Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Porozumienie nr 1/GB/WWRDZ/SOSW1/2013 Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 18 marca 2013r.

pomiędzy Miastem Suwałki reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Suwałki - Czesława Renkiewicza, przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta Suwałki - Wiesława Stelmacha, zwanym w dalszej części porozumienia "Przyjmującym" z jednej strony a Gminą Bakałarzewo reprezentowaną przez Zastępcę Wójta Gminy Bakałarzewo - Romana Rynkowskiego, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Alicji Przyborowskiej, zwaną w dalszej treści porozumienia "Przekazującym" z drugiej strony, zostaje zawarte porozumienie następującej treści:

Tekst pierwotny

§ 1. Działając na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8 i art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządze gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281, z 2012r. poz. 567, z 2013r. poz. 153), Przekazujący powierza Przyjmującemu, w okresie od 1 marca 2013r. do 30 czerwca 2013r., prowadzenie zadań publicznych z zakresu organizacji zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka dla dzieci z terenu Gminy Bakałarzewo.

§ 2. Zajęcia, o których mowa w § 1 niniejszego porozumienia będą realizowane przez Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 1 w Suwałkach (ul. Przytorowa 8) w wymiarze 8 godzin w miesiącu dla jednego dziecka.

§ 3. 1. Na realizację powierzonego zadania określonego w § 1, Przekazujący zobowiązuje się przekazywać na konto Przyjmującego - nr konta w Banku Pekao S.A. Oddział w Suwałkach nr 98124052111111000049223129 środki finansowe, zwane dalej "dotacją", w wysokości proporcjonalnej do liczby dzieci z terenu Przekazującego uczęszczających na zajęcia, o których mowa w § 2, naliczane za okres wskazany w § 1, w sposób następujący:

1) dotacja za okres 4 miesięcy, tj. za marzec, kwiecień, maj i czerwiec 2013 r. w wysokości 67 zł za każdą godzinę zajęć, o których mowa w § 1. tj. ogółem za 1 (jedno) dziecko w ww. okresie zamknie się kwotą w wysokości 2.144,00 zł (słownie: dwa tysiące sto czterdzieści cztery złotych);

2) dotacja zostanie przekazana Przyjmującemu przez Przekazującego w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 maja 2013r.

2. Strony ustalają termin wykorzystania dotacji na dzień 20 lipca 2013r.

3. Ostateczne rozliczenie dotacji nastąpi w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 lipca 2013r.

4. Zwrot niewykorzystanej dotacji nastąpi w terminie do 03 sierpnia 2013r.

5. Za opóźnienie w przekazywaniu/zwrocie dotacji naliczane będą odsetki w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, przy czym za zachowanie terminu zapłaty, strony porozumienia przyjmują datę uznania konta Przyjmującego/Przekazującego.

§ 4. Porozumienie zostaje zawarte na czas oznaczony, o którym mowa § 1.

§ 5. 1. Spory mogące wyniknąć ze stosunku objętego porozumieniem rozstrzygane będą w drodze negocjacji stron, a przy braku porozumienia przez właściwy miejscowo i rzeczowo sąd.

2. Zmiany porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym porozumieniem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 7. Niniejsze porozumienie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

§ 8. Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym każdej ze stron. Kopia niniejszego porozumienia, potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Przejmującego, zostanie przesłana do wiadomości Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 1 w Suwałkach (ul. Przytorowa 8).

Zastępca Wójta Gminy Bakałarzewo


Roman Rynkowski


Skarbnik Gminy Bakałarzewo


Alicja Przyborowska

Prezydent Miasta Suwałk


Czesław Renkiewicz


Skarbnik Miasta Suwałk


Wiesław Stelmach

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-03-28
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe