Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Komunikat nr 150/2143/2013 Zarządu Województwa Podlaskiego

z dnia 19 marca 2013r.

w sprawie zmiany Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 - 2013

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 26 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r., Nr 84, poz. 712 z późn. zm.[1]) ) podaje się do wiadomości, co następuje:

1. W dniu 19 marca 2013 roku Zarząd Województwa Podlaskiego zatwierdził Szczegółowy Opis Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 - 2013 oraz określił Zakres zmian wprowadzonych do Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 - 2013 - na podstawie uchwały Nr 150/2143/2013 z dnia 19 marca 2013 roku zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 - 2013.

2. Wskazuje się stronę internetową http://www.rpowp.wrotapodlasia.pl , na której zamieszcza się treść Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 - 2013 wraz z Zakresem zmian wprowadzonych
do Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 - 2013.

3. Szczegółowy Opis Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 - 2013 obowiązuje od 19 marca 2013 roku.

4. Zakres zmian wprowadzonych przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2007 - 2013 do Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 - 2013 zawiera załącznik Nr 3 do uchwały Nr 145/2055/2013 zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 - 2013.


Załącznik Nr 3 do Komunikatu Nr 150/2143/2013
Zarządu Województwa Podlaskiego
z dnia 19 marca 2013 r.

ZAKRES ZMIAN WPROWADZONYCH DO SZCZEGÓŁOWEGO OPISU PRIORYTETÓW RPOWP NA LATA 2007 - 2013

L.p

Rozdział/podrozdział /strona

Poprzedni zapis

Obecny zapis

Uzasadnienie zmiany


1.

Informacja o Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 (RPOWP), Wykaz dokumentów/ Akty prawa krajowego. Str. 28-29

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej, informacji o nieudzieleniu takiej pomocy oraz sprawozdań o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 153, poz. 952);
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz przekazywania informacji dotyczących tych płatności (Dz. U. z 2009 r. Nr 220, poz. 1726);

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2013 r. w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej, informacji o nieudzieleniu takiej pomocy oraz sprawozdań o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 277);
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz przekazywania informacji dotyczących tych płatności (Dz. U. z 2012 r., poz. 1539);

Aktualizacja aktów prawnych


2.


Załącznik nr 6. Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 -2013, pkt. 8.3 Oś Priorytetowa III. Rozwój turystyki i kultury Działanie 3.1 Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu, Projekty promocyjne. Str. 47

Projekty promocyjne
Do wydatków kwalifikowalnych przy projektach
promocyjnych zalicza się:

Wydatki związane z przygotowaniem projektu zgodnie z Rozdziałem 6 Szczegółowe zasady dotyczące kwalifikowania wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, Pkt 6.1
Wydatki na usługi finansowe i zabezpieczenia zgodnie z Rozdziałem 6 Szczegółowe zasady dotyczące kwalifikowania wydatków…, Pkt 6.3
Wkład niepieniężny zgodnie z Rozdziałem 6 Szczegółowe zasady dotyczące kwalifikowania wydatków…, Pkt 6.4
Zakup środków trwałych i wyposażenia zgodnie z Rozdziałem 6 Szczegółowe zasady dotyczące kwalifikowania wydatków…, Pkt 6.8
Zakup wartości niematerialnych i prawnych zgodnie z Rozdziałem 6 Szczegółowe zasady dotyczące kwalifikowania wydatków…, Pkt 6.9
Podatek od towarów i usług (VAT) zgodnie z Rozdziałem 6 Szczegółowe zasady dotyczące kwalifikowania wydatków…, Pkt 6.11

Projekty promocyjne
Do wydatków kwalifikowalnych przy projektach
promocyjnych zalicza się:


Wydatki związane z przygotowaniem projektu zgodnie z Rozdziałem 6 Szczegółowe zasady dotyczące kwalifikowania wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, Pkt 6.1
Wydatki osobowe zgodnie z Rozdziałem 6 Szczegółowe zasady dotyczące kwalifikowania wydatków…, Pkt 6.19 (dotyczy projektów indywidualnych),
Wydatki na usługi finansowe i zabezpieczenia zgodnie z Rozdziałem 6 Szczegółowe zasady dotyczące kwalifikowania wydatków…, Pkt 6.3
Wkład niepieniężny zgodnie z Rozdziałem 6 Szczegółowe zasady dotyczące kwalifikowania wydatków…, Pkt 6.4
Zakup środków trwałych i wyposażenia zgodnie z Rozdziałem 6 Szczegółowe zasady dotyczące kwalifikowania wydatków…, Pkt 6.8
Zakup wartości niematerialnych i prawnych zgodnie z Rozdziałem 6 Szczegółowe zasady dotyczące kwalifikowania wydatków…, Pkt 6.9
Podatek od towarów i usług (VAT) zgodnie z Rozdziałem 6 Szczegółowe zasady dotyczące kwalifikowania wydatków…, Pkt 6.11


Wprowadzenie kategorii kosztów Wydatki osobowe , ma na celu efektywną realizacje projektów kluczowych.


[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. 2009 r. Nr 157, poz. 1241

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-03-26
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe