Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXVI/129/2013 Rady Gminy Sejny

z dnia 25 marca 2013r.

w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 6 l ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391, 951, z 2013 r. poz. 21, poz. 228 ), uchwala się, co następuje:

§ 1. Właściciele nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Sejny zobowiązani są do wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za każdy miesiąc - do 10 dnia danego miesiąca.

§ 2. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczana jest na rachunek bankowy Urzędu Gminy Sejny nr 16 93540007 0000 0000 0169 0001 BS Sejny.

§ 3. Traci moc Uchwała XXIII/110/2012 Rady Gminy Sejny z dnia 20 grudnia 2012r.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego i wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2013 r.

Przewodniczący Rady


Barbara Karłowicz


Uzasadnienie

Nowelizacja z dnia 1 lipca 2011 r. Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
z dnia 13 września 1996 r. zgodnie z art. 6l. zobowiązała Radę gminy Sejny do podjęcia uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, określającej termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uchwała przewiduje, że opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi będą uiszczane za każdy miesiąc - do 10 dnia danego miesiąca na rachunek bankowy Urzędu Gminy Sejny
nr 16 9354 0007 0000 0000 0169 0001 BS Sejny. Taki tryb uiszczania opłat nie powinien być uciążliwy dla mieszkańców, a jednocześnie zapewni płynność finansową systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Sejny.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-03-26
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe