Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVII/130/2013 Rady Gminy Sidra

z dnia 14 marca 2013r.

w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej przyznawane pod warunkiem zwrotu w części lub całości w ramach zadań własnych gminy

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r, Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz.675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r., poz. 567, z 2013 r. poz. 153) oraz art. 96 ust.4 ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 182) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się następujące zasady zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej określone w art. 96 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej przyznawane pod warunkiem zwrotu w części lub całości w ramach zadań własnych gminy

§ 2. 1. Osobom i rodzinom, których dochód przekracza kwotę kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, mogą zostać przyznane świadczenia z pomocy społecznej, pod warunkiem zwrotu części lub całości wydatków poniesionych na ich udzielenie. Zgodnie z następującymi zasadami określonymi w poniższej tabeli :

Dochód na osobę w stosunku do dochodu określonego w art. 8 ust. 1 ustawy wyrażony w % wynosi:

Część wydatków na świadczenia podlegające zwrotowi wyrażona w %

101-150
151-200
powyżej - 200

30 %
80 %
100 %

2. Za szczególnie uzasadnione przypadki uważa się między innymi sytuacje:

a) ratowanie zdrowia i życia,

b) wydatki na zakup leków, pokrycie kosztów leczenia i rehabilitacji,

c) zakup opału w okresie zimowym,

d) splot niesprzyjających okoliczności życiowych powodujących niemożność zaspokojenia niezbędnych potrzeb życiowych.

§ 3. Świadczenia wymienione w § 2 ust. 2 przyznawane są przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sidrze.

§ 4. Wysokość świadczenia uzależniona jest od uzasadnionych kosztów zaspokojenia potrzeb osoby lub rodziny ubiegającej się o jego przyznanie oraz możliwości finansowych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sidrze , na dzień podjęcia decyzji.

§ 5. W przypadkach szczególnych, zwłaszcza jeżeli żądanie zwrotu wydatków na udzielone świadczenie w całości lub w części stanowiłoby dla osoby zobowiązanej nadmierne obciążenie lub niweczyłoby skutki udzielonej pomocy, na wniosek pracownika socjalnego lub osoby zainteresowanej można odstąpić od żądania takiego zwrotu.

§ 6. Pomoc pieniężna podlega w całości natychmiastowemu zwrotowi w przypadku wykorzystania jej niezgodnie z przeznaczeniem.

§ 7. 1. Wysokość i sposób zwrotu wydatków poniesionych na udzielone świadczenia ustala się w porozumieniu z osobą (rodziną) ubiegającą się o jego przyznanie.

2. Zwrot wydatków za przyznane świadczenia może nastąpić poprzez jednorazową wpłatę lub w ratach ustalonych na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy.

3. Okres spłaty i wysokość rat ustala się z uwzględnieniem możliwości finansowych osoby (rodziny) ubiegającej się o przyznanie świadczenia.

§ 8. W przypadku udzielenia pomocy w formie rzeczowej zwrotowi może podlegać kwota stanowiąca równowartość tej pomocy.

§ 9. Zwrotu należności należy dokonać na rachunek bankowy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sidrze.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 11. Traci moc uchwała Nr XVII/133/05 Rady Gminy Sidra z dnia 17 lutego 2005 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej (Dz.Urz.Woj.Podlaskiego Nr 48, poz. 653)

§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Andrzej Lulewicz

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-04-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe