reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr 1/GS/IO/P8/2013 Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 13 marca 2013r.

zawarte pomiędzy Miastem Suwałki reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Suwałk - Czesława Renkiewicza, przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta - Wiesława Stelmacha, zwanym w dalszej części porozumienia "Przyjmującym", z jednej strony a Gminą Suwałki prezentowaną przez Wójta Gminy Suwałki - Tadeusza Chołko, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Danuty Bućko, zwaną w dalszej treści porozumienia "Przekazującym" z drugiej strony, zostaje zawarte porozumienie następującej treści:

§ 1. Działając na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8 i art. 74 ust.1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679 i Nr 134, poz. 777, Nr 149 poz. 887, Nr 217 poz. 1281, z 2012 r. poz. 567, z 2013 r. poz. 153), Przekazujący powierza Przyjmującemu, w okresie od 1 stycznia 2013 r. do dnia 30 czerwca 2013 r., prowadzenie zadań publicznych z zakresu realizacji obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego przez ucznia z terenu Gminy Suwałki w publicznym przedszkolu funkcjonującym na terenie Miasta Suwałk.

§ 2. Zadania, o których mowa w § 1 niniejszego porozumienia będą realizowane przez Przedszkole nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi w Suwałkach (ul. Putry 4B).

§ 3. 1. Na realizację powierzonych zadań określonych w § 1, Przekazujący zobowiązuje się przekazać na konto Przyjmującego w Banku Pekao S.A. Oddział Suwałki - nr konta 98124052111111000049223129 środki finansowe, zwane dalej ,,dotacją", w wysokości proporcjonalnej do liczby uczniów z terenu Przekazującego spełniających obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego w przedszkolu, o którym mowa w § 2, naliczone za okres od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 30 czerwca 2013 r., w następujący sposób:

1) dotacja za okres sześciu miesięcy, tj. za styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj i czerwiec 2013 r. - w wysokości 4.824,00 zł (słownie: cztery tysiące osiemset dwadzieścia cztery złote) określona w formie kalkulacji sporządzonej w oparciu o rzeczywiste koszty kształcenia jednego ucznia w oddziale integracyjnym w przedszkolu w 2013 r. i liczbę uczniów spełniających obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego od początku września br. - zostanie przekazana przez Przekazującego na rzecz Przyjmującego w terminie do dnia 15 czerwca 2013 r. - przedmiotowa kalkulacja stanowi załącznik do niniejszego porozumienia. Termin wykorzystania przekazanej dotacji określa się na dzień 20 lipca 2013 r.

2. Za opóźnienia w przekazywaniu przedmiotowej dotacji naliczone będą odsetki w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, przy czym za zachowanie terminów zapłaty, o których mowa w ust. 1 pkt 1, strony porozumienia przyjmują datę uznania konta Przyjmującego.

§ 4. Porozumienie zostaje zawarte na czas oznaczony, o którym mowa w § 1.

§ 5. Strony porozumienia zgodnie postanawiają, że ewentualny wzrost lub spadek od 1 stycznia 2013 r. liczby uczniów objętych przez Przyjmującego realizacją zadania, o którym mowa w § 1, skutkować będzie sporządzeniem i podpisaniem przez obie strony stosownego aneksu do niniejszego porozumienia, w którym określone zostaną dodatkowe środki finansowe do przekazania przez Przekazującego na rzecz Przyjmującego.

§ 6. Obowiązkiem Przekazującego jest zapewnienie dla ucznia z terenu Gminy Suwałki, uczęszczającego do przedszkola, o którym mowa w § 2 bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu lub zwrotu kosztów przejazdu środkami komunikacji publicznej.

§ 7. Przekazujący zastrzega sobie prawo wglądu do dokumentacji znajdującej się ww. przedszkolu dotyczącej sposobu realizacji niniejszego porozumienia oraz do wnioskowania, w terminie do dnia 20 lipca 2013 r., o przedłożenie przez Przyjmującego rozliczenia udzielonej dotacji, w tym rzeczywistych kosztów kształcenia ucznia z terenu Gminy Suwałki, za okres sześciu miesięcy 2013 r., w terminie do dnia 31 lipca 2013 r.

§ 8. W przypadku nadpłaty Przyjmujący zobowiązuje się zwrócić nadpłaconą kwotę na rachunek bankowy wskazany przez Przekazującego w terminie do dnia 03 sierpnia 2013 r.

§ 9. W przypadku niedopłaty Przekazujący zobowiązuje się wobec Przyjmującego do uzupełnienia należnej dotacji i w terminie do dnia 10 sierpnia 2013 r. W przypadku nie uregulowania płatności w powyższym terminie Przekazujący zobowiązuje się zapłacić, oprócz należności głównej, odsetki w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych za każdy dzień opóźnienia w zapłacie.

§ 10. W sprawach nie uregulowanych niniejszym porozumieniem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 11. Spory mogące wyniknąć ze stosunku objętego porozumieniem rozstrzygane będą w drodze negocjacji stron a przy braku porozumienia - przez właściwy miejscowo i rzeczowo sąd.

§ 12. 1. Niniejsze porozumienie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

2. Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym każdej ze stron. Kopia porozumienia, potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Przyjmującego, zostanie przesłane do wiadomości dla Przedszkola nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi w Suwałkach (ul. Putry 4B).

Wójt Gminy Suwałki


Tadeusz Chołko


Skarbnik Gminy Suwałki


Danuta Bućko

Prezydent Miasta Suwałk


Czesław Renkiewicz


Skarbnik Miasta Suwałk


Wiesław Stelmach


Załącznik Nr 1 do Porozumienia Nr 1/GS/IO/P8/2013
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 13 marca 2013 r.

Kalkulacja przewidywanych kosztów kształcenia ucznia z terenu Gminy Suwałki w oddziale integracyjnym w Przedszkolu nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi w Suwałkach za okres czterech miesięcy, tj. od 1 września 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

Nazwa jednostki

Liczba uczniów pochodzących z terenu Gminy Suwałki

Przewidywany koszt kształcenia ucznia w skali jednego miesiąca w roku 2013

Kwota należna za 6 miesięcy w roku 2013

Przedszkole nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi w Suwałkach

1

804,00

4 824,00

Ogółem

1

X

4 824,00

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy

Doradztwo podatkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama