Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XIX/141/2013 Rady Gminy Filipów

z dnia 27 lutego 2013r.

w sprawie likwidacji podmiotu leczniczego działającego w formie jednostki budżetowej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz 567) w związku z art. 83 pkt 2 ustawy o działalności leczniczej ( Dz. U. z 2011 r. Nr 112, poz. 654, Nr 149, poz. 887, Nr 174, poz. 1039, Nr 185, poz. 1092, z 2012 r. poz. 742) uchwala się co następuje:

§ 1. 1. Z dniem 30 marca 2013 r. likwiduje się podmiot leczniczy w formie jednostki budżetowej gminy Filipów, pod nazwą Gminny Ośrodek Zdrowia z siedzibą w Filipowie przy ul. Wólczańskiej 4, zwany dalej Ośrodkiem.

2. Zaprzestaje się wykonywania działalności leczniczej w zakresie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych.

3. Do dnia 20 marca 2013 r. należy przeprowadzić czynności związane z likwidacją Ośrodka.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Ireneusz Wawrzyn

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-04-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe