Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXI/153/13 Rady Miasta Brańsk

z dnia 27 marca 2013r.

w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r., poz. 567, z 2013 r. poz. 153), art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391, poz. 951, z 2013 r. poz. 21 i 228) oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (Dz. U. z 2012 r., poz. 299), Rada Miasta Brańsk uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Brańsk.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miasta


mgr Ryszard Anusiewicz


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/153/13
Rady Miasta Brańsk
z dnia 27 marca 2013 r.

Wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie miasta Brańsk

§ 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie miasta Brańsk powinien:
1. złożyć stosowny wniosek o udzielenie zezwolenia, zawierający dane i wymagane dokumenty określone w art. 8 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;

2. prowadzić zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

§ 2. Przedsiębiorca prowadzący działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie miasta Brańsk, powinien:

1) posiadać stosowne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz prowadzić działalność tak, aby nie powodować zagrożenia dla zdrowia i życia mieszkańców oraz nadmiernego hałasu;

2) posiadać zaplecze techniczno-biurowe, odpowiednie do ilości sprzętu oraz pracowników
i spełniające wymagania wynikające z przepisów prawa budowlanego, ochrony środowiska, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przeciwpożarowych oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, a także utwardzony plac o powierzchni umożliwiającej garażowanie środków transportu przewidzianych do świadczenia usług objętych zezwoleniem a z odpadami powstałymi w wyniku tych prac postępować zgodnie z wymogami ustawy o odpadach;

3) zabezpieczyć bazę transportową przed dostępem osób trzecich;

4) posiadać środki transportu odpowiednie do rodzaju prowadzonej działalności, tj. pojazdy asenizacyjne, spełniające wymogi techniczne określone w przepisach ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r., poz. 1137) i wymagania sanitarno-porządkowe określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r., w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. z 2002 r., Nr 193, poz. 1617) a w przypadku zmiany przepisów - pojazdy mają spełniać wymogi określone w aktualnych przepisach prawa, w ilości zapewniającej pełną i nieprzerwaną obsługę.

5) utrzymywać pojazdy i urządzenia służące do świadczenia usług w należytym stanie sanitarnym i porządkowych poprzez ich mycie po zakończeniu pracy. Miejsce do mycia pojazdów, musi spełnić wymagania ochrony środowiska. Dopuszcza się możliwość zawierania umowy z podmiotem uprawnionym do wykonywania tej usługi;
6) oznakować samochody do transportu nieczystości ciekłych w sposób umożliwiający identyfikację przedsiębiorcy, tj. trwale oznaczyć nazwą przedsiębiorcy, adresem i numerem telefonu kontaktowego;

7) podczas opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych zapewnić obsługę wykwalifikowanych pracowników, nie dopuszczać do zanieczyszczenia terenu w sąsiedztwie zbiorników bezodpływowych, a także dróg na trasie przejazdu pojazdów. Pojazdy powinny być wyposażone w odpowiednie narzędzia umożliwiające natychmiastowe uprzątnięcie zanieczyszczonego terenu.

§ 3. Przedsiębiorca musi udokumentować gotowość odbioru nieczystości ciekłych przez stację zlewną.

§ 4. Przedsiębiorca jest zobowiązany transportować nieczystości ciekłe z terenu miasta Brańsk do punktu zlewnego Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Brańsku lub innego wskazanego przez przedsiębiorcę świadczącego usługi w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, od którego otrzymał potwierdzenie gotowości odbioru nieczystości ciekłych.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-04-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe