Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Porozumienie nr 1/GS/OP/2013 Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 13 marca 2013r.

zawarte pomiędzy Miastem Suwałki reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Suwałk - Czesława Renkiewicza, przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta - Wiesława Stelmacha, zwanym w dalszej części porozumienia "Przyjmującym", z jednej strony a Gminą Suwałki prezentowaną przez Wójta Gminy Suwałki - Tadeusza Chołko, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Danuty Bućko, zwaną w dalszej treści porozumienia "Przekazującym" z drugiej strony, zostaje zawarte porozumienie następującej treści:

Tekst pierwotny

§ 1. Działając na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8 i art. 74 ust.1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679 i Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217 poz. 1281, z 2012 r. poz. 567, z 2013 r. poz. 153), Przekazujący powierza Przyjmującemu, w okresie od 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 sierpnia 2013 r., prowadzenie zadań publicznych z zakresu realizacji obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego przez uczniów z terenu Gminy Suwałki w oddziałach przedszkolnych szkół podstawowych funkcjonujących na terenie Miasta Suwałk.

§ 2. Zadania, o których mowa w § 1 niniejszego porozumienia będą realizowane przez niżej wymienione szkoły podstawowe, tj.:

1) Szkoła Podstawowa nr 4 im. Ks. Kazimierza Aleksandra Hamerszmita w Suwałkach (ul. Wojska Polskiego 13);

2) Szkoła Podstawowa nr 6 im. Aleksandry Kujałowicz w Suwałkach (ul. Sejneńska 12);

3) Szkoła Podstawowa nr 9 im. Włodzimierza Puchalskiego w Suwałkach (ul. Hamerszmita 11);

4) Zespół Szkół nr 3 w Suwałkach Szkoła Podstawowa nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi w Suwałkach (ul. Szpitalna 66);

5) Zespół Szkól nr 7 w Suwałkach Szkoła Podstawowa nr 7 w Suwałkach (ul. Minkiewicza 50);

6) Zespół Szkół nr 8 w Suwałkach Szkoła Podstawowa nr 2 im. Aleksandry Piłsudskiej w Suwałkach (ul. Kościuszki 126);

7) Zespół Szkół nr 10 w Suwałkach Szkoła Podstawowa nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi im. Olimpijczyków Polskich w Suwałkach (ul. Antoniewicza 5).

§ 3. 1. Na realizację powierzonych zadań określonych w § 1, Przekazujący zobowiązuje się przekazać na konto Przyjmującego w Banku Pekao S.A. Oddział Suwałki - nr konta 98124052111111000049223129 środki finansowe, zwane dalej ,,dotacją", w wysokości proporcjonalnej do liczby uczniów z terenu Przekazującego spełniających obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych szkół podstawowych, o których mowa w § 2, naliczone za okres od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 sierpnia 2013 r., w następujący sposób:

1) dotacja za okres ośmiu miesięcy, tj. za styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec i sierpień 2013 r. - w wysokości 71.358,32 zł (słownie: siedemdziesiąt jeden tysięcy trzysta pięćdziesiąt osiem złotych 32/100) określona w formie kalkulacji sporządzonej w oparciu o rzeczywiste koszty kształcenia jednego ucznia w poszczególnych szkołach podstawowych w 2012 r. i liczbę uczniów spełniających obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego w okresie od stycznia do sierpnia br. - zostanie przekazana przez Przekazującego na rzecz Przyjmującego w terminie do dnia 15 czerwca 2013 r. - przedmiotowa kalkulacja stanowi załącznik do niniejszego porozumienia. Termin wykorzystania przekazanej dotacji określa się na dzień 20 września 2013 r.

2. Za opóźnienia w przekazywaniu przedmiotowej dotacji naliczone będą odsetki w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, przy czym za zachowanie terminów zapłaty, o których mowa w ust. 1 pkt 1, strony porozumienia przyjmują datę uznania konta Przyjmującego.

§ 4. Porozumienie zostaje zawarte na czas oznaczony, o którym mowa w § 1.

§ 5. Strony porozumienia zgodnie postanawiają, że ewentualny wzrost lub spadek od 1 stycznia 2013r. liczby uczniów objętych przez Przyjmującego realizacją zadania, o którym mowa w § 1, skutkować będzie sporządzeniem i podpisaniem przez obie strony stosownego aneksu do niniejszego porozumienia, w którym określone zostaną dodatkowe środki finansowe do przekazania przez Przekazującego na rzecz Przyjmującego.

§ 6. Obowiązkiem Przekazującego jest zapewnienie uczniom z terenu Gminy Suwałki, uczęszczającym do szkół podstawowych, o których mowa w § 2 bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu lub zwrotu kosztów przejazdu środkami komunikacji publicznej.

§ 7. Przekazujący zastrzega sobie prawo wglądu do dokumentacji znajdującej się ww. szkołach podstawowych dotyczącej sposobu realizacji niniejszego porozumienia oraz do wnioskowania, w terminie do dnia 20 września 2013 r., o przedłożenie przez Przyjmującego rozliczenia udzielonej dotacji, w tym rzeczywistych kosztów kształcenia dzieci z terenu Gminy Suwałki, za okres ośmiu miesięcy 2013 r., w terminie do dnia 30 września 2013 r.

§ 8. W przypadku nadpłaty Przyjmujący zobowiązuje się zwrócić nadpłaconą kwotę na rachunek bankowy wskazany przez Przekazującego w terminie do dnia 05 października 2013 r.

§ 9. W przypadku niedopłaty Przekazujący zobowiązuje się wobec Przyjmującego do uzupełnienia należnej dotacji i w terminie do dnia 10 października 2013 r. W przypadku nie uregulowania płatności w powyższym terminie Przekazujący zobowiązuje się zapłacić, oprócz należności głównej, odsetki w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych za każdy dzień opóźnienia w zapłacie.

§ 10. W sprawach nie uregulowanych niniejszym porozumieniem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 11. Spory mogące wyniknąć ze stosunku objętego porozumieniem rozstrzygane będą w drodze negocjacji stron a przy braku porozumienia - przez właściwy miejscowo i rzeczowo sąd.

§ 12. 1. Niniejsze porozumienie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

2. Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym każdej ze stron. Kopie porozumienia, potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Przyjmującego, zostaną przesłane do wiadomości niżej wymienionym szkołom:

1) Szkoła Podstawowa nr 4 im. Ks. Kazimierza Aleksandra Hamerszmita w Suwałkach (ul. Wojska Polskiego 13);

2) Szkoła Podstawowa nr 6 im. Aleksandry Kujałowicz w Suwałkach (ul. Sejneńska 12);

3) Szkoła Podstawowa nr 9 im. Włodzimierza Puchalskiego w Suwałkach (ul. Hamerszmita 11);

4) Zespół Szkół nr 3 w Suwałkach Szkoła Podstawowa nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi w Suwałkach (ul. Szpitalna 66);

5) Zespól Szkół nr 7 w Suwałkach Szkoła Podstawowa nr 7 w Suwałkach (ul. Minkiewicza 50);

6) Zespół Szkół nr 8 w Suwałkach Szkoła Podstawowa nr 2 im. Aleksandry Piłsudskiej w Suwałkach (ul. Kościuszki 126);

7) Zespół Szkół nr 10 w Suwałkach Szkoła Podstawowa nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi im. Olimpijczyków Polskich w Suwałkach (ul. Antoniewicza 5).

Wójt Gminy Suwałki


Tadeusz Chołko


Skarbnik Gminy Suwałki


Danuta Bućko

Prezydent Miasta Suwałk


Czesław Renkiewicz


Skarbnik Miasta Suwałk


Wiesław Stelmach


Załącznik Nr 1 do Porozumienia Nr 1/GS/OP/2013
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 13 marca 2013 r.

Kalkulacja kosztów

Kalkulacja przewidywanych kosztów kształcenia uczniów z terenu Gminy Suwałki w oddziałach zerowych przy szkołach podstawowych za okres ośmiu miesięcy, tj. od 01 stycznia 2013 r. do 31 sierpnia 2013 r.

Nazwa jednostki

liczba uczniów z terenu Gminy Suwałki

koszt kształcenia ucznia w skali 1 miesiąca w 2012 r.

koszt kształcenia ucznia w skali 8 miesięcy w 2013 r.

SP nr 4

3

289,00

6 936,00

SP nr 6

9

342,37

24 650,64

ZS7SP7

2

215,73

3 451,68

SP9

11

238,90

21 023,20

ZS3SP11

2

280,38

4 486,08

ZS8SP2

2

329,61

5 273,76

ZS10SP10

2

346,06

5 536,96

Ogółem

31

2 042,05

71 358,32

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-03-26
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe