Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXIII/330/13 Rady Miejskiej w Łapach

z dnia 22 marca 2013r.

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Miasta i Gminy Łapy

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz.1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759; z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337; z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218; z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz.679, Nr 134, poz.777, Nr 149, poz.887, Nr 217, poz. 1281, z 2012r. poz.567, z 2013 r. poz.153), art.6m i art. 6n ust.1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz.391 i 951 Dz. U. z 2013 r. poz. 21 i poz.228) oraz art. 12 ustawy z 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r., Nr 152, poz. 897), Rada Miejska w Łapach uchwala, co następuje:wie

§ 1. Uwzględniając konieczność zapewnienia prawidłowego obliczenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami, określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na obszarze Miasta i Gminy Łapy, obejmujący objaśnienia dotyczące sposobu jej wypełnienia oraz pouczenie, że deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, informację o terminach i miejscu składania deklaracji, warunkach i trybie składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej, stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Deklarację o której mowa w § 1, właściciel nieruchomości zamieszkałej obowiązany jest złożyć w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

2. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć nową deklarację o której mowa w §1 w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.

3. Pierwszą deklaracje, o której mowa w § 1, właściciel nieruchomości zamieszkałej obowiązany jest złożyć do Urzędu Miejskiego w Łapach w terminie do dnia 31 maja 2013 r.

4. Deklarację o której mowa w § 1, właściciel nieruchomości zamieszkałej obowiązany jest złożyć do Urzędu Miejskiego w Łapach przy ul. gen. Władysława Sikorskiego 24 lub w innych punktach na terenie Łap, których adresy zostaną podane do publicznej wiadomości na stronach internetowych Urzędu.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łap.

§ 4. Traci moc Uchwała nr XXX/300/13 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 18.01.2013 określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Łapy (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2013 poz.868)

§ 5. Uchwała w wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.


Załącznik do Uchwały Nr XXXIII/330/13
Rady Miejskiej w Łapach
z dnia 22 marca 2013 r.
Zalacznik1.pdf

zał. nr 1

Przewodniczący Rady Miejskiej


Andrzej Witold Mojkowski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-03-29
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe