reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 153/XXIX/13 Rady Miejskiej w Ciechanowcu

z dnia 25 marca 2013r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki za pojemnik o określonej pojemności

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567 oraz z 2013 r. poz. 153) oraz art. 6k ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 391 i 951 z 2013 r. poz. 21 i 228), Rada Miejska w Ciechanowcu uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jako iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość i stawki opłaty za jednego mieszkańca.

§ 2. Stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w § 1, ustala się w wysokości 9,93 zł miesięcznie za jednego mieszkańca, w przypadku, gdy odpady komunalne są gromadzone i odbierane w sposób nieselektywny.

§ 3. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w przypadku, gdy odpady komunalne są gromadzone i odbierane w sposób nieselektywny za:

1) pojemnik o poj. 0,12 m3 - 17,40 zł,

2) pojemnik o poj. 0,24 m3 - 34,80 zł,

3) pojemnik o poj. 1,1 m3 - 159,50 zł,

4) pojemnik KP-7 o poj. 7 m3 - 1015,00 zł.

§ 4. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określoną w § 1 niniejszej uchwały, w wysokości 4,97 zł miesięcznie za jednego mieszkańca, w przypadku, gdy odpady komunalne są gromadzone i odbierane w sposób selektywny.

§ 5. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w przypadku, gdy odpady komunalne są gromadzone i odbierane w sposób selektywny za:

1) pojemnik o poj. 0,12 m3 - 8,70 zł,

2) pojemnik o poj. 0,24 m3 - 17,40 zł,

3) pojemnik o poj. 1,1 m3 - 79,75 zł,

4) pojemnik KP-7 o poj. 7 m3 - 507,50 zł.

§ 6. 1. W przypadku rodzin wielodzietnych zamieszkujących daną nieruchomość wysokość opłaty wyliczana jest jako iloczyn stawki opłaty określonej w § 2 lub § 4 niniejszej uchwały oraz liczby osób pełnoletnich tej rodziny, zamieszkujących daną nieruchomość.

2. Za rodzinę wielodzietną, o której mowa w ust. 1, uważa się rodzinę, w skład której wchodzą oboje rodziców (lub rodzic samotnie wychowujący dzieci, opiekun prawny na stałe przebywający z dziećmi) oraz co najmniej troje dzieci.

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu, w sołectwach oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu.

§ 8. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała nr 140/XXV/12 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 19 grudnia 2012 roku.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ciechanowca.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, z mocą obowiązującą od 1 lipca 2013 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Zofia Krystyna Januszkiewicz-Diakowska

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Aneta Lech

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama