Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 03/13 Burmistrza Nowogrodu

z dnia 26 lutego 2013r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, ze zmianami) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157 poz. 1240 ze zmianami), oraz uchwały Nr XVIII/107/12 Rady Miejskiej w Nowogrodzie z dnia 20 grudnia 2012r w sprawie uchwalenia budżetu gminy Nowogród na rok 2013, zarządzam co następuje:

§ 1. Dokonuję zwiększenia bieżących dochodów budżetowych zadań własnych o kwotę 97002 zł oraz zadań zleconych o kwotę 3000zł - zgodnie z załącznikiem nr 1

§ 2. Dokonuję zwiększenia bieżących wydatków zadań zleconych na kwotę 3 000zł oraz przeniesień między rozdziałami i paragrafami bieżących wydatków budżetowych zadań własnych - zgodnie z załącznikiem nr 2

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

a) dochody ogółem

11 981 601

w tym:

dochody

bieżące

11 391 961

majątkowe

589 640

b) wydatki ogółem

11 385 599

w tym:

wydatki

bieżące

11 033 599

majątkowe

352 000

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz


inż. Józef Piątek


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 03/13
Burmistrza Nowogrodu
z dnia 26 lutego 2013 r.

Zmiany w dochodach budżetowych na 2013r.

Rodzaj zadania:

Własne

Dział

Rozdział

§

Nazwa

Plan przed zmianą

Zmniejszenie

Zwiększenie

Plan po zmianach
(5+6+7)

1

2

3

4

5

6

7

8

bieżące

758

Różne rozliczenia

5 796 442,00

0,00

97 002,00

5 893 444,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

0,00

0,00

0,00

75801

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

3 635 572,00

0,00

97 002,00

3 732 574,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

0,00

0,00

0,00

2920

Subwencje ogólne z budżetu państwa

3 635 572,00

0,00

97 002,00

3 732 574,00

852

Pomoc społeczna

292 000,00

0,00

3 000,00

295 000,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

0,00

0,00

0,00

85295

Pozostała działalność

46 000,00

0,00

3 000,00

49 000,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

0,00

0,00

0,00

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

45 000,00

0,00

3 000,00

48 000,00

bieżące

razem:

9 941 363,00

0,00

100 002,00

10 041 365,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

24 847,00

0,00

0,00

24 847,00

majątkowe

majątkowe

razem:

589 640,00

0,00

0,00

589 640,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

0,00

0,00

0,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział

Rozdział

§

Nazwa

Plan przed zmianą

Zmniejszenie

Zwiększenie

Plan po zmianach
(5+6+7)

1

2

3

4

5

6

7

8

bieżące

bieżące

razem:

1 340 596,00

0,00

0,00

1 340 596,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

0,00

0,00

0,00

Ogółem:

11 871 599,00

0,00

100 002,00

11 971 601,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

24 847,00

0,00

0,00

24 847,00

Burmistrz


inż. Józef Piątek


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 03/13
Burmistrza Nowogrodu
z dnia 26 lutego 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Zmiany w wydatkach budżetowych na 2013r.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-03-22
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe