reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr 1/GB/WWRDZ/SOSW1/2013 Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 18 marca 2013r.

pomiędzy Miastem Suwałki reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Suwałki - Czesława Renkiewicza, przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta Suwałki - Wiesława Stelmacha, zwanym w dalszej części porozumienia "Przyjmującym" z jednej strony a Gminą Bakałarzewo reprezentowaną przez Zastępcę Wójta Gminy Bakałarzewo - Romana Rynkowskiego, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Alicji Przyborowskiej, zwaną w dalszej treści porozumienia "Przekazującym" z drugiej strony, zostaje zawarte porozumienie następującej treści:

§ 1. Działając na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8 i art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządze gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281, z 2012r. poz. 567, z 2013r. poz. 153), Przekazujący powierza Przyjmującemu, w okresie od 1 marca 2013r. do 30 czerwca 2013r., prowadzenie zadań publicznych z zakresu organizacji zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka dla dzieci z terenu Gminy Bakałarzewo.

§ 2. Zajęcia, o których mowa w § 1 niniejszego porozumienia będą realizowane przez Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 1 w Suwałkach (ul. Przytorowa 8) w wymiarze 8 godzin w miesiącu dla jednego dziecka.

§ 3. 1. Na realizację powierzonego zadania określonego w § 1, Przekazujący zobowiązuje się przekazywać na konto Przyjmującego - nr konta w Banku Pekao S.A. Oddział w Suwałkach nr 98124052111111000049223129 środki finansowe, zwane dalej "dotacją", w wysokości proporcjonalnej do liczby dzieci z terenu Przekazującego uczęszczających na zajęcia, o których mowa w § 2, naliczane za okres wskazany w § 1, w sposób następujący:

1) dotacja za okres 4 miesięcy, tj. za marzec, kwiecień, maj i czerwiec 2013 r. w wysokości 67 zł za każdą godzinę zajęć, o których mowa w § 1. tj. ogółem za 1 (jedno) dziecko w ww. okresie zamknie się kwotą w wysokości 2.144,00 zł (słownie: dwa tysiące sto czterdzieści cztery złotych);

2) dotacja zostanie przekazana Przyjmującemu przez Przekazującego w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 maja 2013r.

2. Strony ustalają termin wykorzystania dotacji na dzień 20 lipca 2013r.

3. Ostateczne rozliczenie dotacji nastąpi w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 lipca 2013r.

4. Zwrot niewykorzystanej dotacji nastąpi w terminie do 03 sierpnia 2013r.

5. Za opóźnienie w przekazywaniu/zwrocie dotacji naliczane będą odsetki w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, przy czym za zachowanie terminu zapłaty, strony porozumienia przyjmują datę uznania konta Przyjmującego/Przekazującego.

§ 4. Porozumienie zostaje zawarte na czas oznaczony, o którym mowa § 1.

§ 5. 1. Spory mogące wyniknąć ze stosunku objętego porozumieniem rozstrzygane będą w drodze negocjacji stron, a przy braku porozumienia przez właściwy miejscowo i rzeczowo sąd.

2. Zmiany porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym porozumieniem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 7. Niniejsze porozumienie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

§ 8. Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym każdej ze stron. Kopia niniejszego porozumienia, potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Przejmującego, zostanie przesłana do wiadomości Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 1 w Suwałkach (ul. Przytorowa 8).

Zastępca Wójta Gminy Bakałarzewo


Roman Rynkowski


Skarbnik Gminy Bakałarzewo


Alicja Przyborowska

Prezydent Miasta Suwałk


Czesław Renkiewicz


Skarbnik Miasta Suwałk


Wiesław Stelmach

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Jarosław Ziobrowski

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama