Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 136/XXIII/13 Rady Gminy Grajewo

z dnia 6 marca 2013r.

zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Grajewo na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 12 § 11, § 12 i § 13 w związku z art. 13a § 1, § 2 i § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 889, Nr 147, poz. 881, Nr 171, poz. 1016, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 849, poz. 951 i poz. 1529) na wniosek Wójta Gminy Grajewo w sprawie zmiany siedzib obwodowych komisji wyborczych uchwala się, co następuje:

§ 1. Załącznik do uchwały Nr 113/XX/12 Rady Gminy Grajewo z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie podziału Gminy Grajewo na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych otrzymuje brzmienie określone załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Po jednym egzemplarzu uchwały przekazuje się niezwłocznie Wojewodzie Podlaskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Łomży.

§ 4. Na powyższą uchwałę Rady Gminy Grajewo wyborcom, w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w Łomży, w terminie 5 dni od daty podania uchwały do publicznej wiadomości.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady


Jan Dąbrowski


Załącznik do Uchwały Nr 136/XXIII/13
Rady Gminy Grajewo
z dnia 6 marca 2013 r.

Podział Gminy Grajewo na stałe obwody głosowania.

Numer stałego obwodu głosowania

Granice stałego obwodu głosowania

Siedziba obwodowej komisji wyborczej

Obwód Nr 1

Chojnówek, Cyprki, Flesze, Konopki, Konopki - Kolonie, Kurejewka, Kurejwa, Kurki, Mierucie, Popowo, Uścianki

Urząd Gminy Grajewo,
ul. Komunalna 6,
19-200 Grajewo

Obwód Nr 2

Boczki - Świdrowo, Dybła, Kacprowo, Łękowo, Mareckie, Wierzbowo, Wojewodzin

Szkoła Podstawowa w Wierzbowie, Wierzbowo 72, 19-200 Grajewo

Obwód Nr 3

Łojki, Podlasek, Ruda, Sojczyn Borowy, Sojczyn Grądowy

Szkoła Podstawowa w Rudzie,
Ruda, ul. Szkolna 8,
19-200 Grajewo

Obwód Nr 4

Białaszewo, Białaszewo - Kolonia, Brzozowa, Gackie, Godlewo, Grozimy, Lipińskie, Łosewo, Modzele, Okół, Pieniążki, Sienickie, Sojczynek, Zaborowo

Szkoła Podstawowa w Białaszewie, Białaszewo, ul. M. Kopernika 2,
19-200 Grajewo

Obwód Nr 5

Danówek, Elżbiecin, Koszarówka, Koty - Rybno, Łamane Grądy, Sikora, Szymany, Szymany - Kolonie, Toczyłowo

Gimnazjum w Danówku,
Danówek 7, 19-200 Grajewo

Obwód Nr 6

Białogrądy, Brzozowa Wólka, Ciemnoszyje, Kapice, Przechody

Świetlica Wiejska w Ciemnoszyjach, Ciemnoszyje 54, 19-200 Grajewo

Przewodniczący Rady


Jan Dąbrowski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-03-28
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe