Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXIII/331/13 Rady Miejskiej w Łapach

z dnia 22 marca 2013r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 , 40 ust. 1, art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz.1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759; z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337; z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218; z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz.679, Nr 134, poz.777, Nr 149, poz.887, Nr 217, poz. 1281, z 2012r. poz.567, z 2013 r. poz. 153) oraz art. 6k ust. 1 pkt. 1, ust.2 i 3, art. 6j ust. 2 i 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012r., poz. 391 i 951, z 2013 poz. 21 i 228), Rada Miejska w Łapach uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstającymi na terenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy od gospodarstwa domowego.

2. Miesięczna wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstającymi na terenie nieruchomości, stanowi sumę iloczynów liczby gospodarstw domowych na danej nieruchomości oraz stawek opłat określonych w pkt. 3 i 4

3. Ustala się miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w przypadku, gdy odpady są zbierane i odbierane w sposób nie selektywny

a) od gospodarstwa domowego 1-osobowego - 12 zł

b) od gospodarstwa domowego 2-osobowego - 20 zł

c) od gospodarstwa domowego 3-osobowego - 30 zł

d) od gospodarstwa domowego 4-osobowego - 40 zł

e) od gospodarstwa domowego 5-osobowego i więcej - 50 zł

4. W przypadku, gdy odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny, ustala się miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

a) a) od gospodarstwa domowego 1-osobowego - 8

b) b) od gospodarstwa domowego 2-osobowego - 16 zł

c) c) od gospodarstwa domowego 3-osobowego - 24 zł

d) d) od gospodarstwa domowego 4-osobowego - 32 zł

e) e) od gospodarstwa domowego 5-osobowego i więcej - 40 zł

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o gospodarstwie domowym rozumie się przez to osoby samodzielnie zamieszkujące lokal lub zespół mieszkających razem osób spokrewnionych lub niespokrewnionych wspólnie utrzymujących się.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łap.

§ 4. Traci moc Uchwała nr XXX/291/12 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 20.12.2012 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2013 r. poz.22).

§ 5. Uchwała w wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, nie wcześniej niż w dniu 1 lipca 2013 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Andrzej Witold Mojkowski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-03-29
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe