| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IX/39/12 Zgromadzenia Związku Gmin "Kumiałka - Biebrza"

z dnia 7 marca 2013r.

w sprawie zmian w budżecie Związku Gmin na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. "d" oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 121 ust. 4, ust. 5 i ust. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 124) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) Zgromadzenie Związku uchwala, co następuje:

§ 1. 1. W uchwale Nr VIII/27/13 Zgromadzenia Związku Gmin "Kumiałka - Biebrza" z dnia 25 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Związku Gmin na 2013 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. dokonuje się zmian w planie dochodów zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały

2. dochody budżetu Związku Gmin określone w § 1 uchwały wynoszą w wysokości 890 704,00 zł, z tego:

- dochody bieżące - 865 120,00 zł,

- dochody majątkowe - 25 584,00 zł

3. dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały;

4. wydatki budżetu Związku Gmin określone w § 2 uchwały wynoszą w wysokości 961 556,00 zł, z tego:

- wydatki bieżące - 865 120,00 zł,

- wydatki majątkowe - 96 436,00 zł

5. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VIII/27/13 Zgromadzenia Związku Gmin "Kumiałka - Biebrza" z dnia 25 stycznia 2013 r. "Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2013 roku." otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 3 do niniejszej Uchwały.

6. § 5 uchwały otrzymuje brzmienie:

Deficyt budżetu w wysokości 70 852,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 70 852,00 zł.".

7. § 6 uchwały otrzymuje brzmienie:

Łaczną kwotą przychodów budżetu w wysokości 70 852,00 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 0,00. zł, zgodnie z Załącznikiem nr 4".

8. Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VIII/27/13 Zgromadzenia Związku Gmin "Kumiałka - Biebrza" z dnia 25 stycznia 2013 r. "Przychody i rozchody budżetu w 2012r." otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 2. 1. Po dokonanych zmianach budżet Związku Gmin zamyka się:

1) po stronie dochodów w kwocie 890 704,00 zł, w tym:

- dochody bieżące - 865 120,00 zł

- dochody majątkowe - 25 584,00 zł

2) po stronie wydatków w kwocie 961 556,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące - 865 120,00 zł

- wydatki majątkowe - 96 436,00 zł

2. Źródło pokrycia deficytu budżetu Związku Gmin stanowi nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 70 852,00 zł.

§ 3. Objaśnienia do zmian w budżecie Związku Gmin na 2013 rok stanowi załącznik Nr 5 do niniejszej Uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Zgromadzenia Związku Gmin "Kumiałka - Biebrza"


Stanisław Łodygo


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/39/12
Zgromadzenia Związku Gmin "Kumiałka - Biebrza"
z dnia 7 marca 2013 r.

infoRgrafika

infoRgrafika

Przewodniczący Zgromadzenia Związku Gmin "Kumiałka - Biebrza"


Stanisław Łodygo


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/39/12
Zgromadzenia Związku Gmin "Kumiałka - Biebrza"
z dnia 7 marca 2013 r.

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Przewodniczący Zgromadzenia Związku Gmin "Kumiałka - Biebrza"


Stanisław Łodygo


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IX/39/12
Zgromadzenia Związku Gmin "Kumiałka - Biebrza"
z dnia 7 marca 2013 r.

infoRgrafika

Przewodniczący Zgromadzenia Związku Gmin "Kumiałka - Biebrza"


Stanisław Łodygo


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IX/39/12
Zgromadzenia Związku Gmin "Kumiałka - Biebrza"
z dnia 7 marca 2013 r.

infoRgrafika

Przewodniczący Zgromadzenia Związku Gmin "Kumiałka - Biebrza"


Stanisław Łodygo


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IX/39/12
Zgromadzenia Związku Gmin "Kumiałka - Biebrza"
z dnia 7 marca 2013 r.

Objaśnienia do zmian w budżecie Związku Gmin na 2013 r.

Zmiany w treści uchwały dotyczą:

I. Określenia zmian w planie dochodów. Zmiany te dotyczą:

1. W dziale 900 - "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" dokonuje się:

a) zwiększenia planu dochodów o kwotę 1000 zł w związku z realizacją wcześniej nieplanowanych dochodów (koszty upomnienia w zw iązku z windykacją należności oraz innych opłat);

b) zwiększenia planu dochodów o kwotę 1000 zł w związku z realizacją wcześniej nieplanowanych dochodów (odsetki w związku z windykacją należności oraz innych opłat);

c) zwiększenia planu dochodów o kwotę 123 704 zł w związku z większymi niż pierwotnie planowano dochodami budżetu z tytułu składek członkowskich;

d) zwiększenia planu dochodów o kwotę 665 000 zł w związku z realizacją wcześniej nieplanowanych dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

II. Określenia zmian w planie wydatków. Zmiany te dotyczą:

1. W dziale 758 - "Różne rozliczenia" dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 5000 zł Powyższe dotyczy wydatków na podatek od towarów i usług oraz rezerwę ogólną.

2. W dziale 900 - "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" dokonuje się:

a) zwiększenia planu wydatków o kwotę 64 000 zł w związku z realizacją wcześniej nieplanowanych wydatków dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi z tytułu zatrudnienia pracowników

b) zmniejszenia planu wydatków o kwotę 95 zł z tytułu wynagrodzenia dodatkowego za 2012 rok

c) zwiększenia planu wydatków o kwotę 11 736 zł w związku z realizacją wcześniej nieplanowanych wydatków dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne

d) zwiększenia planu wydatków o kwotę 1 528 zł w związku z realizacją wcześniej nieplanowanych wydatków dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi z tytułu składek na Fundusz Pracy;

e) zwiększenia planu wydatków o kwotę 18 000 zł w związku z realizacją wcześniej nieplanowanych wydatków dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi z tytułu zatrudnienia pracowników na umowę o dzieło oraz umowę zlecenia;

f) zwiększenia planu wydatków o kwotę 9 300 zł w związku z realizacją wcześniej nieplanowanych wydatków dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi z tytułu zakupu materiałów biurowych, w tym papier ksero oraz tonery i wyposażenia;

g) zwiększenia planu wydatków o kwotę 9 400 zł w związku z realizacją wcześniej nieplanowanych wydatków dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi z tytułu zakupu usług remontowych, w tym konserwacja systemów komputerowych;

h) zwiększenia planu wydatków o kwotę 450 zł w związku z realizacją wcześniej nieplanowanych wydatków dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi z tytułu zakupu usług zdrowotnych dla pracowników Związku;

i) zwiększenia planu wydatków o kwotę 626 861 zł w związku z realizacją wcześniej nieplanowanych wydatków dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi z tytułu opłat za składowanie i transport odpadów, monitoring wysypisk śmieci znajdujących się na terenie działania Związku, usługi pocztowe, bankowe oraz inne.

j) zwiększenia planu wydatków o kwotę 2 000 zł w związku z realizacją wcześniej nieplanowanych wydatków dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi z tytułu zakupu usług dostępu do sieci internet;

k) zwiększenia planu wydatków o kwotę 2 000 zł w związku z realizacją wcześniej nieplanowanych wydatków dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi z tytułu opłat za rozmowy telefoniczne telefonii komórkowej;

l) zwiększenia planu wydatków o kwotę 4 000 zł w związku z realizacją wcześniej nieplanowanych wydatków dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi z tytułu opłat za rozmowy telefoniczne telefonii stacjonarnej;

m) zwiększenia planu wydatków o kwotę 1 300 zł tytułem wydatków na zwrot kosztów podróży służbowych

n) zwiększenia planu wydatków o kwotę 1 000 zł w związku z realizacją wcześniej nieplanowanych wydatków dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi z tytułu opłat za ubezpieczenie posiadanego majątku;

o) zwiększenia planu wydatków o kwotę 3 100 zł tytułem wydatków na odpis na ZFŚS;

p) zwiększenia planu wydatków o kwotę 1 424 zł z tytułu podatku od nieruchomości;

q) zwiększenia planu wydatków o kwotę 2 700 zł w związku z realizacją wcześniej nieplanowanych wydatków dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi z tytułu pokrycia kosztów na szkolenia pracowników;

r) zwiększenia planu wydatków o kwotę 48 125 zł w związku z realizacją wcześniej nieplanowanych wydatków dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi z tytułu organizacji biura Związku;

s) zwiększenia planu wydatków o kwotę 27 000 zł w związku z realizacją wcześniej nieplanowanych wydatków na realizację zadań wynikających z Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie działania Związku.

III. Nadania nowego brzmienia załącznikowi nr 3 - Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2013 r. Zmiana polega na uaktualnieniu wydatków na zakupy inwestycyjne związanych z organizacją Biura Związku (zwiększenie limitu o kwotę 48 125 zł)

IV. Nadania nowego brzmienia załącznikowi nr 4 - Przychody i rozchody budżetu w 2013 r. Zmiany w załączniku tym polegają na:

a) zwiększenie planu przychodów wielkości - wolne środki o kwotę 48 125 zł. powstałej po zamknięciu roku budżetowego 2012. Po wstępnej analizie wykonania budżetu okazuje się, iż Związek dysponuje wolnymi środkami w kwocie 70 852 zł, które należy rozdysponować.

Przewodniczący Zgromadzenia Związku Gmin "Kumiałka - Biebrza"


Stanisław Łodygo

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

VGD

VGD jest międzynarodową firmą świadczącą usługi w zakresie audytu, podatków, księgowości, kadr i płac oraz doradztwa biznesowego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »