Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXI/152/13 Rady Miasta Brańsk

z dnia 27 marca 2013r.

w sprawiew określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta Brańsk

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003 r., Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568; z 2004r., Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203; z 2005 r., Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457; z 2006 r., Nr 17, poz.128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r., Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218; z 2008 r., Nr 180, poz.1111; Nr 223, poz. 1458; z 2009 r., Nr 52, poz.420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r., Nr 28, poz.142 i 146, Nr 40, poz. 230; Nr 106, poz.675; z 2011 r., Nr 21, poz.113; Nr 117, poz. 679; Nr 134, poz.777; Nr 149, poz. 887; Nr 217, poz.1281; z 2012 r. poz. 567, z 2013 r. poz. 153) oraz art. 6 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 i 951, z 2013 r. poz. 21 i 228), uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Określa się górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych w wysokości 12,00 zł netto za opróżnianie pojemnika o pojemności 120 litrów.

2. Określa się górne stawki opłat za opróżnienie pojemników o pojemnościach innych niż 120 litrów w wysokości proporcjonalnej do wielkości pojemnika i stawki ustalonej w § 1 ust. 1 niniejszej uchwały.

3. Jeżeli odpady komunalne są zbierane i transportowane w sposób selektywny, górną stawkę opłaty o której mowa w § 1 ust. 1 zmniejsza się o 30%.

§ 2. Ustala się górne stawki opłat za opróżnianie zbiorników bezodpływowych z nieczystości ciekłych i ich transport w wysokości 30,00 zł netto/1m3.

§ 3. Do stawek określonych w § 1 i 2 dolicza się obowiązującą stawkę podatku VAT.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Brańsk.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, z mocą obowiązującą od 1 lipca 2013 r.

Przewodniczący Rady Miasta


mgr Ryszard Anusiewicz

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-04-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe