Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 296/XXXIV/13 Rady Miejskiej Łomży

z dnia 27 lutego 2013r.

w sprawie podziału Miasta Łomża na sektory w celu zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 6d ust. 2 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Tekst jednolity: Dz.U. z 2012 r. poz. 391) Rada Miejska Łomży uchwala, co następuje:

§ 1. W celu zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, dokonuje się podziału obszaru Miasta Łomża na dwa sektory:

1) Sektor I obejmujący zabudowę jednorodzinną.

2) Sektor II obejmujący zabudowę wielorodzinną.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łomża.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą obowiązującą od 1 lipca 2013 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej Łomży


Maciej Andrzej Borysewicz

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-03-26
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe