Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXI/109/13 Rady Gminy Grabowo

z dnia 22 marca 2013r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r., poz. 567 oraz z 2013 r., poz. 153) oraz art. 6k ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 i 951, Dz. U. oraz z 2013 r. poz. 21, 228) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, określonej w art. 6j ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zgodnie z którą opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi ponoszona będzie od gospodarstwa domowego.

§ 2. 1. Stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w § 1 różnicuje się w zależności od ilości osób zamieszkujących w danym gospodarstwie domowym ustalając miesięczną stawkę w następujących wysokościach dla:

1) gospodarstwa jednoosobowego - 12,00 zł

2) gospodarstwa 2 osobowego - 24,00 zł

3) gospodarstwa 3 osobowego - 36,00 zł

4) gospodarstwa 4 osobowego - 48,00 zł

5) gospodarstwa 5 osobowego i więcej - 56,00 zł

2. Ustala się niższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny, w wysokości wynoszącej dla:

1) gospodarstwa jednoosobowego - 7,00 zł

2) gospodarstwa 2 osobowego - 14,00 zł

3) gospodarstwa 3 osobowego - 21,00 zł

4) gospodarstwa 4 osobowego - 28,00 zł

5) gospodarstwa 5 osobowego i więcej - 30,00 zł

§ 3. 1. W przypadku nieruchomości niezamieszkałych, podstawę ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn zadeklarowanego rodzaju pojemnika i stawki za pojemnik ustalonej w § 4 niniejszej uchwały.

2. W przypadku nieruchomości, na których częściowo zamieszkują mieszkańcy, a częściowo na których nie zamieszkują mieszkańcy, podstawę naliczenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stanowi w części nieruchomości zamieszkałej iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wskazany w § 2 niniejszej uchwały, natomiast w części nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy podstawę ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn zadeklarowanego rodzaju pojemnika i stawki za pojemnik ustalonej w § 4 niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Ustala się stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności:

1) pojemnik 120 l - w wysokości - 20,00 zł;

2) pojemnik 240 l - w wysokości - 35,00 zł;

3) pojemnik 1100 l - w wysokości - 85,00 zł;

4) kontenery o pojemności od 5 do 10 m3 - 600,00zł;

2. Ustala się stawki za pojemnik o określonej pojemności, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny:

1) pojemnik 120 l - w wysokości - 15,00 zł;

2) pojemnik 240 l - w wysokości - 28,00 zł;

3) pojemnik 1100 l - w wysokości - 65,00 zł;

5) kontenery o pojemności od 5 do 10 m3 - 450,00 zł;

§ 5. Traci moc uchwała Nr XVIII/90/12 Rady Gminy Grabowo z dnia 18 grudnia 2012 r, w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2013 r., poz. 8).

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Grabowo.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2013 r.

Przewodniczący Rady Gminy


Ryszard Płaneta

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-03-29
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe