Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXII/165/13 Rady Miejskiej w Knyszynie

z dnia 22 marca 2013r.

w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567 oraz z 2013 r. poz. 153) oraz art. 6l ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391, poz. 951, z 2013r. poz. 21 i 228) uchwala się co następuje:

§ 1. 1. Ustala się, iż opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się co 2 miesiące: do 15 lutego, do 15 kwietnia, do 15 czerwca, do 15sierpnia, do 15 października, do 15 grudnia.

2. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczana jest bez wezwania na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Knyszynie.

§ 2. Wysokość opłaty obliczyć należy samodzielnie w deklaracji ustalonej odrębną uchwałą Rady Miejskiej w Knyszynie, którą składa się Burmistrzowi Knyszyna w ustalonym terminie.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Knyszyna.

§ 4. Uchyla się uchwałę Nr XIX/141/12 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. U. Woj. Podl. z 2013 r. poz. 41).

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Stanisław Ciołko

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-04-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe