Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVII/120/13 Rady Gminy Dziadkowice

z dnia 26 marca 2013r.

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 15, art. 40, ust. 1, art. 41, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281; z 2012 r. poz. 567; z 2013 r. poz. 153) oraz art. 6m ust. 3,art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 i 951; z 2013 r. poz. 21 i 228), uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na obszarze Gminy Dziadkowice, zwanej dalej "deklaracją" określony w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w dniu wejścia w życie niniejszej uchwały, zobowiązani są złożyć w Urzędzie Gminy Dziadkowice deklarację, o której mowa w § 1, w wersji papierowej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w terminie do dnia 31 maja 2013 r.

2. Właściciele nieruchomości, na których w dniu wejścia w życie niniejszej uchwały nie zamieszkują mieszkańcy, zobowiązani są złożyć w Urzędzie Gminy Dziadkowice deklarację, o której mowa w § 1, w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca.

3. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

§ 3. 1. Dla deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w §1 ust. 1, składanych za pomocą komunikacji elektronicznej określa się format elektroniczny oraz układ informacji i powiązań między danymi w formacie danych XML.

2. Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi muszą być przesłane z wykorzystaniem interfejsu dostępnego na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej ePUAP.

3. Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi muszą być opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r., poz. 262), albo profilem zaufanym w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2005 r. Nr 64, poz. 565; Dz. U. z 2006 r. Nr 12, poz. 65 i Nr 73, poz. 501; z 2008 r. Nr 127, poz. 817; z 2009 r. Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 40, poz. 230, Nr 167, poz. 1131 i Nr 182, poz. 1228; 2011 r. Nr 112, poz. 654, Nr 185, poz.1092 i Nr 204, poz. 1195; Dz. U. z 2013 r. poz. 21).

4. Przekazywanie za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi musi odbywać się w sposób zapewniający bezpieczeństwo, wiarygodność i niezaprzeczalność danych w nich zawartych, oraz w sposób zapewniający ich ochronę przed nieuprawnionym dostępem.

§ 4. Określa się wykaz dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji:

1. potwierdzenie zameldowania na pobyt czasowy poza granicami Gminy Dziadkowice,

2. zaświadczenie lub oświadczenie potwierdzające pobieranie nauki w szkole lub uczelni w miejscowości położonej poza terenem Powiatu Siemiatyckiego,

3. oświadczenie o zamieszkaniu poza granicami kraju

4. potwierdzenie lub zaświadczenie o złożeniu deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami do innego wójta, burmistrza, prezydenta wystawione przez ten organ.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XV/106/12 Rady Gminy Dziadkowice z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dziadkowice

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Adam Cwalina


Załącznik do Uchwały Nr XVII/120/13
Rady Gminy Dziadkowice
z dnia 26 marca 2013 r.
Zalacznik1.pdf

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY
ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-04-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe