Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVIIII/138/2013 Rady Gminy Sokoły

z dnia 5 marca 2013r.

w sprawie przyjęcia ogólnodostępnego charakteru obiektu mającego powstać w ramach operacji pn. "Utworzenie placu zabaw dla dzieci zlokalizowanego przy budynku Szkoły Podstawowej w Bruszewie" realizowanego ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi"

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567, z 2013 r. poz. 153) Rada Gminy Sokoły uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się, że powstały obiekt w ramach operacji pn. "Utworzenie placu zabaw dla dzieci zlokalizowanego przy budynku Szkoły Podstawowej w Bruszewie" realizowany ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" będzie miał charakter ogólnodostępny. Regulamin korzystania z placu stanowi załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sokoły.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Hanna Maria Kurzyna


Załącznik do Uchwały Nr XVIIII/138/2013
Rady Gminy Sokoły
z dnia 5 marca 2013 r.

Regulamin korzystania z placu zabaw

1. Plac zabaw jest ogólnodostępnym terenem do zabaw, wypoczynku i spędzania wolnego czasu.

2. Dzieci poniżej 7 roku życia mogą przebywać na terenie placu wyłącznie pod opieką rodziców, opiekuna prawnego lub osoby dorosłej upoważnionej przez rodzica lub opiekunów prawnych.

3. Na terenie całego obiektu obowiązuje całkowity zakaz:

1) palenia tytoniu;

2) wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych i środków odurzających;

3) wprowadzania zwierząt;

4) poruszania się pojazdami (rowery, skutery, kłady, itp.);

5) palenia ognisk oraz używania materiałów pirotechnicznych i szkodliwych substancji;

6) wchodzenia na górne elementy konstrukcyjne obiektów, szczególnie huśtawek, przeplotni, drabinek itp.;

7) w pobliżu urządzeń zabawowych organizowania gier zespołowych;

4. Wyposażenie placu powinno być wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.

5. Korzystanie z poszczególnych urządzeń zabawowych winno być dostosowane do rozwoju psychofizycznego dziecka. Oceny winien dokonać rodzic, opiekun prawny lub osoba upoważniona przez rodzica, opiekuna prawnego do opieki nad dzieckiem.

6. Rodzice/opiekunowie dzieci winni pamiętać o odpowiedzialności prawnej za ewentualne szkody wyrządzone przez dzieci na osobach lub mieniu.

7. Za wszelkie obrażenia poniesione w wyniku korzystania z placu odpowiedzialność ponosi rodzic lub opiekun prawny poszkodowanego.

8. Korzystanie ze wszystkich urządzeń na placu musi odbywać się zgodnie z ich przeznaczeniem i funkcją.

9. Na placu nie wolno śmiecić. Odpadki należy wrzucać do koszy na śmieci.

10. Zabrania się niszczenia roślinności, urządzeń, oraz pozostałych elementów placu. Osoby niszczące ponoszą odpowiedzialność materialną.

11. Zabrania się wstępu osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub środków odurzających.

12. O wszelkich aktach wandalizmu lub innych niebezpiecznych zdarzeniach mających miejsce na placu należy poinformować Urząd Gminy Sokoły, ul. Rynek Mickiewicza 10, tel. 86 4763010 lub dzwonić pod jeden z numerów alarmowych:

1) Pogotowie ratunkowe - 999;

2) Straż pożarna - 998;

3) Policja - 997;

4) Ogólny numer alarmowy - 112.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-03-28
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe