Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXVI/130/2013 Rady Gminy Sejny

z dnia 25 marca 2013r.

w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391, 951, z 2013 r. poz. 21, poz. 228.), uchwala się co następuje :

§ 1. 1. Ustala się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Właściciele nieruchomości składają pierwszą deklarację w terminie do dnia 30 kwietnia 2013 roku do Urzędu Gminy Sejny:

1) pisemnie lub

2) za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą.

§ 2. Traci moc Uchwała XXIII/111/2012 Rady Gminy Sejny z dnia 20 grudnia 2012 r.

§ 3. Deklaracje złożone na podstawie Uchwały XXIII/111/2012 Rady Gminy Sejny z dnia 20 grudnia 2012 r. zachowują ważność do czasu zmiany danych zawartych w pierwszej deklaracji .

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Barbara Karłowicz


Uzasadnienie

W związku z nowelizacją ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach, Rada Gminy Sejny zobowiązana jest zmodyfikować uchwałę stanowiącą akt prawa miejscowego dotyczącą wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Naniesione poprawki nie ingerują w podstawowe założenia zmienianej uchwały.

Deklaracja jest składana przez właściciela nieruchomości zamieszkałej. Wypełniając deklarację należy podać dane indentyfikacyjne właściciela, dokładny adres nieruchomości oraz liczbę osób zamieszkujących nieruchomość.

Wykorzystując uchwaloną przez Gminę stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami właściciel nieruchomości zamieszkałych określa wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowiącą iloczyn liczby zamieszkujących osób oraz stawkę opłaty.

Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć ją do Wójta Gminy w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca.

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstającymi na danej nieruchomości właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

Deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego.

W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji Wójt określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.

Pierwszą deklarację należy złożyć do 30 kwietnia 2013 r. co pozwoli na prawidłowe oszacowanie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami oraz na prawidłowe przygotowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia na odbiór odpadów komunalnych.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-03-26
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe