Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXII.156.2013 Rady Gminy Śniadowo

z dnia 22 marca 2013r.

w sprawie określenia dziennych stawek opłaty targowej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 19, pkt 1 lit. a, pkt. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się stawkę dzienną opłaty targowej pobieraną od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej dokonujących sprzedaży na targowiskach, w wysokości 8,00 zł od wszystkich form sprzedaży.

§ 2. Opłatę targową pobiera się od sprzedającego w dniu sprzedaży, bezpośrednio na targowiskach za pokwitowaniem na blankietach urzędowych.

§ 3. 1. Zarzadza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.

2. Na inkasenta opłaty targowej wyznacza się Helenę Karaszewską.

3. Ustala się wynagrodzenie za inkaso opłaty targowej w wysokości 45 % od pobranych kwot tej opłaty.

§ 4. Z dniem wejścia uchwały w życie traci moc uchwała NR XIX.136.2012 Rady Gminy Śniadowo z dnia 11 grudnia 2012r. w sprawie opłaty targowej ( Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2012r. poz. 4063).

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-03-28
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe