 000,00 zł.

§ 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2013, zgodnie z Załącznikiem nr 3.

§ 5. Deficyt budżetu w wysokości 22 727,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 22 727,00 zł.

§ 6. Łaczną kwotą przychodów budżetu w wysokości 22 727,00 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 0,00. zł, zgodnie z Załącznikiem nr 4.

§ 7. Upoważnia się Zarząd Związku do:

1) zaciągania zobowiązań:

a) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2014) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Związku i termin zapłaty upływa w 2014 roku;

b) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;

c) dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań;

d) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Związku.

§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Związku.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Zgromadzenia Związku Gmin "Kumiałka - Biebrza"


Stanisław Łodygo


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/27/13
Zgromadzenia Związku Gmin "Kumiałka - Biebrza"
z dnia 25 stycznia 2013 r.

infoRgrafika

infoRgrafika

Przewodniczący Zgromadzenia Związku Gmin "Kumiałka - Biebrza"


Stanisław Łodygo


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/27/13
Zgromadzenia Związku Gmin "Kumiałka - Biebrza"
z dnia 25 stycznia 2013 r.

infoRgrafika

Przewodniczący Zgromadzenia Związku Gmin "Kumiałka - Biebrza"


Stanisław Łodygo


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VIII/27/13
Zgromadzenia Związku Gmin "Kumiałka - Biebrza"
z dnia 25 stycznia 2013 r.

infoRgrafika

Przewodniczący Zgromadzenia Związku Gmin "Kumiałka - Biebrza"


Stanisław Łodygo


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VIII/27/13
Zgromadzenia Związku Gmin "Kumiałka - Biebrza"
z dnia 25 stycznia 2013 r.

infoRgrafika

Przewodniczący Zgromadzenia Związku Gmin "Kumiałka - Biebrza"


Stanisław Łodygo

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-03-22
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe