Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXII/316/13 Rady Miejskiej w Łapach

z dnia 22 lutego 2013r.

w sprawie nadania nazwy ulic w obrębie miasta Łapy

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149 poz. 887, Nr 217 poz. 1281, z 2012r. poz. 567) - Rada Miejska w Łapach u c h w a l a, co następuje:

§ 1. 1. Nadać nazwy nowoprojektowanym ulicom na obszarze miasta Łapy obręb II osiedle "BOCIANY I", oznaczonym na planie zagospodarowania przestrzennego numerem "1"- Bociańska od ul Bocianiej do Wodociągowej, numerem "2" - Orla, numerem "3" - Jastrzębia, numerem "4" - Wronia

2. Usytuowanie ulic o których mowa w ust. 1 ilustruje szkic sytuacyjny, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Łap.

§ 3. Uchylić Uchwałę Nr XXXI/303/13 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 18 stycznia 2013 r. w sprawie nadania nazwy ulic w obrębie miasta Łapy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.


Załącznik do Uchwały Nr XXXII/316/13
Rady Miejskiej w Łapach
z dnia 22 lutego 2013 r.
Zalacznik1.pdf

osiedle "Bociany I"

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-04-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe