Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXIX/239/13 Rady Miejskiej w Mońkach

z dnia 8 marca 2013r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mońki

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r.Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281; z 2012 r. poz. 567; z 2013 r. poz. 153) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647), uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Stwierdza się, iż zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mońki, o którym mowa w ust. 2 nie narusza ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Mońki, uchwalonego uchwałą Nr IV/32/98 Rady Miejskiej w Mońkach z dnia 29 grudnia 1998 r. zmienionego uchwałą Nr XXVII/130/08 z dnia 20 października 2008 r. oraz Nr XXIV/199/12 z dnia 30 października 2012 r.

2. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mońki uchwalonego uchwałą Nr IX/64/03 Rady Miejskiej w Mońkach z dnia 30 października 2003 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 122, poz. 2247, zm. z 2006 r. Nr 12. poz. 155; z 2008 r Nr 270, poz.2748; z 2011 r. Nr 100, poz. 1141), w skład którego wchodzą:

1) część tekstowa zmiany planu stanowiąca treść niniejszej uchwały;

2) załączniki do niniejszej uchwały, tj.:

a) część graficzna w postaci rysunku zmiany planu w skali 1: 1 000 - Zał. Nr 1 (1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10, 1/11, 1/12, 1/13, 1/14, 1/15, 1/16, 1/17, 1/18, 1/19, 1/20, 1/21, 1/24, 1/25, 1/26, 1/27, 1/28, 1/29, 1/30),1/31, 1/32, 1/33, 1/34, 1/35, 1/36, 1/37,

b) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag zgłoszonych w trakcie wyłożenia projektu zmiany planu do publicznego wglądu - Zał. Nr 2,

c) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji i zasadach finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, wynikających ze zmiany planu, należących do zadań własnych gminy - Zał. Nr 3.

Rozdział 1.
PRZEPISY OGÓLNE

§ 2. 1. Zmianą planu obejmuje się :

1) zmianę sposobu zagospodarowania części obszaru gminy Mońki, położonego na terenach wsi: Potoczyzna, Świerzbienie, Hornostaje, Zblutowo, Przytulanka, Kołodzież, Kosiorki, Dzieżki, Ciesze, Rybaki, Żodzie, Krzeczkowo, Sobieski, Boguszewo, Sikory;

2) dostosowanie treści planu, określonej w § 22, do wymogów art. 75, ust. 2 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. Nr 106, poz. 675);

2. Podstawę opracowania zmiany planu stanowią:

1) uchwała Rady Miejskiej w Mońkach Nr X/107/11 z dnia 21 czerwca 2011 r w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mońki;

2) studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Mońki, uchwalone uchwałą Nr IV/32/98 Rady Miejskiej w Mońkach z dnia 29 grudnia 1998 r zmienione uchwałą, Nr XXVII/130/08 z dnia 20 października 2008 r. oraz Nr XXIV/199/12 z dnia 30 października 2012 r.

3. Przedmiotem zmiany planu są zagadnienia obowiązujące, zawarte w art. 15, ust. 2 i częściowo 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ):

1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania oraz lokalizacja urządzeń infrastruktury technicznej:

a) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem usług i rzemiosła nieuciążliwego, oznaczone na rysunku zmiany planu symbolem MNU

b) tereny zabudowy usługowej i rzemieślniczej, z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone na rysunku zmiany planu symbolem URM

c) tereny zabudowy usługowej zakresu kultury, sportu i rekreacji, oznaczone na rysunku zmiany planu symbolem UKS,

d) tereny zabudowy usługowej uciążliwej (kremacja zwłok), oznaczone na rysunku zmiany planu symbolem UR,

e) tereny zabudowy produkcyjnej, rzemieślniczej usługowej i handlowej, z dopuszczeniem gospodarowania odpadami, oznaczone na rysunku zmiany planu symbolem PU ,

f) tereny leśne, oznaczone na rysunku zmiany planu symbolem ZL ,

g) tereny dróg publicznych oraz wewnętrznych, oznaczone na rysunku zmiany planu symbolem KD

h) trasy sieci wodociągowej, oznaczone na rysunku zmiany planu symbolem w ,

i) trasy sieci energetycznej niskiego napięcia, oznaczone na rysunku zmiany planu symbolem enn ,

j) trasy linii telefonicznej, oznaczone na rysunku zmiany planu symbolem t ;

2) zasady i warunki zagospodarowania terenów:

a) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego,

b) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego,

c) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej,

d) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych,

e) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy,

f) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszarów osuwania się mas ziemnych

g) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych zmianą planu,

h) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy,

i) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej,

j) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów,

k) stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647);

3) ustalenia pozostałe:

a) przedsięwzięcia obrony cywilnej,

b) zasady ochrony przeciwpożarowej,

c) przeznaczenie gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne.

§ 3. 1. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku zmiany planu są obowiązującymi ustaleniami:

1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu, bądź różnych zasadach zagospodarowania;

2) granice opracowania zmiany planu - uchwalenia zmiany planu;

3) symbole określające przeznaczenie terenów;

4) nieprzekraczalne linie zabudowy z uwzględnieniem ustaleń tekstu zmiany planu.

2. Pozostałe oznaczenia graficzne mają charakter informacyjny i postulatywny.

3. Ustalenia zmiany planu nie przypisane określonemu symbolowi dotyczą całego obszaru opracowania.

§ 4. 1. Przeznaczenie terenów pod zabudowę inną niż rolniczą i leśną odbywa się na podstawie wyznaczonych funkcji terenów z ich przeznaczeniem pod różnego rodzaju zabudowę, które nie wymagają uzyskiwania zgody organów, o których mowa w art. 7, ust. 2 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1266, z późn. zm.) oraz na podstawie zgody Marszałka Województwa Podlaskiego na przeznaczenie lasów i gruntów leśnych na cele nieleśne.

2. W przypadku nieścisłości pomiędzy określonymi na rysunku zmiany planu liniami rozgraniczającymi terenu a jego przeznaczeniem opisanym w tekście zmiany planu, decydują ustalenia tekstu zmiany planu.

§ 5. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

1) zmianie planu - należy przez to rozumieć ustalenia (tekstowe i graficzne) określone w § 1 i 2 uchwały;

2) planie - należy przez to rozumieć miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego uchwalony uchwałą Nr IX/64/03 Rady Miejskiej w Mońkach z dnia 30 października 2003 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 122, poz. 2247, zm. z 2006 r. Nr 12. poz. 155 z 2008 r Nr 270, poz.2748, z 2011 r Nr 100, poz.1141);

3) uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Miejskiej,

4) aktualnych przepisach szczególnych i odrębnych - należy przez to rozumieć przepisy ustaw z przepisami wykonawczymi;

5) rysunku zmiany planu - należy przez to rozumieć rysunek przedstawiony na mapie w skali 1: 1 000 lub 1: 5 000, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały;

6) przeznaczeniu podstawowym - należy przez to rozumieć takie przeznaczenie, które powinno przeważać na danym terenie, wyznaczonym liniami rozgraniczającymi;

7) przeznaczeniu dopuszczalnym - należy przez to rozumieć rodzaje przeznaczenia inne niż podstawowe, które uzupełniają lub wzbogacają przeznaczenie podstawowe;

8) terenie - należy przez to rozumieć teren o określonym rodzaju przeznaczenia podstawowego, opisanego w tekście zmiany planu oraz wyznaczonego na rysunku zmiany planu liniami rozgraniczającymi;

9) zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej - należy przez to rozumieć definicję zawartą w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z późn. zm.);

10) urządzeniach infrastruktury technicznej - należy przez to rozumieć urządzenia z zakresu zaopatrzenia w wodę, elektroenergetyki, telekomunikacji;

11) powierzchni terenu biologicznie czynnego - należy przez to rozumieć definicję zawartą w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z późn. zm.);

12) nieprzekraczalnych liniach zabudowy - należy przez to rozumieć linie, których nie mogą przekroczyć ściany budynków w kierunku ulicy (nie dotyczy ganków, wykuszy, pilastrów, itp., zajmujących nie więcej niż 20% powierzchni ściany);

13) wskaźniku powierzchni całkowitej zabudowy - należy przez to rozumieć udział powierzchni całkowitej zabudowy (suma powierzchni wszystkich kondygnacji, wszystkich budynków na działce) w powierzchni całkowitej działki;

14) urządzeniach infrastruktury telekomunikacyjnej o nieznacznym oddziaływaniu - należy przez to rozumieć definicję zawartą w art. 2, ust. 1, pkt 4 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. Nr 106, poz. 675, z późn. zm);

15) usługach i rzemiośle nieuciążliwym - należy przez to rozumieć przedsięwzięcia, które nie wymagają opracowania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, na podstawie przepisów szczególnych.

Rozdział 2.
PRZEZNACZENIE TERENÓW I ICH FUNKCJE

§ 6. 1. Ustala się tereny z podstawowym przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z dopuszczeniem usług i rzemiosła nieuciążliwego, oznaczone na rysunku zmiany planu symbolem MNU , w skład których wchodzą:

1) tereny we wsi Hornostaje - Osada, obejmujące działki lub ich części nr geodezyjny:

a) teren 1 MNU obejmujacy działki nr geodezyjny 80, 81 (Zał. Nr.1/1),

b) teren 2 MNU obejmujący część działki nr geodezyjny 130/1 ( Zał. Nr 1/2),

c) teren 3 MNU obejmujący działki nr geodezyjny 149/1, 149/2 ( Zał. Nr 1/3),

d) teren 4 MNU obejmujący część działki nr geodezyjny 178 ( Zał. Nr 1/4),

e) teren 5 MNU obejmujący działkę nr geodezyjny 180 ( Zał. Nr 1/5),

f) tereny 6 MNU, 6a MNU, 6b MNU obejmujące działkę nr geodezyjny 185/1 ( Zał. Nr 1/6),

2) tereny we wsi Świerzbienie , obejmujące działki lub ich części nr geodezyjny:

a) teren 7 MNU obejmujący działkę nr geodezyjny 24/18 (Zał.Nr 1/7,

b) tereny 8 MNU i 8a MNU obejmujące działkę nr geodezyjny 25/9 ( Zał. Nr 1/8),

c) teren 9 MNU obejmujący działkę nr geodezyjny 44/4 ( Zał. Nr 1/9),

3) tereny we wsi Zblutowo, obejmujące działki lub ich części nr geodezyjny:

a) teren 10 MNU obejmujący działki nr geodezyjny 69,70 ( Zał.Nr 1/10),

b) tereny 11 MNU, 11a MNU, obejmujące działkę nr geodezyjny 67 i część nr 66 ( Zał. Nr 1/10),

c) teren 12 MNU obejmujący części działek nr geodezyjny 60, 61 ( zal. Nr 1/11),

d) teren 13 MNU obejmujący części działek nr geodezyjny 72 , 73, 74 (Zał. Nr 1/11),

e) teren 14 MNU obejmujący części działek nr geodezyjny 91/2, 95, 96/1 Zał. Nr 1/12),

4) tereny 16 MNU i 16a MNU we wsi Potoczyzna, obejmujące część działki nr geodezyjny 296 ( Zał.Nr 1/13);

5) tereny 17 MNU, 17a MNU we wsi Kołodzież, obejmujące część działki nr 112/17 (Zał.Nr 1/14);

6) teren 18 MNU we wsi , Żodzie, obejmujący część działki nr geodezyjny 152/6 ( Zał.Nr 1/15);

7) teren 20 MNU we wsi Rybaki , obejmujący część działki nr geodezyjny 11/15 (Zał. Nr 1/31);

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 dopuszcza się ponadto lokalizowanie:

1) urządzeń infrastruktury technicznej;

2) dróg dojazdowych, parkingów i garaży oraz budynków gospodarczych niezbędnych do obsługi obszaru;

3) urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej o nieznacznym oddziaływaniu.

§ 7. 1. Ustala się tereny z podstawowym przeznaczeniem pod zabudowę usługową i rzemieślniczą,
z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone na rysunku zmiany planu symbolem URM , w skład których wchodzą:

1) teren 21 URM we wsi Świerzbienie , obejmujący działkę nr geodezyjny 10/2 (Zał. Nr 1/17);

2) teren 22 URM we wsi Kosiorki, obejmujący część działki nr geodezyjny 1/3 (Zał. Nr 1/18),

3) teren 23 URM we wsi Dzieżki, obejmujący działkę nr geodezyjny 18/2 i część działki 18/4, utworzone po podziale działki nr geodezyjny 18/1 (Zał. Nr 1/19);

4) teren 24 URM we wsi Ciesze, obejmujący część działki nr geodezyjny 22/1 (Zał. Nr 1/20);

5) teren 25 URM we wsi Przytulanka, obejmujący część działki nr geodezyjny 285 (Zał. Nr 1/21;

6) teren 15 URM we wsi Zblutowo, obejmujący część działki nr geodezyjny 88 ( Zał. Nr 1/12),

7) tereny we wsi Potoczyzna, obejmujące działki lub ich części nr geodezyjny:

a) teren 28 URM obejmujący działki nr geodezyjny 239, 240 ( Zał. Nr 1/24);

b) tereny 29 URM i 29a URM obejmujące część działki nr geodezyjny 244 ( Zał.Nr 1/25);

8) tereny we wsi Kołodzież, obejmujące działki lub ich części nr geodezyjny:

a) teren 17 URM , obejmujący działkę nr 112/18 ( Zał.Nr 1/14);

b) teren 30 URM obejmujący działkę nr geodezyjny 58 ( Zał. Nr 1/26);

c) teren 31 URM obejmujący działkę nr geodezyjny 108/13 utworzoną po podziale działki nr 108/7 (Zał.Nr 1/27);

d) teren 32 URM obejmujący część działki nr geodezyjny 119/6 ( Zał.Nr 1/28);

9) teren 33 URM we wsi Hornostaje - Osada, obejmujący działki nr geodezyjny 64, 65, 66 (Zał. Nr 1/16);

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 dopuszcza się ponadto lokalizowanie:

1) urządzeń infrastruktury technicznej;

2) dróg dojazdowych, parkingów i garaży oraz budynków gospodarczych niezbędnych do obsługi obszaru;

3) urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej.

§ 8. 1. Ustala się tereny z podstawowym przeznaczeniem pod zabudowę usługową z zakresu kultury, sportu i rekreacji, oznaczone na rysunku zmiany planu symbolem UKS , w skład których wchodzą:

1) teren 33 UKS we wsi Krzeczkowo , obejmujący działkę nr geodezyjny 334 (Zał. Nr 1/29);

2) teren 34 UKS we wsi Przytulanka , obejmujący działkę nr geodezyjny 161 (Zał. Nr 1/30)

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 dopuszcza się ponadto lokalizowanie:

1) urządzeń infrastruktury technicznej;

2) dróg dojazdowych, parkingów i garaży oraz budynków gospodarczych niezbędnych do obsługi obszaru;

3) urządzeń infrastruktury z zakresu łączności publicznej.

§ 9. 1. Ustala się we wsi Żodzie teren z podstawowym przeznaczeniem pod zabudowę usługową, uciążliwą (kremacja zwłok), obejmujący część działki nr geodezyjny 152/6, oznaczony na rysunku zmiany planu symbolem 35 UR (Zał .Nr 1/15).

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 dopuszcza się ponadto lokalizowanie:

1) urządzeń infrastruktury technicznej;

2) dróg dojazdowych, parkingów i garaży oraz budynków gospodarczych niezbędnych do obsługi obszaru;

3) urządzeń infrastruktury z zakresu łączności publicznej.

§ 10. 1. Ustala się we wsi Rybaki teren z podstawowym przeznaczeniem pod zabudowę produkcyjno-usługowo-handlowa, z dopuszczeniem gospodarowania odpadami, obejmujący część działki nr geodezyjny 11/15, oznaczony na rysunku zmiany planu symbolem 36 PU (Zał . Nr 1/31).

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 dopuszcza się ponadto lokalizowanie:

1) urządzeń infrastruktury technicznej;

2) dróg dojazdowych, parkingów i garaży oraz budynków gospodarczych niezbędnych do obsługi obszaru;

3) urządzeń infrastruktury z zakresu łączności publicznej.

§ 11. 1. Ustala się tereny z przeznaczeniem do zalesienia, oznaczone na rysunku zmiany planu symbolem ZL , w skład których wchodzą:

1) we wsi Hornostaje teren oznaczony symbolem 37 ZL , obejmujący część działki nr geodezyjny 324 o pow.10,4200 ha (Zał. Nr 1/32);

2) we wsi Sikory teren oznaczony symbolem 38 ZL , obejmujący działkę nr geodezyjny 178 o pow.5,6100 (Zał. Nr 1/33);

3) we wsi Dzieżki:

a) teren oznaczony symbolem 39 ZL , obejmujący część działki nr geodezyjny 11/6 o pow. 1,0000 ha (Zał. Nr 1/34),

b) teren oznaczony symbolem 40 ZL , obejmujący działkę nr geodezyjny 11/8 o pow. 0,9132 ha (Zał. Nr 1/34),

4) we wsi Sobieski teren oznaczony symbolem 41 ZL , obejmujący części działek nr geodezyjny 8/3 o pow. 0,7800 ha oraz 9/1 o pow.1,0100 ha (Zał. Nr 1/35),

5) we wsi Boguszewo:

a) teren oznaczony symbolem 42 ZL , obejmujący działkę nr geodezyjny 634 o pow. 0,8700 ha (Zał. Nr 1/36),

b) teren oznaczony symbolem 43 ZL , obejmujący część działki nr geodezyjny 747 o pow. 2,1600 ha (Zał. Nr 1/36),

6) we wsi Krzeczkowo: tereny oznaczone symbolami 44 ZL , i 44a ZL obejmujące działkę nr geodezyjny 466 o pow. 0,5300 ha oraz część działki nr geodezyjny 467 o pow.1,0200 ha (Zał. Nr 1/37),

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 ustala się zagospodarowanie terenów według art. 3, ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2000 r. Nr 56, poz. 679, z późn. zm.) oraz art. 2. ust. 2 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1266, z późn. zm.), o ile zagospodarowanie to jest zgodne z innymi przepisami szczególnymi.

3. Na terenach, o których mowa w ust. 1 dopuszcza się:

1) zakładanie i przeprowadzanie dla potrzeb ludności i rolnictwa lokalnych sieci infrastruktury technicznej oraz związanych z nimi urządzeń niezbędnych do korzystania z tej infrastruktury, w sytuacji braku możliwości ich trasowania poza terenami leśnymi, pod warunkiem uzyskania zgody właściciela gruntów na wykonania prac oraz rekultywacji gruntów po ich zakończeniu;

2) lokalizację infrastruktury i urządzeń łączności publicznej;

3) urządzanie ciągów spacerowych, szlaków turystycznych i innych urządzeń związanych z turystyką w rozumieniu art. 4, pkt 21 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2004 r. 121, poz. 1266, z późn. zm.) oraz art. 3, pkt 2 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2005 r. Nr 45, poz. 435, z późn. zm.);

4) lokalizację obiektów związanych z obsługą gospodarki leśnej i eksploatacją lasów oraz modernizację obiektów istniejących na terenach leśnych.

Rozdział 3.
PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU, W TYM LINIE ZABUDOWY, GABARYTY OBIEKTÓW I WSKAŹNIKI INTENSYWNOŚCI ZABUDOWY. ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

§ 12. Na terenach przeznaczonych w zmianie planu pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, usługową i rzemieślniczą z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i przemysłową ustala się parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu a także zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy w sposób następujący:

1) dojazdy do terenów jak niżej od najbliższych dróg publicznych i wewnętrznych, zaś miejsce i warunki włączenia się do tych dróg należy uzgodnić z ich zarządcami:

a) do terenu 1 MNU we wsi Hornostaje - Osada od drogi gminnej Nr 104040B Kosiorki - Hornostaje - Osada - droga powiatowa Mońki - Goniądz i istniejących dróg wewnętrznych jako ciągi pieszo - jezdne z poszerzeniem jak na rysunku planu i drogą o szerokości 4 m,

b) do terenu 2 MNU we wsi Hornostaje - Osada od drogi gminnej Nr 104040B Kosiorki - Hornostaje - Osada - droga powiatowa Mońki - Goniądz, z poszerzeniem linii rozgraniczającej o 3,5 m kosztem działki nr geodezyjny 130/1,

c) do terenu 3 MNU we wsi Hornostaje - Osada od drogi gminnej Nr 104040B Kosiorki - Hornostaje - Osada - droga powiatowa Mońki - Goniądz, z poszerzeniem linii rozgraniczającej o 5 m kosztem działek nr geodezyjny 149/1 i 149/2,

d) do terenu 4 MNU we wsi Hornostaje - Osada od drogi gminnej Nr 104040B Kosiorki - Hornostaje - Osada - droga powiatowa Mońki - Goniądz,

e) do terenu 5 MNU we wsi Hornostaje - Osada od drogi gminnej Nr 104040B Kosiorki - Hornostaje - Osada - droga powiatowa Mońki - Goniądz,

f) do terenów 6 MNU, 6a MNU, 6b MNU we wsi Hornostaje - Osada od drogi powiatowej Nr 1416B Mońki - Goniądz i projektowanych ulic:

- 1 KD-D klasy D o szerokości w liniach rozgraniczających 10 m i szerokości jezdni 5 m,

- 2 KD-D klasy D o szerokości w liniach rozgraniczających 10 m z normatywnym poszerzeniem do 10 m na łuku poziomym R=70 m i szerokości jezdni 5 m z normatywnym poszerzeniem na łuku poziomym do 5 m,

- 3 KD-L klasy L o szerokości w liniach rozgraniczających 15 m i szerokości jezdni 6; narożne ścięcia linii rozgraniczających 5x5 m,

g) do terenu 7 MNU we wsi Świerzbienie od projektowanej ulicy KD-D o szerokości w liniach rozgraniczających 10 m z poszerzeniem do 12,5 m celem wykonania placu do zawracania 12,5 m X 12,5 m, jak na rysunku zmiany planu i szerokości jezdni 5 m,

h) do terenów 8 MNU i 8a MNU we wsi Świerzbienie od drogi Nr 51 z poszerzeniem o 3m kosztem działki Nr 25/9 i projektowanych ulic:

- 1 KD-D klasy D o szerokości w liniach rozgraniczających 10 m i szerokości jezdni 5 m,

- 2 KD-D klasy D o szerokości w liniach rozgraniczających 15 m i szerokości jezdni 6 m,

- 3 KD-Dx klasy D jako ciągu pieszo-jezdnego o szerokości w liniach rozgraniczających 6 m

i) do terenu 9 MNU we wsi Świerzbienie od drogi 012Dw10/5 wyznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego osiedla "Reja" w Mońkach,

j) do terenu 10 MNU we wsi Zblutowo od drogi krajowej Nr 65 i projektowanej ulicy 1KD-D z poszerzeniem istniejącej drogi jak na rysunku zmiany planu oraz ulicy 2 KD-D z poszerzeniem istniejącej drogi ( nr geod.62/2) o 5 m kosztem działek nr geodezyjny 69 i 70 i szerokości jezdni 5 m,

k) do terenów 11 MNU i 11a MNU we wsi Zblutowo od drogi krajowej Nr 65 i projektowanych ulic:

- 1KD-D z poszerzeniem istniejącej drogi jak na rysunku zmiany planu i szerokości jezdni 5 m,

- 2 KD-D z poszerzeniem istniejącej drogi (nr geod.62/2) o 5 m kosztem działki nr geodezyjny 67, szerokość jezdni 5 m,

- 3 KD-D klasy D o szerokości w liniach rozgraniczających 10 m z poszerzeniem do 12,5 m celem wykonania placu do zawracania 12,5 m X 12,5 m jak na rysunku zmiany planu i szerokości jezdni 5 m,

- 4 KD-Dx jako ciągu pieszo-jezdnego o szerokości w liniach rozgraniczających 5 m, szerokość jezdni 3 m,

l) do terenu 12 MNU we wsi Zblutowo od drogi powiatowej Nr 1366B, ł) do terenu 13 MNU we wsi Zblutowo od drogi powiatowej Nr 1366B i drogi 62/2 z poszerzeniem jej do 10 m,

m) do terenu 14 MNU we wsi Zblutowo od drogi Nr 96/2,

n) do terenów 16 MNU i 16a MNU we wsi Potoczyzna od drogi o numerze geodezyjnym 294/1 i 165/1 oraz projektowanej ulicy o szerokości w liniach rozgraniczających 8 m i szerokości jezdni 3 m,

o) do terenów 17 MNU, 17a MNU 17 URM we wsi Kołodzież od drogi powiatowej Nr 1367B i projektowanych ulic:

- 1 KD-D o szerokości w liniach rozgraniczających 10 m i szerokości jezdni 5 m

- 2 KD-Dxj jako ciągu pieszo-jezdnego o szerokości w liniach rozgraniczających 6 m i szerokości jezdni 3 m,

- 3 kD-D o szerokości w liniach rozgraniczających 10 m, z wyokrągleniem załomu trasy łukiem poziomym R= 200 m, szerokość jezdni 5 m, narożne ścięcia 5 x 5 m i 10 x 10 m, jak na rysunku zmiany planu,

p) do terenu 18 MNU we wsi Żodzie od istniejącej drogi i projektowanej ulicy KD-Dx jako ciagu pieszo-jezdnego o szerokości w liniach rozgraniczających 8 m ; narożne ścięcia 5x5 m,

r) do terenu 20 MNU we wsi Rybaki od drogi powiatowej Nr 1366B,

s) do terenu 15 URM we wsi Zblutowo od drogi powiatowej Nr 1366B i ulicy KD-D o szerokości w liniach rozgraniczających 10 m i szerokości jezdni 5 m,

t) do terenu 21 URM we wsi Świerzbienie od drogi powiatowej Nr 1415B ,

u) do terenu 22 URM we wsi Kosiorki od drogi powiatowej Nr 1417B i istniejącej drogi nr geodezyjny działki 21,

w) do terenu 23 URM we wsi Dzieżki od istniejącej drogi i projektowanej ulicy,

z) do terenu 24 URM we wsi Ciesze od drogi krajowej Nr 65,

aa) do terenu 25 URM we wsi Przytulanka od istniejącej drogi ,

bb) do terenu 28 URM we wsi Potoczyzna od drogi powiatowej Nr 1412B i projektowanej ulicy KD-D o szerokości w liniach rozgraniczających 10 m i szerokości jezdni 5 m,

cc) do terenów 29URM i 29a URM we wsi Potoczyzna od drogi powiatowej Nr 1412B i projektowanej ulicy KD-D klasy D o szerokości w liniach rozgraniczających 10 m z normatywnym poszerzeniem do 12 m na łuku poziomym R= 30 m, szerokość jezdni 5 m z normatywnym poszerzeniem na łuku do 7 m, narożne ścięcia linii rozgraniczających 5 x 5 m,

dd) do terenu 30 URM we wsi Kołodzież od drogi powiatowej Nr 1365B,

ee) do terenu 31 URM we wsi Kołodzież od drogi powiatowej Nr 1363B,

ff) do terenu 32 URM we wsi Kołodzież od istniejącej drogi i projektowanej ulicy KD-D o szerokości w liniach rozgraniczających 8 m i szerokości jezdni 3 m,

gg) do terenu 33 URM we wsi Hornostaje - Osada od drogi powiatowej Nr 1416B i projektowanej ulicy KD-D o szerokości w liniach rozgraniczających 10 m i szerokości jezdni 5 m ze ścięciami narożnymi 5x5 m, jak na rysunku zmiany planu,

hh) do terenu 33 UKS we wsi Krzeczkowo od drogi powiatowej Nr 1413B,

ii) do terenu 34 UKS we wsi Przytulanka od drogi powiatowej Nr 1404B,

jj) do terenu 35 UR we wsi Żodzie od istniejącej drogi i projektowanej ulicy KD-Dx jako ciągu pieszo-jezdnego o szerokości w liniach rozgraniczających 8 m, z narożnym ścięciem 10x10 m, szerokość jezdni 3 m,

kk) do terenu 36 PU we wsi Rybaki od drogi powiatowej Nr 1366B;

2) nieprzekraczalne linie zabudowy od dróg i innych urządzeń infrastruktury technicznej w odległościach nie mniejszych jak niżej określone:

a) na terenie 1 MNU we wsi Hornostaje - Osada - istniejąca linia zabudowy,

b) na terenie 2 MNU we wsi Hornostaje-Osada 15 m od projektowanej krawędzi jezdni,

c) na terenie 3 MNU we wsi Hornostaje - Osada 10 m od projektowanej krawędzi jezdni tj. 12 m od istniejącej linii rozgraniczającej,

d) na terenie 4 MNU we wsi Hornostaje - Osada 10 m od krawędzi jezdni,

e) na terenie 5 MNU we wsi Hornostaje - Osada 10 m od krawędzi jezdni drogi gminnej Nr 104040B i 20 m od krawędzi jezdni drogi powiatowej Nr 1416B Mońki- Goniądz,

f) na terenie 6 MNU, 6a MNU, 6b MNU we wsi Hornostaje - Osada 15 m od krawędzi jezdni drogi powiatowej Nr 1416B, 5 m od linii rozgraniczających ulic 1 KD-D, 2 KD-D i 3 KD-L,

g) na terenie 7 MNU we wsi Świerzbienie 10 m od linii rozgraniczającej po stronie drogi powiatowej Nr 1415B Mońki - Świerzbienie-Kosiorki i 5 m od linii rozgraniczającej ulicy KD-D,

h) na terenie 8 MNU, 8a MNU we wsi Świerzbienie 5 m od linii rozgraniczających drogi nr 51 i ulic 1 KD-D, 2 KD-D i 3 KD-Dx,

i) na terenie 9 MNU we wsi Świerzbienie 8 m od krawędzi jezdni ulicy 12 KDw-10/5 na osiedlu "Reja" w Mońkach,

j) na terenie 10 MNU we wsi Zblutowo 50 m od krawędzi jezdni drogi krajowej Nr 65 dla zabudowy mieszkaniowej a zabudowy pozostałej 25 m oraz 5 m od linii rozgraniczających projektowanych ulic 1 KD-D i 2 KD-D,

k) na terenie 11 MNU, 11a MNU we wsi Zblutowo 50 m od krawędzi jezdni drogi krajowej Nr 65 dla zabudowy mieszkaniowej a zabudowy pozostałej 25 m oraz 5 m od linii rozgraniczających projektowanych ulic 1 KD-D , 2 KD-D, 3KD-D i 4 KD-Dx oraz 7 m od osi linii SN 15 kV,

l) na terenie 12 MNU we wsi Zblutowo 30 m od krawędzi jezdni drogi powiatowej Nr 1366B dla zabudowy mieszkaniowej a pozostałej zabudowy 20 m, ł) na terenie 13 MNU we wsi Zblutowo 30 m od krawędzi jezdni drogi powiatowej Nr1366B dla zabudowy mieszkaniowej a pozostałej zabudowy 20 m z zachowaniem odległości 7 m od osi linii 15kV oraz 5 m od projektowanej linii rozgraniczającej drogi o numerze geodezyjnym 62/2,

m) na terenie 14 MNU we wsi Zblutowo 30 m od krawędzi jezdni drogi powiatowej Nr 1366B dla zabudowy mieszkaniowej a pozostałej zabudowy 20 m oraz 7 m od osi linii SN 15 kV,

n) na terenach 16 MNU i 16a MNU we wsi Potoczyzna 5 m od projektowanej linii rozgraniczającej ulicy KD-D,

o) na terenach 17 MNU, 17a MNU i 17 URM we wsi Kołodzież 30 m od krawędzi jezdni drogi powiatowej Nr 1367B dla zabudowy mieszkaniowej a pozostałej zabudowy 20 m oraz 5 m od linii rozgraniczających projektowanych ulic 1 KD-D, 2 KD-Dx i 3 KD-D, z zachowaniem normatywnych odległości od infrastruktury technicznej,

p) na terenie 18 MNU we wsi Żodzie 5 m od linii rozgraniczającej projektowanej ulicy 1 KD-Dx,

r) na terenie 20 MNU we wsi Rybaki istniejąca lub 30 m od krawędzi jezdni drogi powiatowej Nr 1366B dla zabudowy mieszkaniowej a pozostałej zabudowy 20 m,

t) na terenie 15 URM we wsi Zblutowo 30 m od krawędzi jezdni drogi powiatowej
Nr 1366B dla zabudowy mieszkaniowej a pozostałej zabudowy 20 m i 5 m od linii rozgraniczających projektowanych ulic,

u) na terenie 21 URM we wsi Świerzbienie 30 m od krawędzi jezdni drogi powiatowej Nr 1415B dla zabudowy mieszkaniowej a pozostałej zabudowy 20 m oraz 5 m od linii rozgraniczającej projektowanej ulicy KD-D, ,

w) na terenie 22 URM we wsi Kosiorki 30 m od krawędzi jezdni drogi powiatowej
Nr 1417B dla zabudowy mieszkaniowej a pozostałej zabudowy 20 m, z zachowaniem normatywnych odległości od infrastruktury technicznej,

z) na terenie 23 URM we wsi Dzieżki 5m od linii rozgraniczających ewentualnych dróg wewnętrznych, z zachowaniem normatywnych odległości od infrastruktury technicznej,

aa) na terenie 24 URM we wsi Ciesze 50 m od krawędzi jezdni drogi krajowej
Nr 65 dla zabudowy mieszkaniowej a zabudowy pozostałej 25 m,

bb) na terenie 25 URM we wsi Przytulanka 10 m od linii rozgraniczającej istniejącej drogi,

cc) na terenie 28 URM we wsi Potoczyzna 30 m od krawędzi jezdni drogi powiatowej
Nr 1412B dla zabudowy mieszkaniowej a pozostałej zabudowy 20 m oraz 5 m od linii rozgraniczającej projektowanej ulicy KD-D, ,

dd) na terenie 29 URM we wsi Potoczyzna 30 m od krawędzi jezdni drogi powiatowej
Nr 1412B dla zabudowy mieszkaniowej a pozostałej zabudowy 20 m oraz 5 m od linii rozgraniczających ulicy KD-D,

ee) na terenie 30 URM we wsi Kołodzież 12 m od krawędzi jezdni drogi powiatowej
Nr 1365B,

ff) na terenie 31 URM we wsi Kołodzież 30 m od krawędzi jezdni drogi powiatowej
Nr 1363B dla zabudowy mieszkaniowej a pozostałej zabudowy 20 m,

gg) na terenie 32 URM we wsi Kołodzież 30 m od krawędzi jezdni drogi powiatowej
Nr 1363B dla zabudowy mieszkaniowej a pozostałej zabudowy 20 m, oraz 5 m od linii rozgraniczającej projektowanej ulicy KD-D,

hh) na terenie 33 URM we wsi Hornostaje - Osada 30 m od krawędzi jezdni drogi powiatowej Nr 1416B dla zabudowy mieszkaniowej a pozostałej zabudowy 20 m oraz 5 m od linii rozgraniczających projektowanej ulicy KD-D,

ii) na terenie 33 UKS we wsi Krzeczkowo 12 m od krawędzi jezdni dróg powiatowych
Nr 1212B i Nr 1413B,

jj) na terenie 34 UKS we wsi Przytulanka 12 m od krawędzi jezdni drogi powiatowej
Nr 1404B, z zachowaniem normatywnych odległości od infrastruktury technicznej,

kk) na terenie 35 UR we wsi Żodzie 5 m od linii rozgraniczającej projektowanej ulicy KD-D,

ll) na terenie 36 PU we wsi Rybaki istniejąca lub 30 m od krawędzi jezdni drogi powiatowej Nr 1366B dla zabudowy mieszkaniowej a pozostałej zabudowy 20 m,

3) ustala się następujące zasady w zakresie odległości sytuowania budynków od granicy działek sąsiednich:

a) odległość sytuowania zabudowy od granicy działki sąsiedniej wynosi:

- 4 m dla budynków z otworami okiennymi lub drzwiowymi zwróconymi w stronę działki sąsiedniej,

- 3 m dla budynków zwróconych w stronę działki sąsiedniej ścianą bez otworów okiennych i drzwiowych;

b) dopuszcza się usytuowanie budynku skierowanego w stronę działki sąsiedniej ścianą zewnętrzną bez otworów drzwiowych i okiennych w odległości 1,5 m od granicy działki lub bezpośrednio przy jej granicy;

4) cechy zabudowy, wskaźniki intensywności i gabaryty zabudowy:

a) wysokość zabudowy do 2 kondygnacji nadziemnych oraz użytkowe poddasze

b) dachy symetryczne dwuspadowe, a także dachy czterospadowe - wszystkie o nachyleniu połaci dachowej minimum 32o, również inne, których kształty wywodzą się z tradycji miejscowego budownictwa ludowego i dworkowego, dachy dla zabudowy usługowej i rzemieślniczej należy dostosować do wymagań technologicznych,

c) przy projektowaniu nowej zabudowy należy zachować na działce budowlanej minimum 30% powierzchni biologicznie czynnej,

d) wskaźnik wielkości całkowitej powierzchni zabudowy: minimalny 10 %, maksymalny 70% powierzchni działki;

5) w zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się:

a) zaopatrzenie w wodę do celów komunalnych i przeciwpożarowych terenów we wsiach:

- Hornostaje - Osada: 1 MNU, 3 MNU,4 MNU, 33 URM,

- Zblutowo: 12 MNU, 14 MNU, 15 URM,

- Potoczyzna: 28 URM, 29 URM, 29a URM,

- Krzeczkowo: 33 UKS,

- Przytulanka: 34 UKS, z istniejącej sieci wodociągowej zasilanej z miejskiej stacji wodociągowej w Mońkach,

b) zaopatrzenie w wodę do celów komunalnych i przeciwpożarowych terenów 8 MNU i 8a MNU we wsi Świerzbienie z istniejącej i projektowanej sieci wodociągowej, z włączeniem się do istniejącego przewodu zasilanego z miejskiej stacji wodociągowej w Mońkach,

c) zaopatrzenie w wodę do celów komunalnych i przeciwpożarowych terenów we wsiach:

- Hornostaje - Osada: 2 MNU, 5 MNU, 6 MNU, 6a MNU, 6b MNU,

- Świerzbienie: 7 MNU, 9 MNU, 21 URM,

- Zblutowo: 10 MNU, 11 MNU, 11a MNU, 13 MNU,

- Potoczyzna: 16 MNU, 16a MNU,

- Kosiorki: 22 URM,

- Ciesze: 24 URM,

- Przytulanka: 25 URM,

- z projektowanej sieci wodociągowej z włączeniem się do istniejących, poza granicami opracowania, przewodów wodociągowych, zasilanych z miejskiej stacji wodociągowej w Mońkach,

d) zaopatrzenie w wodę do celów komunalnych i przeciwpożarowych terenów 17 MNU, 17aMNU i 17URM we wsi Kołodzież z istniejącej i projektowanej sieci wodociągowej, z włączeniem się do istniejących przewodów wodociągowych w granicach opracowania i w ulicy Kwiatowej w Mońkach, poza granicami zmiany planu,

e) zaopatrzenie w wodę do celów komunalnych i przeciwpożarowych terenów we wsiach:

- Kołodzież: 30 URM, 31 URM, 32URM,

- Dzieżki; 23 URM,

- z istniejącej sieci wodociągowej zasilanej ze stacji wodociągowej w Kołodzieży,

f) zaopatrzenie w wodę do celów komunalnych i przeciwpożarowych terenów 20 MNU i 36 PU we wsi Rybaki z istniejącej sieci wodociągowej zasilanej ze stacji wodociągowej we wsi Rybaki,

g) zaopatrzenie w wodę do celów komunalnych i przeciwpożarowych terenów we wsi Żodzie: 18 MNU, 35 UR z projektowanych, indywidualnych ujęć wody, zlokalizowanych na własnych działkach, zgodnie z przepisami szczególnymi,

h) ustala się strefy ochronne 2 m od osi przewodu dla istniejących, w granicach działki, przewodów wodociągowych na terenach: 1 MNU we wsi Hornostaje - Osada, 8 MNU we wsi Świerzbienie, 14 MNU we wsi Zblutowo, 23 URM we wsi Dzieżki, 29 URM we wsi Potoczyzna, 30 URM we wsi Kołodzież, 33 UKS we wsi Krzeczkowo, 34 UKS we wsi Przytulanka, 36 PU we wsi Rybaki,

i) w strefach ochronnych, ustalonych w pkt f dopuszcza się, w uzgodnieniu z właścicielem sieci:

- lokalizację nowych obiektów budowlanych pod warunkiem zastosowania rozwiązań technicznych gwarantujących bezpieczeństwo istniejącej sieci i lokalizowanego obiektu,

- prowadzenie robót budowlanych,

- sadzenie drzew i roślin o rozbudowanych systemach korzeniowych,

j) właściciel lub użytkownik terenu położonego w strefie ochronnej jest zobowiązany do zagospodarowania strefy w sposób umożliwiający prowadzenie, w razie potrzeby, robót budowlanych i remontów istniejącej sieci,

k) realizacja projektowanej sieci i przyłączy poszczególnych obiektów do sieci wodociągowej zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi prze zarządcę urządzeń wodociągowych,

l) do czasu zrealizowania projektowanej sieci wodociągowej dopuszcza się zaopatrzenie w wodę z indywidualnych ujęć wody zlokalizowanych na własnej działce, wykonanych zgodnie z warunkami określonymi w obowiązujących w tym zakresie przepisach szczególnych, które - po podłączeniu obiektów do scentralizowanego systemu wodociągowego - mogą być wykorzystywane do celów gospodarczych lub zlikwidowane,

6) w zakresie odprowadzania ścieków komunalnych i usuwania odpadów ustala się:

a) odprowadzanie ścieków komunalnych z terenów oznaczonych symbolami we wsiach:

- Hornostaje - Osada : 1 MNU, 2 MNU 3 MNU, 4 MNU 5 MNU 6 MNU, 6a MNU, 6b MNU, 33 URM,

- Świerzbienie : 7 MNU, 9 MNU, 21 URM,

- Zblutowo: 10 MNU, 11 MNU, 11a MNU, 12 MNU, 13 MNU, 14 MNU, 15 URM,

- Potoczyzna: 16 MNU, 16a MNU, 28 URM, 29 URM, 29a URM,

- Kołodzież: 30 URM, 31 URM, 32 URM,

- Żodzie: 18 MNU, 35 UR,

- Rybaki: 20 MNU, 36 PU,

- Kosiorki: 22 URM,

- Dzieżki: 23 URM,

- Ciesze: 24 URM,

- Przytulanka: 25 URM, 34 UKS,

- Krzeczkowo: 33 UKS, według rozwiązań indywidualnych, w zależności od ilości wytwarzanych ścieków;

- odprowadzanie ścieków do przydomowych oczyszczalni z lokalizacją w obrębie własnej działki (o ile parametry działki i poziom wód gruntowych na to pozwalają) i wykonanych zgodnie z warunkami określonymi w obowiązujących w tym zakresie przepisach szczególnych lub gromadzenie ścieków w szczelnych zbiornikach bezodpływowych z zapewnieniem ich wywożenia do punktu zlewnego do najbliższej oczyszczalni -

- odprowadzanie ścieków do kontenerowych oczyszczalni ścieków i po oczyszczeniu do wód powierzchniowych lub do gruntu na własnym terenie,

b) odprowadzanie ścieków do projektowanej kanalizacji sanitarnej, z włączeniem się, poza granicami opracowania, do istniejących kanałów sanitarnych i oczyszczalni ścieków w Mońkach z terenów oznaczonych symbolami we wsiach:

- Świerzbienie: 8 MNU, 8a MNU,

- Potoczyzna: 16 MNU, 16a MNU,

- Kolodzież: 17 MNU, 17a MNU, 17 URM

c) do czasu realizacji projektowanej kanalizacji sanitarnej wymienionej w pkt b, dopuszcza się indywidualne odprowadzanie ścieków, podobnie jak w pkt.a,

d) realizacja projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej i przyłączy poszczególnych obiektów do tej sieci zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez zarządcę sieci

e) odprowadzanie wód opadowych i roztopowych:

- wody opadowe i roztopowe z utwardzonych, szczelnych powierzchni terenów usługowych, dróg, ulic i parkingów, o znacznym stopniu zanieczyszczenia zawiesiną i substancjami ropopochodnymi, ujęte w szczelne, otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej powinny być oczyszczone przed wprowadzeniem do wód lub do ziemi, w taki sposób, aby spełniały wymogi ochrony środowiska, określone w aktualnych przepisach szczególnych; zabrania się odprowadzania wód opadowych do systemu odwadniającego (w tym rowów) drogi krajowej Nr 65, w innym przypadku wymaga to stosownych, wcześniejszych uzgodnień z zarządcą drogi krajowej,

- wody opadowe i roztopowe z dachów obiektów oraz terenów o małym stopniu zanieczyszczenia mogą być odprowadzane powierzchniowo bezpośrednio do gruntu na własny, nieutwardzony teren, w sposób uniemożliwiający spływ tych wód na grunty sąsiednie poprzez odpowiednie ukształtowanie terenu, zastosowanie rozwiązań technicznych, takich jak np. mały zbiornik retencyjny, wykorzystanie wód deszczowych do celów gospodarczych;

f) ustala się zakaz wprowadzania do wód lub do ziemi ścieków i wód opadowych nie spełniających obowiązujących norm,

g) ustala się usuwanie odpadów stałych systemem zorganizowanym, do pojemników bądź kontenerów ustawionych na posesjach z lokalizacją spełniającą warunki określone w aktualnych przepisach szczególnych dotyczących miejsc gromadzenia odpadów stałych i przekazywanie ich do unieszkodliwiania, zgodnie z obowiązującymi przepisami - aktualnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.), z wprowadzeniem selektywnej zbiórki odpadów, według rozstrzygnięć Rady Miejskiej w Mońkach;

7) w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną ustala się:

a) zasilanie terenów we wsiach:

- Hornostaje - Osada: 1MNU, 2 MNU, 4 MNU,

- Świerzbienie: 9 MNU,

- Kołodzież: 17 MNU, 17a MNU, 17 URM, 30 URM,

- Rybaki: 20 MNU,

- Krzeczkowo: 33 UKS,

- Przytulanka: 34 UKS,

- z najbliższej istniejacej linii nn, po dostosowaniu jej do nowych warunków pracy i rozbudowie w stosownym zakresie,

b) zasilanie terenów:

- Hornostaje - Osada: 6 MNU, 6a MNU, 6b MNU, 33 URM,

- Świerzbienie: 7 MNU, 8 MNU, 8a MNU, 21 URM,

- Zblutowo: 11 MNU, 11a MNU, 12 MNU, 13 MNU, 15 URM,

- Potoczyzna: 16 MNU, 16a MNU, 29 URM, 29a URM,

- Żodzie: 18 MNU,

- Kosiorki: 22 URM,

- z projektowanej stacji transformatorowej, zasilanej projektowanym odcinkiem linii SN 15 kV od najbliższej, istniejącej linii SN 15 kV oraz z projektowanej linii nn od wyżej wymienionej stacji do odbiorcy,

c) zasilanie terenów:

- Hornostaje - Osada:3 MNU,5 MNU,

- Zblutowo: 14 MNU,

- Dzieżki: 23 URM,

- Ciesze: 24 URM,

- Przytulanka: 25 URM,

- Potoczyzna: 28 URM,

- Kołodzież: 31 URM, 32 URM,

- Żodzie: 35 UR,

- Rybaki: 36 PU,

- w zależności od wielkości zapotrzebowanej mocy z najbliższej linii nn, po dostosowaniu jej do nowych warunków pracy i rozbudowie jej w stosownym zakresie, albo z projektowanej stacji transformatorowej, zasilanej projektowanym odcinkiem linii SN 15 kV od najbliższej, czynnej linii SN 15 kV oraz z projektowanej linii nn od wyżej wymienionej stacji do odbiorcy,

d) na terenach: 1 MNU, 4 MNU, 33 URM we wsi Hornostaje - Osada, 10 MNU, 11 MNU, 13 MNU, 14 MNU, 17 MNU, 17a MNU, 17 URM, 30 URM, 31 URM, 32 URM we wsi Kołodzież, 20 MNU we wsi Rybaki, 22 URM we wsi Kosiorki 23 URM we wsi Dzieżki - dopuszcza się przebudowę istniejących sieci SN lub nn w przypadku kolizji z projektowanym zagospodarowaniem działki na warunkach gestora sieci oraz zachowaniem przepisów szczególnych; na terenach, gdzie jest możliwe zachowanie istniejących sieci należy je pozostawić, dostosowując do nowych warunków pracy, zgodnie z przepisami szczególnymi, zachowując strefy ochronne,

e) budowa, przebudowa, rozbudowa urządzeń elektroenergetycznych ma być realizowana zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r Prawo Energetyczne ( Dz .U z 2012 r, poz. 1059), aktami wykonawczymi do tej ustawy oraz stosownymi przepisami szczególnymi, na warunkach gestora sieci,

f) na terenach 4 MNU we wsi Hornostaje - Osada, 17 MNU, 17a MNU, 17 URM we wsi Kołodzież i 29 URM we wsi Potoczyzna odległości projektowanej zabudowy na stały pobyt ludzi od istniejącej linii WN 110 kV 20 m od osi linii a zagospodarowanie pasa technologicznego o szerokości 40 m( po obu stronach od osi linii po 20 m ) - zgodnie z przepisami szczególnymi,

g) nieprzekraczalne linie zabudowy :

- od linii SN 15 kV - 7 m dla linii z przewodami nieizolowanymi i 5 m dla linii z przewodami izolowanymi,

h) odległość nasadzenia drzew:

- od linii elektroenergetycznych napowietrznych nn - 2 m,

- od linii kablowych - co najmniej 1,5 m od osi pni istniejących lub projektowanych nasadzeń drzew;

8) zaopatrzenie w łączność:

a) z istniejących lub projektowanych we wsi sieci w liniach rozgraniczających ulice lub poza pasem drogowym na terenach niezabudowanych; zgodnie z przepisami szczególnymi, przy projektowanym zagospodarowaniu terenu należy uwzględnić istniejące urządzenia telekomunikacyjne, lub przebudować na koszt inwestora inwestycji podstawowej na warunkach gestora sieci, z zachowaniem przepisów szczególnych

b) na terenach objętych zmianą planu dopuszcza się inwestycje celu publicznego z zakresu łączności publicznej w rozumieniu przepisów szczególnych, pod warunkiem, że nie koliduje to z podstawową funkcją terenu, zgodnie z przepisami szczególnymi;

9) zaopatrzenia w ciepło według własnych rozwiązań przy preferencji ekologicznych nośników energii (gaz, energia elektryczna, biomasa);

10) zaopatrzenie w gaz gazociągami średniego ciśnienia, po zrealizowaniu stacji redukcyjno-pomiarowej Io w Mońkach, zasilanej gazociągiem wysokiego ciśnienia relacji Grajewo - Mońki lub Białystok - Mońki według aktualnych przepisów szczególnych, przy zachowaniu linii zabudowy, sadzenia drzew oraz urządzania stałych składów i magazynów od gazociągów średniego i niskiego ciśnienia w odległości 1 m od osi gazociągu;

11) na terenach przeznaczonych pod zabudowę usługowo-rzemieślniczą i jednorodzinną - miejsca postojowe na własnych działkach;

12) w przypadku działalności gospodarczej należy zastosować dostępne rozwiązania techniczne, technologiczne i organizacyjne w celu dotrzymania standardów jakości środowiska poza terenem inwestora;

13) przed wykorzystaniem działek na funkcję usługową lub zmiany prowadzonej działalności należy wystąpić do zarządcy drogi krajowej o zezwolenie na lokalizację (budowę/przebudowę) zjazdu publicznego.

Rozdział 4.
ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO

§ 13. Ustala się następujące zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

1) źródłem inspiracji dla kształtowania architektury zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, letniskowej i zagrodowej powinna być dawna architektura dworków szlacheckich i kmiecych reprezentowana do niedawna w rodzimym budownictwie na terenie gminy; architektura budynku musi być wkomponowana w krajobraz;

2) do prac wykończeniowych i elewacyjnych zaleca się stosowanie materiałów pochodzenia miejscowego, np. kamień, drewno, cegła;

3) pokrycie dachów budynków powinno być wykonane z materiałów jednorodnych kolorystycznie (dachówka lub inne materiały dachówkopodobne) - obowiązuje dla wszystkich budynków zlokalizowanych na poszczególnych działkach budowlanych; kolorystka pokrycia dachowego neutralna (stonowana), wpisująca się w krajobraz; dopuszczalna kolorystyka to: brąz, czerwień, zieleń, szarość, kolor naturalnej cegły; kolorystyka kominów i innych elementów występujących na dachu powinna być dostosowana do barwy dachu;

4) barwy elewacji powinny być stonowane, zharmonizowane z dachem (nie kontrastujące z tłem krajobrazu); dopuszczalna kolorystyka elewacji: szary, beżowy, brązowy, jasno-żółty, jasno-zielony (zakaz stosowania jaskrawych kolorów);

5) zakaz stosowania okładzin z tworzyw sztucznych i powlekanych paneli metalowych jako materiału wykończeniowego wszelkich obiektów i elementów kubaturowych znajdujących się na działce, jak i ogrodzeń;

6) ogrodzenia nie wyższe niż 1,7 m (łącznie z dopuszczalną podmurówką o wysokości nie wyższej niż 0,4 m), łagodnie zakończone; preferuje się ogrodzenia ażurowe; zakazuje się stosowania ogrodzeń z prefabrykatów betonowych.

Rozdział 5.
ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU
KULTUROWEGO

§ 14. Ustala się następujące zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

1) dopuszczalne poziomy hałasu obowiązujące dla terenów chronionych akustycznie powinny odpowiadać szczegółowym przepisom odrębnym w tym zakresie:

2) dopuszczalne poziomy niektórych substancji w powietrzu, alarmowe poziomy niektórych substancji w powietrzu oraz marginesy tolerancji dla dopuszczalnych poziomów niektórych substancji, według przepisów odrębnych;

a) zakaz wprowadzania do wód lub ziemi ścieków nie spełniających warunków określonych w przepisach odrębnych,

b) obowiązek uwzględniania wymogów ochrony środowiska zgodnie z przepisami szczególnymi,

c) stosować system gromadzenia, usuwania i unieszkodliwiania odpadów stałych gwarantujący ochronę środowiska.

3) w zakresie ochrony krajobrazu kulturowego należy stosować:

a) ustalenia dotyczące parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów zawarte w rozdziale 3 niniejszej uchwały,

b) tradycyjne formy architektoniczne i gabaryty przestrzenne obiektów nawiązujące do dawnych wzorów tradycyjnej architektury obszarów sąsiednich.

Rozdział 6.
ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ

§ 15. Z uwagi na możliwość występowania zabytków archeologicznych na terenach objętych zmianą planu, jak też w ich sąsiedztwie, w przypadku odkrycia podczas prac budowlanych przedmiotów, co do których istnieje przypuszczenie, iż są one zabytkiem, inwestor i wykonawca robót jest obowiązany wstrzymać wszelkie prace, zabezpieczyć przy użyciu dostępnych środków te przedmioty i miejsce odkrycia oraz niezwłocznie zawiadomić o tym Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków lub Burmistrza Moniek.

Rozdział 7.
WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z POTRZEB KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH

§ 16. 1. Na terenie zmiany planu za przestrzenie publiczne uznaje się:

1) tereny w liniach rozgraniczających dróg oraz ciągów pieszych, oznaczonych na rysunku planu symbolami KD-D, KD-Dx;

2) przestrzenie wydzielone z terenów rzemieślniczych i usługowych, - przeznaczone do użytkowania publicznego (o ile zostaną wydzielone w trakcie zagospodarowania terenów).

2. Ustala się następujące wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych:

1) w zagospodarowaniu terenów, w dostosowaniu do pełnionych funkcji, należy uwzględnić realizacją ciągów pieszych oświetlenia terenu zieleni urządzonej z elementami małej architektury, miejsc postojowych i parkingów;

2) na terenach zabudowy, od strony dróg publicznych i innych, niezabudowane i nieutwardzone części działek należy zagospodarować zielenią ozdobną;

3) należy zastosować ujednolicony układ oświetlenia ulicznego i jeden typ latarń;

4) zakazuje się umieszczania na elewacjach budynków (od strony terenów publicznych) tablic reklamowych niezwiązanych bezpośrednio z przeznaczeniem obiektu;

5) kształt, wielkość i miejsce umieszczenia szyldu lub reklamy na budynku muszą być dostosowane do architektury budynku.

Rozdział 8.
GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE, USTALONYCH NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW, W TYM TERENÓW GÓRNICZYCH, A TAKŻE OBSZARÓW SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA POWODZIĄ ORAZ OBSZARÓW OSUWANIA SIĘ MAS ZIEMNYCH

§ 17. Na terenach objętych zmianą planu obszary takie nie występują.

Rozdział 9.
SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI OBJĘTYCH ZMIANĄ PLANU MIEJSCOWEGO

§ 18. 1. Na obszarze objętym zmianą planu ustala się orientacyjne zasady i warunki podziału nieruchomości, jak przedstawiono na rysunku zmiany planu.

2. Dopuszcza się podział terenu inny niż podano na rysunku zmiany planu, z tym że najmniejsza powierzchnia działki budowlanej nie może być mniejsza niż 800 m2, a szerokość frontu działki nie mniejsza niż 18 m, kąt położenia granic działek 90ow stosunku do pasa drogowego, z tolerancją +- 30o.

3. Podziały terenów w sąsiedztwie drogi krajowej ( droga główna) nie mogą skutkować koniecznością budowy nowych zjazdów z tej drogi, co oznacza zakaz budowy nowych zjazdów, a obsługę komunikacyjną ewentualnych wydzielonych działek należy zapewnić z dróg niższych kategorii lub z dróg wewnętrznych ( znajdujących się poza liniami rozgraniczającymi drogi krajowej).

Rozdział 10.
SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKOWANIU,
W TYM ZAKAZ ZABUDOWY

§ 19. Na obszarze objętym zmianą planu nie ustala się szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu, w tym zakazu zabudowy, z wyjątkiem warunków ustalonych w innych rozdziałach.

Rozdział 11.
SPOSÓB I TERMIN TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZĄDZANIA I UŻYTKOWANIA TERENÓW

§ 20. Do czasu realizacji projektowanego zagospodarowania obszar objęty zmianą planu pozostawia się w dotychczasowym sposobie użytkowania.

Rozdział 12.
STAWKI PROCENTOWE, NA PODSTAWIE KTÓRYCH USTALA SIĘ JEDNORAZOWE OPŁATY Z TYTUŁU WZROSTU WARTOŚCI NIERUCHOMOŚCI W ZWIĄZKU Z UCHWALENIEM ZMIANY PLANU

§ 21. Ustala się stawkę procentową służącą naliczaniu jednorazowej opłaty w związku ze wzrostem wartości nieruchomości będących przedmiotem zmiany planu w wysokości 30% (słownie: trzydzieści procent).

Rozdział 13.
OBRONA CYWILNA I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

§ 22. 1. Ustala się następujące przedsięwzięcia w zakresie obrony cywilnej:

1) w budynkach usługowych należy przewidzieć ukrycia typu II wykonywane przez użytkowników obiektów w okresie podwyższonej gotowości obronnej RP. Jeżeli obiekt zostanie zaprojektowany na więcej niż 15 osób należy opracować "Aneks Obrony Cywilnej", zawierający przystosowanie budynku na ukrycie;

2) oświetlenie zewnętrzne, np. ulic, dróg, dojazdów, budynków, zakładów pracy, należy przystosować do zaciemniania i wygaszania

3) wszystkie aneksy obrony cywilnej należy uzgadniać z Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.

2. Ustala się ogólne warunki ochrony przeciwpożarowej, m.in.:

1) projektować zabudowę zgodnie z aktualnymi przepisami odrębnymi;

2) zapewnić zaopatrzenie wodne na cele przeciwpożarowe oraz drogi pożarowe, umożliwiające dojazd i dostęp dla jednostek ratowniczo-gaśniczych straży pożarnej, zgodnie z aktualnymi przepisami odrębnymi;

3) zapewnić właściwą ochronę przeciwpożarową i zabezpieczenie przeciwpożarowe budynków zgodnie z aktualnymi przepisami odrębnymi;

4) dokonywać uzgodnień na podstawie aktualnych przepisów odrębnych.

Rozdział 14.
PRZEZNACZENIE GRUNTÓW ROLNYCH NA CELE NIEROLNICZE

§ 23. Przeznacza się lasy i grunty leśne na cele nieleśne o łącznej powierzchni 0,2400 ha. na podstawie zgody Marszałka Województwa Podlaskiego (Decyzja Nr DMG.III.7151.44.2012 z dnia 8 listopada 2012r).

Rozdział 15.
ZMIANY TEKSTU OBOWIĄZUJĄCEGO PLANU

§ 24. W obowiązującym planie, uchwalonym uchwałą Nr IX/64/03 Rady Miejskiej w Mońkach z dnia 30 października 2003 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 122, poz. 2247, zm. z 2006 r. Nr 12. poz. 155; z 2008r Nr 270, poz.2748, z 2011r. Nr 100, poz.1141) w § 22. dodaje się ustęp 4 w brzmieniu:

W zakresie zaopatrzenia w sieć teletechniczną obowiązują zasady ustalone w art. 46 ustawy z dnia 7 maja 2010r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz.U.Nr 106, poz.675 z późn. zm.), w tym celu ustala się:

1) zaopatrzenie z istniejącej sieci telekomunikacyjnej,

2) planowaną sieć telekomunikacyjną należy wykonać jako kablową lub napowietrzną;dopuszcza się jej prowadzenie w obrębie pasów drogowych istniejących i projektowanych dróg, za zgodą właściwego zarządcy drogi,

3) dopuszcza się przebudowę i rozbudowę istniejących linii napowietrznych oraz ich wymianę na sieć kablową,

4) na terenie objętym granicami planu dopuszcza się lokalizację inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej w rozumieniu przepisów odrębnych, w tym w szczególności stacje bazowe telefonii komórkowej,

5) w przypadku budowy kontenerowych obiektów telekomunikacji, należy je maskować wysokimi, gęstymi krzewami;

6) ochrona zabytków wpisanych do rejestru nie jest ustaleniem niniejszego planu",

Rozdział 16.
PRZEPISY KOŃCOWE

§ 25. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Moniek.

§ 26. W zakresie ustalonym niniejszą uchwałą traci moc uchwała Nr IX/64/03 Rady Miejskiej w Mońkach z dnia 30 października 2003 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 122, poz. 2247, zm. z 2006 r. Nr 12. poz. 155; z 2008r. Nr 270, poz.2748; z 2011r. Nr 100, poz.1141).

§ 27. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Edward Stanisław Klepacki


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/239/13
Rady Miejskiej w Mońkach
z dnia 8 marca 2013 r.
Zalacznik1.pdf

CZĘŚĆ GRAFICZNA

ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO MOŃKI


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/239/13
Rady Miejskiej w Mońkach
z dnia 8 marca 2013 r.
Zalacznik2.pdf

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIX/239/13
Rady Miejskiej w Mońkach
z dnia 8 marca 2013 r.
Zalacznik3.pdf

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE REALIZACJI


Uzasadnienie

podjęcia przez Radę Miejską uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mońki

Uchwała Rady Miejskiej jest końcowym efektem prac nad sporządzeniem zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mońki uchwalonego uchwałą Nr IX/64/03 Rady Miejskiej w Mońkach z dnia 30 października 2003 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 122, poz. 2247, zm. z 2006 r. Nr 12. poz. 155, z 2008 r Nr 270, poz.2748, z 2011 r. Nr 100, poz. 1141). Prace nad zmianą planu podjęto na podstawie uchwały Nr X/107/11 Rady Miejskiej w Mońkach z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mońki.

Podstawą prawną opracowania zmiany planu jest ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647).

W trakcie prac nad zmianą planu wykonano wszystkie opracowania i czynności przewidziane w wyżej wymienionej ustawie oraz innych przepisach, m.in.:

wykorzystano istniejące opracowanie ekofizjograficzne,

projekt zmiany planu rozpatrzyła Gminna Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna w Mońkach w dniu 10 października 2012 r.,

przeprowadzono strategiczną ocenę oddziaływania zmiany planu na środowisko, na podstawie art. 46, pkt. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), w tym sporządzono prognozę oddziaływania na środowisko,

sporządzono prognozę skutków finansowych zmiany planu,

uzyskano pozytywne, przewidziane prawem, opinie i uzgodnienia,

uzyskano zgodę Marszałka Województwa Podlaskiego na przeznaczenie lasów na cele nieleśne,

po ogłoszeniu w prasie regionalnej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego oraz w Internecie, wyłożono projekt zmiany planu do publicznego wglądu w dniach od 15 listopada do 6 grudnia 2012 r. z terminem składania uwag do 20 grudnia 2012 r. oraz wyznaczono termin dyskusji publicznej w dniu 21 listopada 2012 r., w której nikt nie wziął udziału, nie złożono też uwag do wyłożonego projektu zmiany planu.

Uchwalona zmiana planu umożliwi realizację zamierzonych przez gminę oraz właścicieli nieruchomości inwestycji i wpłynie pozytywnie na rozwój gospodarczy gminy.

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie narusza ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Mońki, co spełnia warunek określony w art. 20 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-03-26
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe