reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXI/137/13 Rady Gminy Mielnik

z dnia 22 marca 2013r.

w sprawie trybu postępowania o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji spółce wodnej działającej na terenie gminy Mielnik, przeznaczonej na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz sposobu jej rozliczania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; zm. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 40, poz. 230, Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675; z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281; z 2012r. poz. 567) art. 176 ust. 3 ustwy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240; zm. z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726; z 2011r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707; z 2012r. poz. 1456, poz. 1530, poz. 1548) oraz art. 164 ust. 5c ustawy z dnia 18 lipca 2001r.- Prawo wodne (Dz. U. z 2012r. poz. 145; zm. z 2012r. poz. 951, poz. 1513; z 2013r. poz. 21) Rada Gminy Mielnik uchwala co następuje:

§ 1. 1. Spółka wodna działająca na terenie Gminy Mielnik może otrzymać pomoc finansową z budżetu Gminy w postaci dotacji celowej przeznaczonej na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji.

2. Dotacja celowa przeznaczona będzie w szczególności na prace związane z wykonaniem bieżącej konserwacji urządzeń melioracji wodnych szczegółowych objętych działaniem spółki w tym także na odbudowę i remonty przepustów i urządzeń piętrzących.

3. Spółka wodna może uzyskać dotację celową do wysokości 75% wartości faktycznie wykonanych i udokumentowanych prac konserwacyjnych.

4. Przyznanie dotacji określonej w ust. 3 uzależnione jest od sfinansowania przez spółkę wodną co najmniej 25% kosztów realizowanego zadania.

§ 2. 1. Dotację na realizację zadań przyznaje się na wniosek złożony przez spółkę wodną.

2. Wniosek o udzielenie dotacji składa się do dnia 15 października każdego roku poprzedzającego rok na który udzielona jest dotacja wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Do wniosku o udzielenie dotacji dołącza się:

1) aktualny dokument rejestrowy wnioskodawcy,

2) upoważnienie do składania oświadczeń woli w imieniu podmiotu,

3) oświadczenie, że podmiot nie działa w celu osiągnięcia zysku,

4) oświadczenie, że spółka ma zabezpieczone środki na pokrycie udziału własnego,

5) kosztorys ofertowy wraz z mapą poglądową planowanych robót, przedmiar robót sporządzony przez osobę uprawnioną.

4. Wniosek złożony po terminie określonym w § 2 ust. 2 i 6 pozostaje bez rozpatrzenia.

5. Wniosek podlega ocenie pod względem formalnym i merytorycznym przez Wójta.

6. W przypadku stwierdzenia uchybień formalnych lub innych wad wniosku Wójt Gminy może wezwać spółkę wodną do ich usunięcia w wyznaczonym czasie.

7. Wniosek o przyznanie dotacji Wójt przedstawia do zaopiniowania Komisjom Rady Gminy.

§ 3. 1. Rada Gminy corocznie ustala w budżecie gminy wysokość środków przeznaczonych na dotacje.

2. Dotację przyznaje Rada Gminy w uchwale określającej:

1) nazwę podmiotu otrzymującego dotację,

2) kwotę przyznanej dotacji.

§ 4. 1. Przekazanie dotacji następuje na podstawie umowy określającej w szczególności:

1) zakres planowanych robót i termin ich realizacji,

2) wysokość udzielonej pomocy finansowej i tryb przekazania dotacji,

3) sposób i termin rozliczenia dotacji celowej,

4) tryb kontroli wykonania zadania,

5) termin wykorzystania dotacji, nie dłuższy niż do 31 grudnia danego roku budżetowego.

2. Wójt Gminy określi wzór umowy o udzielenie dotacji.

3. W celu rozliczenia dotacji spółka wodna w sposób i terminach określonych w umowie składa sprawozdanie z wykonania robót Wójtowi Gminy.

4. Sprawozdanie określa:

1) całkowity koszt zadania w okresie sprawodawczym, w tym nakłady pokryte z innych środków publicznych;

2) kserokopie faktur i rachunków;

3) zestawienie rachunków i faktur dołączonych do sprawozdania, nazwy wydatku oraz jego kwoty z określeniem środków z dotacji finansujących dany rachunek lub fakturę, oraz nazwy wystawcy rachunku lub faktury;

4) protokół odbioru przez właściwe służby oraz przedstawiciela Wójta Gminy;

5) oświadczenie z zgodności dołączonych danych ze stanem faktycznym wraz z pouczeniem o odpowiedzialności z art. 233 Kodeksu Karnego.

5. Wzór sprawozdania z wykorzystania pomocy finansowej w formie dotacji stanowi załącznik Nr 2 do uchwały.

6. Wójt Gminy może żądać od spółki wodnej dodatkowych dokumentów, niezbędnych do udokumentowania wykonanych prac, które określi w umowie.

7. W przypadku wykorzystania na realizację zadania tylko części przekazanej kwoty dotacji, niewykorzystana część podlega zwrotowi na konto Gminy w terminie nie później niż 15 dni od daty zakończenia realizacji zadania.

8. Spółka otrzymująca dotację nie może wykorzystać otrzymanych środków na inny cel niż określony w umowie. W przypadku wykorzystania dotacji na inny cel niż określony w umowie, dotacja podlega w całości zwrotowi na konto Gminy wraz z ustawowymi odsetkami liczonymi od dnia przekazania dotacji z konta Gminy do dnia zwrotu na to konto.

§ 5. Rozliczenie wykorzystania dotacji Wójt Gminy przedstawia Radzie Gminy w informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze oraz w rocznym sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Traci moc uchwała Nr X/41/07 Rady Gminy Mielnik z dnia 28 września 2007 roku w sprawie trybu postępowania o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji spółce wodnej działającej na terenie gminy Mielnik, przeznaczonej na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych, sposobu jej rozliczania oraz kontroli wykonywania zadań objętych dotacją.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Jan Zduniewicz


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/137/13
Rady Gminy Mielnik
z dnia 22 marca 2013 r.

WNIOSEK
o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji Gminnej Spółce Wodnej

1. Dane dotyczące wnioskodawcy:

1) Nazwa wnioskodawcy .......................................................................................................................................

2) Siedziba wnioskodawcy ....................................................................................................................................

3) Status prawny/ nr decyzji o zatwierdzeniu statutu ............................................................................................

4) Data i miejsce rejestracji wnioskodawcy ..........................................................................................................

5) Rodzaj dokumentu rejestrowego .......................................................................................................................

6) Osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy (nazwisko, imię, adres zamieszkania, nr PESEL)

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

7) Zakres i teren działania wnioskodawcy wynikający ze statutu bądź dokumentu rejestrowanego ............................................................................................................................................................................

8) Informacja o posiadanych zasobach finansowych wskazujących możliwości wykonania zadania (nazwa banku, nr rachunku bankowego, potwierdzenie banku o stanie konta wnioskodawcy)

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

2. Cele zadania.....................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

3. Czas realizacji zadania.....................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

4. Niezbędne załączniki do wniosku:

1) aktualny dokument rejestrowy wnioskodawcy,

2) upoważnienie do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy,

3) oświadczenie, że podmiot nie działa w celu osiągnięcia zysku,

4) kosztorys ofertowy wraz z mapą poglądową planowanych robót, przedmiar robót sporządzonych przez osobę uprawnioną.

Mielnik, dnia........................

................................................................

Podpis wnioskodawcy


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/137/13
Rady Gminy Mielnik
z dnia 22 marca 2013 r.

SPRAWOZDANIE
z wykorzystania pomocy finansowej w formie dotacji udzielonej Gminnej Spółce Wodnej

1. Nazwa jednostki realizującej zadanie

.......................................................................................................................................................................................................

2. Opis zadania

.......................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................

3. Data rozpoczęcia robót............................................................................................................................................................

4. Data zakończenia i odbioru robót zgodnie z protokołem odbioru..........................................................................................

5. Uzyskany efekt

......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

6. Wykonawca robót

......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

7. Całkowita wartość zadania

......................................................................................................................................................................................................

8. Nakłady poniesione z innych środków publicznych w tym przez Gminną Spółkę Wodną

......................................................................................................................................................................................................

9. Kwota wykorzystanej przez Gminną Spółkę Wodną dotacji.................................................................................................

10. Kwota niewykorzystanej przez Gminną Spółkę Wodną dotacji..........................................................................................

11. Data zwrotu niewykorzystanej doyacji na rachunek gminy.................................................................................................

12. Rozliczenie rzeczowo-finansowe- dokumenty uzupełniające realizację zadania:

1) kserokopie faktur i rachunków,

2) zestawienie rachunków i faktur określających nazwę wydatków oraz jego kwotę z określeniem środków z dotacji finansujących dany rachunek lub fakturę, nazwa wystawcy rachunku lub faktury,

3) protokół odbioru robót przez właściwe oraz przedstawiciela Wójta Gminy,

4) oświadczenie o zgodności dołączonych danych ze stanem faktycznym zawierającym pouczenie o odpowiedzialności z art. 133 Kodeksu karnego,

5) kserokopia polecenia przelewu należności dla wykonawcy robót.

.......................................................................................

podpis osób działających w imieniu Gminnej Spółki Wodnej

Mielnik, dnia..............................................

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Zuzanna Świerc

specjalistka w zakresie gospodarki finansowej i rachunkowości podmiotów leczniczych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama