Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XX/133/13 Rady Gminy Poświętne

z dnia 15 marca 2013r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Tekst pierwotny

Na podstawie 6r ust. 3 w związku z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391, z 2013 r. poz. 228) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806 z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759 z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz.142 i poz. 146, Nr 106, poz.675, Nr 40, poz. 230, z 2011 r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz. 1281, Nr 149, poz. 887, z 2012 r. poz. 567, z 2013 r. poz. 153) Rada Gminy Poświętne uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwała określa szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 2. 1. Ustala się, iż :

1) od właścicieli nieruchomości należy odbierać każdą zebraną ilość odpadów komunalnych;

2) odpady komunalne zmieszane z terenu nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, powinny być odbierane z następująca częstotliwością:

a) zabudowa jednorodzinna, siedliskowa i letniskowa - raz na miesiąc,

b) zabudowa wielorodzinna - raz na dwa tygodnie ,

3) odpady komunalne zbierane selektywnie z terenu nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, powinny być odbierane z następującą częstotliwością:

a) zabudowa jednorodzinna, siedliskowa i letniskowa - raz na miesiąc,

b) zabudowa wielorodzinna - raz na dwa tygodnie,

4) Gmina Poświętne, w zamian za uiszczoną przez właściciela opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, przejmie obowiązek wyposażenia nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywania tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

2. W punktach selektywnego zbierania odpadów, znajdujących się na terenie Gminy Poświętne, ustawia się oznakowane pojemniki na poszczególne frakcje odpadów komunalnych.

3. Właściciele nieruchomości samodzielnie dostarczają do punktów selektywnego zbierania odpadów odpady komunalne zebrane w sposób selektywny.

4. Wójt Gminy Poświętne podaje do publicznej wiadomości na stronie internetowej gminy (http://bip.ug.poswietne.wrotapodlasia.pl/) informację o lokalizacji i godzinach otwarcia punktów selektywnego zbierania odpadów oraz wykaz odbieranych w nich frakcji odpadów.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Poświętne.

§ 4. Traci moc uchwała nr XVIII/120/12 Rady Gminy Poświętne z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2013 r. poz.106).

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, nie wcześniej jednak niż w dniu 1 lipca 2013 r.

Przewodniczący Rady


Tadeusz Kamiński

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-03-29
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe